WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2010/2011

Strona główna informatora

 

1. Kandydat do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego może w postępo­waniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymal­nie 190 pkt.

2. Liczba punktów za wyniki egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej wynosi maksymalnie 100 pkt. Za pozytywny wynik egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się wynik powyżej 29 punktów.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi mak­symalnie 90 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny ze świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyj­nych ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. W kwalifikacji na rok szkolny 2010/2011 ustalono:

język obcy nowożytny

historia i wiedza o społeczeństwie

geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

celujący 18 pkt.

bardzo dobry 14 pkt.

dobry 10 pkt.

dostateczny 6 pkt.

dopuszczający 2 pkt.

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świa­dec­twie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej:

8 pkt. - ukończenie szkoły z wyróżnieniem;

4 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu woje­wódzkim;

2 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powia­towym;

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4 pkt.

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrą­gloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z następujących obowiązko­wych zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy nowożytny, historia i wiedza o społeczeństwie, ma­tematyka, fizyka i astronomia, geografia z ochroną i kształtowaniem środo­wiska, podstawy przedsiębiorczości, tech­nologia informacyjna, wychowanie fizyczne i przysposobienie obronne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej)

Przy wyli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

6 pkt. - ocena celujący

5 pkt. - ocena bardzo dobry

4 pkt. - ocena dobry

3 pkt. - ocena dostateczny

2 pkt. - dopuszczający

4. O przyjęciu do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego de­cyduje łącznie:

1)pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej

2)suma punktów, którą tworzą:

a)punkty uzyskane przez kandydata na eg­za­mi­nie wstępnym lub roz­mowie kwalifikacyjnej,

b)punkty pochodzące z przeli­cze­nia ocen z języka polskiego i trzech ustalonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)punkty za inne osiągnięcia ucznia,

d)punkty uzyskane za średnią arytme­tyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów. Istnieje możliwość przyjęcia kan­dydata do innej klasy w przy­padku niezakwalifikowania się do wcześniej wybra­nej.

W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpo­wiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być pod­stawą do przyjęcia w innej szkole.

5. Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (szkół za­sadniczych) przyjmowani są niezależ­nie od kryte­riów zawartych w niniejszym dokumencie.

6. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych w postę­po­waniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifi­kacyjna przyj­mować będzie kolejno, jako pierw­szych kandydatów:

- z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umiesz­czone w rodzinach zastępczych,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny z języka polskiego i ustalone za­jęcia edukacyjne.

 

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun­ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jed­nych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2.Zarządzenie Nr 17 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2010 roku w spra­wie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2010/20011.

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2010-03-03 20:59:51

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]