WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji

 

Informator 2006/2007

Strona główna informatora

 

1. Kandydat do liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegó-łowych wynikach egzaminu).

 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć eduka-cyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osią-gnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. Składają się na nie:

 

a) punkty za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych uzależnionych od profilu lub zawodu wybranego przez kandydata.

W kwalifikacji na rok szkolny 2006/2007 ustalono:

Liceum profilowane:

Profil Wybrane zajęcia edukacyjne
Zarządzanie informacją język obcy nowożytny matematyka informatyka
Socjalny język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie

 

Technikum:

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik żywienia i gospodarstwa domowego język obcy nowożytny biologia chemia
Technik handlowiec język obcy nowożytny matematyka geografia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Zawód Wybrane zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawody język obcy nowożytny matematyka fizyka

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

celujący18 pkt
bardzo dobry14 pkt
dobry10 pkt
dostateczny6 pkt
dopuszczający2 pkt

 

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

14 pkt. – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizo-wanym przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organi-zowanych przez Kuratora Oświaty (wykaz konkursów w dalszej czę-ści informatora), lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów ponadgimnazjalnych (wykaz olimpiad w dalszej części informatora) - zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały okre-ślone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowa-dzania konkursów, turniejów i olimpiad (D.U. Nr 13, poz. 125);

4 pkt. - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;

4 pkt. osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

2 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym.

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4 pkt.

 

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z następu-jących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, techni-ka, informatyka, wychowanie fizyczne, (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

 

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

6 pkt.ocena celujący
5pkt.ocena bardzo dobry
4pkt.ocena dobry
3pkt.ocena dostateczny
2pkt.ocena dopuszczający

 

4. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Eduka-cyjnego decyduje suma punktów, którą tworzą:

1. unkty uzyskane przez kandydata na przeprowadzonym egzami-nie w ostatnim roku gimnazjum,

2. unkty pochodzące z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,

3. unkty za inne osiągnięcia ucznia,

4. unkty za średnią arytmetyczną uzyskana z obowiązkowych za-jęć edukacyjnych.

 

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

 

5. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do liceum profilowanego i technikum wynosi 55.

 

Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej szkoły lub klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

6. W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzy-skaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być podstawą do przyjęcia w innej szkole.

 

7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólno-polskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawar-tych w niniejszym dokumencie.

 

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przyjmować będzie kolejno, jako pierwszych kandy-datów:

* sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastęp-czych,

* o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

* z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kie-runku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

* z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym,

* z uzyskaną wyższą liczbą punktów oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne.

 

Podstawa prawna kryteriów rekrutacji:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych ty-pów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2. Zarządzenie Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły za-sadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2006/2007.

 

UWAGA:

Wykaz konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego uwzględnianych, zgodnie z zarządzeniem Nr 15 z dnia 17 marca 2006 roku Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2006/2007 znajdziesz tutaj

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad uwzględnianych, zgodnie z zarządzeniem Nr 15 z dnia 17 marca 2006 roku Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2006/2007 znajdziesz tutaj

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2006-03-31 22:02:02

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]