WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Liceum profilowane - profil: socjalny

 

Informator 2006/2007

Powrót do strony LICEUM PROFILOWANEGO

Specyfika profilu socjalnego wynika z istoty przyszłych działań zawodowych z człowiekiem i dla człowieka, z ludźmi i dla ludzi.

 

Założono, że absolwent będzie, między innymi, umiał: ocenić czynniki warunkujące biologiczne, psychiczne i społeczne funkcjonowanie jednostki i jej rozwój; rozpoznać i ocenić poziom kondycji psy-chofizycznej w każdym okresie życia człowieka pod kątem jego rozwoju i pomyślności; rozróżniać i opisywać mechanizmy funkcjonowania jednostki i grupy; stosować odpowiednie metody, formy i środki promocji zdrowia; rozpoznawać potrzeby innych ludzi.

 

Do liceum profilowanego o profilu socjalnym mogą kwalifikować się absolwenci gimnazjum, którzy prezentują:

• zainteresowania naukami przyrodniczymi, społecznymi i humanistycznymi,

• cechy osobowości ułatwiające kontakt i współpracę z ludźmi (życzliwość, empatię, asertywność),

• uzdolnienia organizatorskie i samodzielność.

 

Założono, iż proces kształtowania umiejętności ogólnozawodowych będzie prowadzony w następujących blokach tematycznych:

 

• człowiek jako jednostka

• człowiek w środowisku

• twórcze przeobrażanie świata

 

Proces nauczania odbywać się będzie w systemie zajęć lekcyjnych organizowanych dla wszystkich uczniów z ukierunkowaniem na pracę zespołową oraz w module „Multimedia jako narzędzie do prze-obrażania rzeczywistości” w grupach do 15 uczniów. Dodać również należy, że w ramach bloku tematycznego „twórcze przeobrażania świata” realizowane będą m.in. moduły: „muzyka w służbie człowieka” i „plastyka w służbie człowieka”.

 

W procesie kształcenia istotne znaczenie będą miały indywidualne konsultacje ucznia z nauczycielem i zapraszanymi na spotkania specjalistami z różnych dziedzin objętych planem nauczania.

 

Proces nauczania i uczenia się w szkole przewiduje realizację wielu zagadnień poza szkołą w formie:

• wycieczek dydaktycznych

• obserwacji wybranych działań w różnych instytucjach

• uczestnictwa w imprezach, widowiskach, przedstawieniach i innych przedsięwzięciach o charakterze kulturalno - oświatowym i rozrywkowym,

• spotkania z twórcami, ekspertami, wybitnymi jednostkami społeczności lokalnej,

• współudział w akcjach środowiskowych

 

Zakładamy, że w procesie kształcenia bardzo ważny będzie sposób korzystania z technologii informacyjnej, dostęp do różnych źródeł informacji, a także prowadzenie zajęć w różnych formach organiza-cyjnych.

 

Absolwent liceum profilowanego o profilu socjalnym będzie mógł osiągnąć dalsze kwalifikacje zawo¬dowe w następujących dziedzi-nach:

• opieka medyczna

• pedagogika ogólna i opiekuńczo-wychowawcza

• psychologia i socjologia

• opieka penitencjarna

• doradztwo zawodowe

• bezpieczeństwo i higiena pracy

i podjąć pracę np. w ośrodkach badania opinii publicznej, organizacjach społeczno - kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, agencjach marketingu, administracji pań-stwowej i samorządowej.

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2006-04-01 21:28:16

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]