WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
komunikaty

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Deklaracja dostępności

 

Gostynińskie Centrum Edukacyjne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  www.gce.gostynin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-09 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia nie posiadajš opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
- wśród opublikowanych dokumentów istnieją pliki PDF, które nie zawierają warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane,
- zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących.
Powody wyłączenia:
- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kiełbasa Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, e-mail: gce@gostynin.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 30 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie przy ul. Polnej to budynek dwupoziomowy. Prowadzą do niego 4 wejścia. Przed wejściem głównym od ulicy Polnej zainstalowano windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dzwonek do drzwi znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,5 m. Jedno z wejść od strony boiska jest z poziomu parteru, do pozostałych prowadzą kilkustopniowe schody lub podest. Korytarze na parterze są dostępne, posiadają swobodną przestrzeń manewrową. Z ich poziomu można przemieścić się do atrium. Większość sal lekcyjnych znajduje się na poziomie parteru i gwarantują swobodę w poruszaniu się.

Szkoła nie posiada windy wewnątrz budynku. Na parterze jest toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Placówka posiada rozległe miejsca parkingowe. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Szkoła posiada stronę internetową ułatwiającą czytanie osobom niedowidzącym.

W budynku zamieszczone są informacje w formie piktogramów, w tym również dotyczące oznaczeń ewakuacyjnych.

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2021-09-01 12:56:01

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]