WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Technikum

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2007/2008

Strona główna informatora

 

Obserwacja dzisiejszego rynku pracy w kraju i zagranicą prowadzi do prostych wniosków. Poszukiwani są ci absolwenci, którzy dysponując odpowiednio wysokim przygotowaniem ogólnym, w szczególności znajomością języków obcych, obsługą komputera, posiadają kon­kretny, potwierdzony stosownym dyplomem zawód. Szkołą, która dzisiaj wychodzi naprzeciw wymogom nowoczesnej gospodarki rynkowej jest zreformowane TECHNIKUM.

 

Technikum 4-letnie to szkoła przygotowująca młodych ludzi do profesjonalnego wykonywa­nia różnych zawodów i radzenia sobie w życiu przy współczesnym, zmieniającym się rynku pracy.

Plan nauczania w technikum składa się z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Zadaniem przedmiotów ogólnokształcących (takich samych jak w liceum ogól­nokształcącym czy profilowanym) jest przygotowanie ucznia do zdania egzaminu matural­nego i pomyślnego kontynuowania nauki w szkole wyższej. Kształcenie zawodowe umożliwia zdo­bycie najnowszej wiedzy z zakresu danego zawodu i podzielone jest na przedmioty spe­cjali­styczne, przedmioty ekonomiczne - przygotowujące do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum absol­wenci zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdobywając dyplom technika.

 

W roku szkolnym 2007/2008 oferujemy następujące zawody:

ZAWÓD
LICZBA ODDZIAŁÓW
LICZEBNOŚĆ
technik mechanik ze specjalizacją obsługa i na­prawa pojazdów samochodowych
1
30
technik handlowiec
1
30
technik żywienia i gospodarstwa domowego
1
30

 

Zawód. Technik mechanik ze specjalizacją obsługa i na­prawa po­jazdów samochodowych - nowy kierunek kształ­cenia

Transport samochodowy jest we współczesnym świecie gałęzią gospodarki, która zawsze bę­dzie dawała zatrudnienie. Sprzedaż samochodów rośnie, a jeżdżące samochody wymagają obsługi, mimo coraz lepszej jakości czasem się psują. Obserwuje się rosnący popyt na wy­kwalifikowany personel w stacjach obsługi i zakładach naprawczych, który będzie w stanie fachowo, szybko i uprzejmie obsłużyć klientów przyjeżdżających coraz bardziej skompliko­wanymi samochodami.

Technikum w zawodzie technik mechanik ze specjalizacją obsługa i naprawa pojazdów samo­chodowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku motoryzacyjnego.

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika: budowa pojaz­dów samochodowych, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego i technika kierowa­nia pojazdem, zajęcia praktyczne, bezpieczeństwo pracy, eksploatacja maszyn i urzą­dzeń, maszynoznawstwo, technologia mechaniczna oraz podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń. Podkreślić należy, że w czasie realizacji tych przedmiotów uczniowie będą pracować na nowoczesnym sprzęcie zwłaszcza z zakresu diagnostyki samochodowej.

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych warsztatyach szkolnych,

miejsca praktyk zawodowych w placówkach lub firmach związanych z obsługą i na­prawą pojazdów samochodowych.

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do reno­mowanych firm prowadzących obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, placówek na­ukowo-badawczych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik mechanik ze specjalizacją obsługa i naprawa pojazdów samochodowych umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dy­plomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z motoryzacją, podjąć pracę w dowolnym sektorze motoryzacji lub prowadzić własną działalność go­spodar­czą.

Na początek strony

 

 

Zawód. TECHNIK HANDLOWIEC

Handel stanowi bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Zatrudnia coraz więcej pracowni­ków, osiąga znaczny udział w produkcie krajowym brutto i bez wątpienia przyczynia się w istotny sposób do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

W ostatnich latach najwięcej miejsc pracy pochodziło z branży handlowej. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, hurtowego oraz duże sieci zagraniczne poszukują pracowników na sta­nowiska: przedstawicieli handlowych, dystrybutorów produktów, telemarketerów, specjali­stów do spraw magazynowo-kasowych, sprzedaży i marketingu, reklamy, sprzedawców, pra­cowni­ków do spraw finansowych i statystycznych oraz obsługi biurowej. Oferty pracy pocho­dzą także z firm innych branż, dotyczą pracy na stanowiskach w działach handlowych, pro­mocji i marketingu.

Branża handlowa stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich, którzy przykładają wagę do kontaktu z innymi ludźmi. Zadanie handlowca obecnie polega nie tylko na wystawianiu towa­rów do sprzedaży, lecz także na występowaniu w roli doradcy klienta. Najwyższym celem działania przedsiębiorstw handlowych jest zadowolenie klientów, a klienci będą zado­woleni tylko wówczas, gdy zostaną spełnione ich oczekiwania. Spełnić te oczekiwania mogą jedynie wykwalifikowani pracownicy. Technikum handlowe zapewni realizację takich treści i umiejęt­ności, które pozwolą uzyskać pożądane kwalifikacje.

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdoby­czy technik komputerowych, posługiwania się w pracy przydatnymi programami komputero­wymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Zdobyty zakres wiadomości i szerokiego spektrum umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent technikum handlowego będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań za­wodowych.

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika handlowca: pod­stawy ekonomii, technika biurowa, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa, ekonomika handlu, rachunkowość handlowa, towaroznawstwo, re­klama, język obcy zawodowy, kultura zawodu, pracownia ekonomiczno-informatyczna.

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

miejsca praktyk zawodowych w dużych, renomowanych przedsiębiorstwach handlo­wych: „BUDMAT”, „IZOLBET”, „INST-BUD”, „AUTO-AS”, „MINI-MARKET” i inne.

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do du­żych, znanych przedsiębiorstw handlowych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik handlowiec umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z handlem i sprzedażą, podjąć pracę lub prowadzić własną działal­ność go­spodarczą.

Na początek strony

 

 

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Od dawna ludzie zdawali sobie sprawę ze związku między zdrowiem a tym, co jedzą. Od lat zwraca się uwagę, aby to, co wprowadza się podczas kolejnych posiłków do organizmu, było nie tylko smaczne, ale i przynosiło korzyść zdrowiu, a przynajmniej - nie szkodziło. Ostatnio ta tendencja przybiera coraz bardziej na sile w związku ze zmianą stylu życia, powstającymi cho­robami cywilizacyjnymi, a także rozwojem turystyki. Przybywa naukowych dowodów, że ra­cjonalne żywienie, właściwa dieta, bioskładniki zawarte w „dobrze” przygotowanej żywno­ści zapobiegają chorobom, procesom starzenia się organizmu, utrzymują dobrą kondycje i pozwa­lają sprostać wymogom XXI wieku.

Współczesny styl życia, ciągły brak czasu oraz rozwój turystyki w Polsce sprawiają, że coraz częściej korzystamy z żywności przetworzonej, usług gastronomicznych, hotelarskich, ale także chcemy wykorzystywać najnowszą wiedze z zakresu żywienia i żywności. W związku z tym, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie organizacji usług, ob­sługi klienta, produkcji potraw, leczenia dietą, produkcji żywności.

Technikum żywienia zapewni realizację takich treści i umiejętności, które pozwolą uzyskać pożądane kwalifikacje i tym samym sprostać potrzebom człowieka XXI wieku.

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce (język angielski i do wyboru język francuski lub nie­miecki), wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika żywienia: pod­stawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, mikro­bio­logia żywności, higiena i ochrona zdrowia, urządzanie zakładów gastronomicz­nych, dietetyka.

ogólnoekonomicznych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodar­czej: podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, marketing, zarządzanie firmą, podstawy biurowości

inne : psychologia społeczna, przepisy ruchu drogowego

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

miejsca praktyk zawodowych w placówkach o wysokim standardzie: Hotel - Restaura­cja „Rusałka”, Hotel - Restauracja w Dębowej Górze, Rezydencja Prezydenta RP w Lu­cieniu, Bar Bistro „Bagatelle” w Bierzewicach, Karczma „Babskie Jadło” w Stefanowie i inne

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do reno­mowanych placówek żywieniowych, placówek naukowo-badawczych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domo­wego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifika­cje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenia w szkołach wyższych (np. w za­kresie technologii żywności, żywienia człowieka, biotechnologii żywności, chemii spożyw­czej, dietetyki ), podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2007-04-27 12:18:40

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]