WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Zapytanie ofertowe – Przebudowa części budynku internatu szkolnego GCE w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.- montaż klap oddymiających

 

Zamawiający:

Internat Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

ul. Polna 39

09-500 Gostynin

 

Zaproszenie do składania oferty

Gostynińskie Centrum Edukacyjne zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy części budynku internatu szkolnego Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństawa pożarowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

• roboty wyburzeniowe

• montaż klap oddymiających

• montaż instalacji elektrycznej i urządzeń sterujących klapami

• oznakowanie cigów ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem budowlanym

• przeprowadzenie szkolenia personelu z obsługi konserwacji i eksploatacji zamontowanych urządzeń

• montaż okna p.poż na styku strefy pożarowej REI 60

 

Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

• Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

• Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.

• Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

• Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną.

• Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiot robót z rozdziałem na materiały i robociznę.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.

• Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.

 

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

3. Okres związania ofertą wynosi 7 dni od daty złożenia oferty.

4. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

5. Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2020r do godz. 15:00

6. Termin realizacji prac do 28 stycznia 2021 roku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na usługi remontowe instalacja oddymiająca”

w siedzibie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie, ul. Polna 39 lub drogą email: gce@gostynin.edu.pl

8. Podstawę wyceny stanowi dokumentacja architektoniczno budowlana ( przedmiar robót ) udostepniana w siedzibie zamawiającego osoba do kontaktów w sprawach technicznych Marek Koperski Tel. 609 791 191 lub drogą elektroniczną

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców telefonicznie o wyniku postępowania.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

Wojciech Kiełbasa

 

ZAŁĄCZNIKI

1) Formuarz ofertowy (pobierz docx)

2) Wzór umowy (pobierz docx)

3) 1str+opis techniczny (pobierz pdf)

4) oddymianie - elektryka (pobierz pdf)

5) opis techniczny - elektryka-1 (pobierz pdf)

6) Postanowienie Komendanta PSP (pobierz pdf)

7) Przedmiar (pobierz pdf)

8) Rzut Parteru - inwentaryzacja (pobierz pdf)

9) rzut parteru - stan nowoprojektowany-1 (pobierz pdf)

10) zalacznik1.6 (pobierz pdf)

11) zalacznik1.7 (pobierz pdf)

12) zalacznik1.8 (pobierz pdf)

13) zalacznik1.9 (pobierz pdf)

14) zalacznik1.14 (pobierz pdf)

15) zalacznik1.15 (pobierz pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 01:40:36

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]