WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Dokumenty i Terminy.

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2010/2011

Strona główna informatora

 

 

Od 12 maja (środa), od godz. 10.00 do 26 maja (środa), do godz. 13.00 kan­dydaci składają na­stępujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro­wot­nych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie,

- trzy fotografie podpisane na odwrocie.

 

Od 18 czerwca (piątek) do 22 czerwca (wtorek), do godz. 13.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

 

Od 25 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 28 czerwca (poniedziałek), do godz. 14.00 kandydaci składają nastę­pujące doku­menty:

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

- kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza­minu z części humanistycznej i matematyczno – przy­rodniczej przeprowadzonego w ostat­nim roku nauki w gimna­zjum.

Obydwa dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor gim­nazjum, które kandydat ukoń­czył.

 

1 lipca (czwartek), godz. 14.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjno-Kwalifi­kacyjna ogłasza listy kandydatów za­kwalifikowa­nych i niezakwa­lifikowanych do przyję­cia.

 

Od 1 lipca (czwartek), od godz. 14.00 do 5 lipca (poniedziałek), godz. 14.00 - kandy­daci umieszczeni na listach zakwalifiko­wanych do przyjęcia składają oświadcze­nie potwierdza­jące wolę podjęcia nauki oraz oryginał świa­dectwa i oryginał za­świadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimna­zjal­nego.

 

5 lipca (poniedziałek), godz. 16.00 - Szkolna Komisja Rekruta­cyjno-Kwalifi­ka­cyjna ogła­sza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, a także po­daje informa­cję o ewentualnych wolnych miejscach.

 

6 lipca (wtorek) i 7 lipca (środa), do godz. 12.00 - odbę­dzie się ewentualna re­krutacja uzupełniająca.

 

7 lipca (środa), godz. 14.00 - Szkolna Komisja Rekruta­cyjno-Kwalifika­cyjna ogła­sza wyniki rekrutacji uzupełniają­cej.

 

Od 7 lipca (środa), od godz. 14.00 do 9 lipca (piątek), do godz. 14.00 - kandydaci umieszczeni na li­stach za­kwa­lifi­kowanych do przyjęcia w wyniku re­krutacji uzu­pełnia­jącej składają oświadczenie potwierdza­jące wolę pod­jęcia nauki oraz oryginał świa­dectwa i oryginał zaświad­cze­nia o szcze­gółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

9 lipca (piątek) godz. 15.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjno-Kwalifika­cyjna ogła­sza listę przyjętych do szkoły.

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2010-03-03 21:06:01

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]