WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

KRYTERIA REKRUTACJI

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2009/2010

Strona główna informatora

 

1. Kandydat do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 200 pkt.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej wynosi maksymalnie 100 pkt. (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej).

 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od zawodu wybranego przez kandydata.

 

W kwalifikacji na rok szkolny 2009/2010 ustalono:

 

Technikum

 

Zawód
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik budownictwa język obcy nowożytny matematyka fizyka
Technik pojazdów samochodowych język obcy nowożytny matematyka fizyka
Technik żywienia i gosp. domowego język obcy nowożytny biologia chemia

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Zawód
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawody język obcy nowożytny matematyka fizyka

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

 

celujący 18
bardzo dobry 14
dobry 10
dostateczny 6
dopuszczający 2

 

 

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

· 14 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (wykaz konkursów w Załączniku Nr 1 i Nr 2), lub za udział w II etapie olimpiady przedmiotowej dla uczniów ponadgimnazjalnych (wykaz olimpiad w Załączniku Nr 3) - zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (D.U. Nr 13, poz. 125)

· 2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

· 4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

· 2 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym; maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe (wykaz dyscyplin w Załączniku Nr 4) i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4 pkt.

· 2 pkt. – za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:

- uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół,

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

 

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

· 6 pkt. - ocena celujący

· 5 pkt. - ocena bardzo dobry

· 4 pkt. - ocena dobry

· 3 pkt. - ocena dostateczny

· 2 pkt. - dopuszczający

 

 

 

4. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego decyduje suma punktów, którą tworzą:

 

1) punkty uzyskane przez kandydata na egzaminie przeprowadzonym w ostatnim roku gimnazjum z części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen w świadectwie gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,

4) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

 

 

5. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej szkoły lub klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

 

6. W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpowiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być podstawą do przyjęcia w innej szkole.

 

7. Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.

 

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przyjmować będzie kolejno, jako pierwszych kandydatów:

· sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

· o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

· z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

· z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej,

· z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2. Zarządzenie Nr 9 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2009/20010.

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2009-03-20 20:22:21

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]