WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Informator 2006/2007

Strona główna informatora

 

Zadaniem dwu lub trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej podzielone jest na ogólne, kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz kształcenie praktyczne.

Na zakończenie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskując stosowny dyplom.

 

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent, może podjąć naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym.

 

 

W roku szkolnym 2006/2007 oferujemy następujące zawody:

 

mechanik pojazdów samochodowych30 uczniów
malarz - tapeciarz30 uczniów
kucharz małej gastronomii/sprzedawca15 +15 uczniów
oddział wielozawodowy30 uczniów

 

 

 

 

 

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki – 3 lata

 

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali, badań diagnostycznych, obsługi tech-nicznej i napraw samochodów. Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

 

 

 

 

 

Zawód: malarz-tapeciarz

Czas trwania nauki - 2 lata

 

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie prac malarskich z różnych technik, wykonywania prac tapeciarskich z użyciem określonego rodzaju tapet. Ponadto uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Na początek strony

 

 

 

 

 

 

Zawód: sprzedawca

Czas trwania nauki – 2 lata

 

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności, które pozwolą absolwentowi na podjęcie samodzielnej pracy w zawodzie sprzedaw-ca. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez sie-bie sklepach konkretnej branży towarowej.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego w handlu w celu odbycia na-uki zawodu.

 

Na początek strony

 

 

 

 

 

 

Zawód: kucharz małej gastronomii

Czas trwania nauki – 2 lata

 

W czasie nauki uczniowie powinni poznać wszystkie zagadnienia technologiczne dotyczące higieny pracy, techniczne oraz organizacyjne związane z działalnością zakładu gastronomicznego. Ucznio-wie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego w zakładzie w celu odbycia nauki zawodu.

 

Na początek strony

 

 

 

 

 

 

Oddział wielozawodowy

Czas trwania nauki - 3 lata.

 

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach, firmach, warsztatach rzemieślniczych.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego w zakładzie pracy w celu od-bycia nauki zawodu.

Do oddziału wielozawodowego mogą być przyjęci uczniowie kształcący się w następujących zawodach: złotnik - jubiler, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromecha-nik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, rzeźnik - wędliniarz i innych objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego.

Uwaga. W sekretariacie szkoły znajduje się wykaz zakładów, firm i warsztatów rzemieślniczych, które mogą kształcić młodocianych.

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2006-03-31 23:14:22

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]