WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wielobranżowy sklep szkolny z funkcją typu

 

 

Gostynin 16.10.2012 r.

 

 

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na wielobranżowy sklep szkolny z funkcją typu „mała gastronomia”

 

1. Przetarg ma charakter otwarty i może w nim brać udział każda osoba fizyczna i osoba prawna

2. Przedmiotem przetargu jest czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

3. Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2012 r. o godz. 14.00 w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie w Sali nr 18A

4. Przetarg obejmuje lokal o powierzchni 20m2

5. Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni lokalu wynosi 34 zł

6. Regulamin przetargu określający jego zasady szczegółowe oraz projekt umowy najmu można nabyć w sekretariacie szkoły

7. Bliższe dane dotyczące lokalu można uzyskać w sekretariacie szkoły

8. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

9. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest

1. Wpłacenia wadium w wys 500 zł (słownie: pięćset złotych)

Wadium należy wpłacić w sekretariacie szkoły w dniu przetargu do godz 13.00

2. Złożenia do dnia 19.11.2012 r. do godz. 13.00:

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, ze oferent nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- Dowodu wpłaty wadium

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2012-09-05 07:43:37

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2020.08.19 - 18:30


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]