WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2008/2009

Strona główna informatora

 

1. Kandydat do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostyniń­skim Cen­trum Edu­kacyj­nym może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać mak­symal­nie 200 pkt.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzo­ny w ostatnim roku na­uki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. (liczba punk­tów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w za­świadczeniu o szczegółowych wynikach egza­minu).

 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie ukończe­nia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi mak­symalnie 100 pkt. Składają się na nie:

 

a) punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z ję­zyka polskiego i trzech obo­wiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od za­wodu wybra­nego przez kandydata.

 

W kwalifikacji na rok szkolny 2008/2009 ustalono:

Technikum

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik budownictwa język obcy matematyka fizyka
Technik pojazdów samochodowych język obcy matematyka fizyka
Technik żywienia i gospodarstwa domowego język obcy biologia chemia
Technik handlowiec język obcy matematyka geografia

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawody język obcy matematyka fizyka

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

celujący 18 pkt
bardzo dobry 14 pkt
dobry 10 pkt
dostateczny 6 pkt
dopuszczający 2 pkt

 

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świa­dec­twie ukończenia gimnazjum:

14 pkt.    - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego pro­gram obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy progra­mowej co najmniej jed­nego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wo­jewódzkim lub za tytuł laureata, finali­sty innych konkursów organizowanych przez ku­ratora oświaty lub za udział w II etapie olimpiady przedmio­towej dla uczniów ponad­gimnazjalnych - zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały okre­ślone w rozporzą­dze­niu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie or­gani­zacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (D.U. Nr 13, poz. 125)

4 pkt.    - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróż­nie­niem;

4 pkt.    - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu woje­wódzkim;

2 pkt.    - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu po­wia­towym;

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4 pkt.

 

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrą­gloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadec­twie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy wyli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

6 pkt. - ocena celujący

5 pkt. - ocena bardzo dobry

4 pkt. - ocena dobry

3 pkt. - ocena dostateczny

2 pkt. - dopuszczający

 

4. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego de­cyduje suma punktów, którą tworzą:

punkty uzyskane przez kandydata na eg­za­minie przeprowadzonym w ostat­nim roku gim­nazjum,

punkty pochodzące z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech obo­wiązkowych za­jęć edukacyjnych,

punkty za inne osiągnięcia ucznia,

punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć eduka­cyjnych.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

 

5. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Re­krutacyjno-Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje moż­liwość przyjęcia kan­dydata do innej szkoły lub klasy w przy­padku niezakwalifi­kowania się do wcześniej wybra­nej.

 

6. W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia od­po­wiednie za­świadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyj­nym. Uzyskana liczba punktów winna być pod­stawą do przyjęcia w innej szkole.

 

7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olim­piad przed­miotowych oraz laureaci konkursów o za­sięgu wojewódz­kim i pona­dwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści pod­stawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależ­nie od kryte­riów zawartych w niniejszym dokumencie.

 

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych w postę­po­waniu kwalifi­kacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifi­kacyjna przyj­mować będzie kolejno, jako pierw­szych kandydatów:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umiesz­czone w rodzinach zastępczych,

- o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono in­dywidualny program lub tok nauki,

- z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny z języka polskiego i wybrane za­jęcia eduka­cyjne.

 

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun­ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jed­nych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2) Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2008 roku w spra­wie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotych­cza­sowych szkół średnich dla doro­słych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2008/2009.

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2008-04-24 20:43:38

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]