WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2007/2008

Strona główna informatora

Zadaniem dwu­ lub trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie do pod­jęcia pracy w wybranym zawodzie. Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej podzielone jest na ogólne, kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz kształ­cenie praktyczne. Na zakończenie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje za­wodowe uzysku­jąc stosowny dyplom.

 

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawo­dowej absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w technikum uzupełniającym lub uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.

W roku szkolnym 2007/2008 oferujemy następujące zawody:

 

 

ZAWÓD
LICZBA ODDZIAŁÓW
LICZEBNOŚĆ
mechanik pojazdów samochodowych / elektryk
1
15+15
stolarz / murarz
1
15+15
kucharz małej gastronomii / sprzedawca
1
15+15
oddział wielozawodowy
1
30

 

 

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki - 3 lata.

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali, badań dia­gno­stycznych, obsługi technicznej i na­praw samochodów.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycz­nego.

Na początek strony

 

 

Zawód: elektryk

Czas trwania nauki - 3 lata

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, tablic rozdzielczych, maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego oraz montażu, naprawy i eksploatacji linii kablowych i napowietrznych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycz­nego.

Na początek strony

 

 

Zawód: stolarz

Czas trwania nauki - 3 lata

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej drewna i materiałów drewnopochodnych oraz montażu wyrobów.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycz­nego.

Na początek strony

 

 

Zawód: murarz

Czas trwania nauki - 3 lata

W czasie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie robót murarskich, wykonywania sklepień i stropów, robót tyn­karskich, wykonywania robót remontowych i pokrewnych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Warsztatach Szkolnych Centrum Kształcenia Praktycz­nego.

Na początek strony

 

 

Zawód: kucharz małej gastronomii

Czas trwania nauki - 2 lata.

W czasie trwania nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie produkcji potraw, ob­sługi konsumenta oraz organizacji zakładów gastronomicznych.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie placówkach gastronomicz­nych.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracownika mło­docianego w zakładzie w celu odbycia nauki zawodu.

Na początek strony

 

 

Zawód: sprzedawca

Czas trwania nauki - 2 lata.

W czasie trwania nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie organizacji i techniki sprzedaży oraz obsługi klienta.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie sklepach i hurtowniach konkretnej branży towarowej.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracownika mło­docianego w handlu w celu odbycia nauki zawodu.

Na początek strony

 

 

Zawód: oddział wielozawodowy

Czas trwania nauki - 3 lata.

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w wybranych przez siebie zakładach, firmach, warsz­tatach rzemieślniczych.

Podstawowym warunkiem przyjęcia do tej klasy jest zatrudnienie ucznia jako pracow­nika mło­docianego w zakładzie pracy w celu odbycia na­uki za­wodu.

Do oddziału wielozawodowego mogą być przyjęci uczniowie kształcący się w następujących zawodach: złotnik-jubiler, zagarmistrz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, rzeźnik-wędliniarz i innych objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego.

 

Uwaga. W sekretariacie szkoły znajduje się wykaz zakładów, firm i warsztatów rzemieślni­czych, które mogą kształcić uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2007-04-27 11:57:53

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]