WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Technikum

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2008/2009

Strona główna informatora

 

Obserwacja dzisiejszego rynku pracy w kraju i zagranicą prowadzi do prostych wniosków. Poszukiwani są ci absolwenci, którzy dysponując odpowiednio wysokim przygotowaniem ogólnym, w szczególności znajomością języków obcych, obsługą komputera, posiadają kon­kretny, potwierdzony stosownym dyplomem zawód. Szkołą, która dzisiaj wychodzi naprzeciw wymogom nowoczesnej gospodarki rynkowej jest zreformowane TECHNIKUM.

Technikum 4-letnie to szkoła przygotowująca młodych ludzi do profesjonalnego wykonywa­nia różnych zawodów i radzenia sobie w życiu przy współczesnym, zmieniającym się rynku pracy.

Plan nauczania w technikum składa się z przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Zadaniem przedmiotów ogólnokształcących (takich samych jak w liceum ogól­nokształcącym czy profilowanym) jest przygotowanie ucznia do zdania egzaminu matural­nego i pomyślnego kontynuowania nauki w szkole wyższej. Kształcenie zawodowe umożliwia zdo­bycie najnowszej wiedzy z zakresu danego zawodu i podzielone jest na przedmioty spe­cjali­styczne, przedmioty ekonomiczne - przygotowujące do prowadzenia własnej działalności go­spodarczej oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po ukończeniu technikum absol­wenci zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdobywając dyplom technika.

 

W roku szkolnym 2008/2009 oferujemy następujące zawody:

 

ZAWÓD
LICZBA ODDZIAŁÓW
LICZEBNOŚĆ
technik budownictwa
1
30
technik pojazdów samochodowych
1
30
technik handlowiec
1
30
technik żywienia i gospodarstwa domowego
1
30

 

Zawód. TECHNIK BUDOWNICTWA – nowy kierunek kształcenia

 

Obserwowana w Polsce korzystna koniunktura gospodarcza i perspektywy związane z napły­wem funduszy z Unii Europejskiej stwarzają niepowtarzalną szansę dla polskiego budow­nictwa. Skalę otwierających się przed branżą możliwości można porównać do sytuacji, w ja­kiej Polska znalazła się na początku okresu transformacji. W opinii zarówno ekspertów, jak i przedsiębiorców w ciągu najbliższych lat sektor budowlany będzie się szybko rozwijał. Jedną z barier ograniczających obserwowany rozwój są coraz większe trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w obszarze średniego personelu technicznego.

 

Technikum w zawodzie technik budownictwa wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie Absolwenta do organizowa­nia i prowadzenia prac budowlanych, opraco­wywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nad­zoru budowlanego oaz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika budownictwa: podstawy budownictwa, technologia budownictwa, podstawy projektowania, konstruk­cje budowlane, instalacje budowlane, kosztorysowanie, organizacja robót budowla­nych, eksploatacja obiektów budowlanych, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne oraz przedmiot specjalizacyjny.

 

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

- dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

- miejsca praktyk zawodowych w dużych, renomowanych przedsiębiorstwach budowla­nych

 

Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku technika w przedsiębiorstwach bu­dowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji pań­stwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji za­bytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w za­kresie świadczenia usług budowlanych. Tech­nik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

Na początek strony

 

Zawód. TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Transport samochodowy jest we współczesnym świecie gałęzią gospodarki, która zawsze bę­dzie dawała zatrudnienie. Sprzedaż samochodów rośnie, a jeżdżące samochody wymagają obsługi, mimo coraz lepszej jakości czasem się psują. Obserwuje się rosnący popyt na wy­kwalifikowany personel w stacjach obsługi i zakładach naprawczych, który będzie w stanie fachowo, szybko i uprzejmie obsłużyć klientów przyjeżdżających coraz bardziej skompliko­wanymi samochodami.

 

Technikum w zawodzie technik pojazdów samo­chodowych wychodzi naprzeciw oczekiwa­niom rynku motoryzacyjnego.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika: silniki pojaz­dów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki pojaz­dów, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, przepisy ruchu drogowego, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne, bezpieczeństwo pracy, podstawy konstrukcji maszyn oraz język obcy zawodowy. Podkreślić należy, że w czasie realizacji tych przedmiotów uczniowie będą pracować na nowoczesnym sprzęcie zwłaszcza z zakresu diagnostyki samochodo­wej.

 

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

- dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

- zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych,

- miejsca praktyk zawodowych w placówkach lub firmach związanych z obsługą i na­prawą pojazdów samochodowych.

 

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do renomowanych firm prowadzących obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, placówek naukowo-badawczych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

 

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych umoż­liwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dy­plomu potwierdzającego kwalifikacje zawo­dowe.

 

Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z motoryzacją, podjąć pracę w dowolnym sektorze motoryzacji lub prowadzić własną działalność go­spodar­czą.

Na początek strony

 

Zawód. TECHNIK HANDLOWIEC

 

Handel stanowi bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Zatrudnia coraz więcej pracowni­ków, osiąga znaczny udział w produkcie krajowym brutto i bez wątpienia przyczynia się w istotny sposób do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

 

W ostatnich latach najwięcej miejsc pracy pochodziło z branży handlowej. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego, hurtowego oraz duże sieci zagraniczne poszukują pracowników na sta­nowiska: przedstawicieli handlowych, dystrybutorów produktów, telemarketerów, specjali­stów do spraw magazynowo-kasowych, sprzedaży i marketingu, reklamy, sprzedawców, pra­cowni­ków do spraw finansowych i statystycznych oraz obsługi biurowej. Oferty pracy pocho­dzą także z firm innych branż, dotyczą pracy na stanowiskach w działach handlowych, pro­mocji i marketingu.

 

Branża handlowa stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla wszystkich, którzy przykładają wagę do kontaktu z innymi ludźmi. Zadanie handlowca obecnie polega nie tylko na wystawianiu towa­rów do sprzedaży, lecz także na występowaniu w roli doradcy klienta. Najwyższym ce­lem działania przedsiębiorstw handlowych jest zadowolenie klientów, a klienci będą zado­woleni tylko wówczas, gdy zostaną spełnione ich oczekiwania. Spełnić te oczekiwania mogą jedynie wykwalifikowani pracownicy. Technikum handlowe zapewni realizację takich treści i umiejęt­ności, które pozwolą uzyskać pożądane kwalifikacje.

 

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdoby­czy technik komputerowych, posługiwania się w pracy przydatnymi programami komputero­wymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 

Zdobyty zakres wiadomości i szerokiego spektrum umiejętności praktycznych spowoduje, że absolwent technikum handlowego będzie w pełni przygotowany do wykonywania zadań za­wodowych.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów: ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości.

specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika handlowca: pod­stawy ekonomii, technika biurowa, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa, ekonomika handlu, rachunkowość handlowa, towaroznawstwo, re­klama, język obcy zawodowy, kultura zawodu, pracownia ekonomiczno-informatyczna.

 

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

- dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

- miejsca praktyk zawodowych w dużych, renomowanych przedsiębiorstwach handlo­wych: „BUDMAT”, „IZOLBET”, „INST-BUD”, „AUTO-AS”, „MINI-MARKET” i inne.

 

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do du­żych, znanych przedsiębiorstw handlowych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

 

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik handlowiec umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z handlem i sprzedażą, podjąć pracę lub prowadzić własną działal­ność go­spodarczą.

Na początek strony

 

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

Od dawna ludzie zdawali sobie sprawę ze związku między zdrowiem a tym, co jedzą. Od lat zwraca się uwagę, aby to, co wprowadza się podczas kolejnych posiłków do organizmu, było nie tylko smaczne, ale i przynosiło korzyść zdrowiu, a przynajmniej - nie szkodziło. Ostatnio ta tendencja przybiera coraz bardziej na sile w związku ze zmianą stylu życia, powstającymi cho­robami cywilizacyjnymi, a także rozwojem turystyki. Przybywa naukowych dowodów, że ra­cjonalne żywienie, właściwa dieta, bioskładniki zawarte w „dobrze” przygotowanej żywno­ści zapobiegają chorobom, procesom starzenia się organizmu, utrzymują dobrą kondycje i pozwa­lają sprostać wymogom XXI wieku.

 

Współczesny styl życia, ciągły brak czasu oraz rozwój turystyki w Polsce sprawiają, że coraz częściej korzystamy z żywności przetworzonej, usług gastronomicznych, hotelarskich, ale także chcemy wykorzystywać najnowszą wiedze z zakresu żywienia i żywności. W związku z tym, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w zakresie organizacji usług, ob­sługi klienta, produkcji potraw, leczenia dietą, produkcji żywności.

 

Technikum żywienia zapewni realizację takich treści i umiejętności, które pozwolą uzyskać pożądane kwalifikacje i tym samym sprostać potrzebom człowieka XXI wieku.

 

Uczniowie w czasie trwania nauki zdobędą wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

- ogólnokształcących przygotowujących do nowej matury: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, technologia in­formacyjna, dwa języki obce (język angielski i do wyboru język francuski lub nie­miecki), wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne.

- specjalistycznych przygotowujących do uzyskania tytułu technika żywienia: pod­stawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, mikro­bio­logia żywności, higiena i ochrona zdrowia, urządzanie zakładów gastronomicz­nych, dietetyka.

- ogólnoekonomicznych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodar­czej: podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, marketing, zarządzanie firmą, podstawy biurowości

- inne : psychologia społeczna, przepisy ruchu drogowego

 

Realizując proces kształcenia szkoła zapewni:

- dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni,

- miejsca praktyk zawodowych w placówkach o wysokim standardzie: Hotel - Restaura­cja „Rusałka”, Hotel - Restauracja w Dębowej Górze, Rezydencja Prezydenta RP w Lu­cieniu, Bar Bistro „Bagatelle” w Bierzewicach, Karczma „Babskie Jadło” w Stefanowie i inne.

 

Jako uzupełnienie procesu dydaktycznego przewiduje się organizowanie wycieczek do reno­mowanych placówek żywieniowych, placówek naukowo-badawczych oraz zwiedzanie targów i wystaw.

 

Ukończenie czteroletniego technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domo­wego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifika­cje zawodowe. Absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenia w szkołach wyższych (np. w za­kresie technologii żywności, żywienia człowieka, biotechnologii żywności, chemii spożyw­czej, dietetyki ), podjąć pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2008-04-24 21:13:22

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]