WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji

 

Kryteria rekrutacji do liceum profilowanego, technikumi zasadniczej szkoły zawodowej w Gosynińskim Centrum Edukacyjnym.

1. Kandydat do liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 200 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu).

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od profilu lub zawodu wybranego przez kandydata.

W kwalifikacji na rok szkolny 2005/2006 ustalono:

 

Liceum profilowane:

profile Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Zarządzanie informacją język obcy nowożytny matematyka informatyka
Socjalny język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie
Usługowo-gospodarczy język obcy nowożytny matematyka geografia

 

Technikum:

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik żywienia i gospodarstwa domowego język obcy nowożytny biologia chemia

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawody język obcy nowożytny matematyka fizyka

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

• celujący 18 pkt.

• bardzo dobry 14 pkt.

• dobry 10 pkt.

• dostateczny 6 pkt.

• dopuszczający 2 pkt.

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

• 14 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (wykaz konkursów w Załączniku Nr 1), lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów ponadgimnazjalnych (wykaz olimpiad w Załączniku Nr 2) - zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzaniakonkursów, turniejów i olimpiad (D.U. Nr 13, poz. 125)

• 4 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

• 4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

• 2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym;

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4 pkt.

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

• 6 pkt. - ocena celujący

• 5 pkt. - ocena bardzo dobry

• 4 pkt. - ocena dobry

• 3 pkt. - ocena dostateczny

• 2 pkt. - dopuszczający

4. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego decyduje suma punktów, którą tworzą:

1) punkty uzyskane przez kandydata na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku gimnazjum,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) punkty za inne osiągnięcia ucznia,

4) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

5. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do liceum profilowanego i technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej szkoły lub klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

6. W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być podstawą do przyjęcia w innej szkole.

7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przyjmować będzie kolejno, jako pierwszych kandydatów:

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

• o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

• z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

• z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym,

• z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2005/2006.

 

Załącznik Nr 1

Konkursy przedmiotowe i tematyczne dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego roku szkolnym 2004/2005

 

I. Konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Obrony Narodowej, Kierownika Urzędu ds. Kombatantów I Osób Represjonowanych „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”.

II. Konkursy zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu:

1. Konkurs polonistyczny.

2. Konkurs historyczny.

3. Konkurs geograficzny.

4. Konkurs matematyczny.

5. Konkurs fizyczny.

6. Konkurs chemiczny.

7. Konkurs biologiczny.

8. Konkurs informatyczny LOGIA-2005

III. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

1. Tematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

 

Uwaga.

Zgodnie z par. 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125) zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.

 

Załącznik Nr 2

Olimpiady przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005

Lp. Nazwa Olimpiady

1. Chemiczna

2. Biologiczna

3. Historyczna

4. Literatury i języka polskiego

5. Geograficzna i nautologiczna

6. Języka niemieckiego

7. Języka francuskiego

8. Języka angielskiego

9. Języka rosyjskiego

10. Języka łacińskiego

11. Języka białoruskiego

12. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

13. Wiedzy o Prawach Człowieka

14. Fizyczna

15. Matematyczna

16. Informatyczna

17. Artystyczna

- sekcja plastyki

- sekcja muzyki

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: W.K. Ostatnia modyfikacja: 2005-03-21 11:14:26

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]