WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w GCE

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

ul. Polna 39

09-500 Gostynin

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA

Podbudowa: ukończone gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa

System kształcenia stacjonarny – zajęcia w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych

Nauka trwa 2 lata (II i III rok)

Warunki przyjęcia:

- wypełnić kwestionariusz podania (druki w sekretariacie)

- złożyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej

- dostarczyć 3 zdjęcia

Rekrutacja trwa do 24 sierpnia 2012 roku

 

Dodatkowe informacje - w sekretariacie szkoły, tel. 024 235 3880

 

Kryteria rekrutacji

do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2012/2013

 

1. Kandydat do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może w postępo­waniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymal­nie 190 pkt.

2. Liczba punktów za wyniki egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyj­nej wynosi maksymalnie 100 pkt. Za pozytywny wynik egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się wynik powyżej 29 punktów.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły programowo niższej oraz za inne osiągnięcia kandydata wynosi mak­symalnie 90 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły programowo niższej z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyj­nych ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. W kwalifikacji na rok szkolny 2012/2013 ustalono:

język obcy nowożytny,

matematyka,

historia lub historia i wiedza o społeczeństwie.

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 14 pkt.

dobry 10 pkt.

dostateczny 6 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

b) punkty za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świa­dec­twie ukończe­nia szkoły programowo niższej:

8 pkt. - ukończenie szkoły z wyróżnieniem;

4 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu woje­wódzkim;

2 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powia­to­wym;

Maksymalna, łączna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szcze­blu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4 pkt.

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrą­gloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadec­twie ukończenia szkoły programowo niższej oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy wyli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

6 pkt. - ocena celujący

5 pkt. - ocena bardzo dobry

4 pkt. - ocena dobry

3 pkt. - ocena dostateczny

2 pkt. - dopuszczający

4. O przyjęciu do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych de­cyduje łącznie:

1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej,

2) suma punktów, którą tworzą:

a) punkty uzyskane przez kandydata na eg­za­mi­nie wstępnym lub roz­mo­wie kwalifikacyjnej,

b) punkty pochodzące z przeli­cze­nia ocen z języka polskiego i trzech usta­lonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) punkty za inne osiągnięcia ucznia,

d) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­ka­cyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świa­dec­twie ukończenia szkoły programowo niższej oraz religii lub etyki.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpo­wiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być pod­stawą do przyjęcia w innej szkole.

5. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych w postę­po­waniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifi­kacyjna przyj­mować będzie kolejno, jako pierw­szych kandydatów:

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej,

z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny z języka polskiego i ustalone za­jęcia edukacyjne.

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun­ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jed­nych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2. Zarządzenie Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2012 roku w spra­wie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2012/2013.

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2012-07-15 12:30:01

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2020.08.19 - 18:30


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]