WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2010/2011

Strona główna informatora

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzy­skać mak­symal­nie 200 pkt. Składają się na nie:

1. Punkty za egzamin gimnazjalny z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej – maksymalnie 100 pkt.

2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego oraz dwóch przedmiotów za­leżnych od zawodu wybranego przez kandydata.

Dla technikum ustalono:

technik hotelarstwa: matematyka i geografia

technik pojazdów samochodowych: matematyka i fizyka

technik budownictwa: matematyka i fizyka

technik żywienia i gosp. domowego: biologia i chemia

W zasadniczej szkole zawodowej niezależnie od zawodu – matematyka i fizyka.

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen: celujący – 18 pkt., bardzo dobry – 14 pkt., dobry - 10 pkt., do­stateczny – 6 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

3. Punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świa­dec­twie ukończenia gimnazjum:

a)14 pkt. - osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmio­towych;

b)2 pkt. - ukończenie gimnazjum z wyróż­nie­niem;

c)4 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co naj­mniej na szczeblu woje­wódzkim;

d)2 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co naj­mniej na szczeblu po­wia­towym.

e)2 pkt. – inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

4. Punkty przyznawane za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edu­kacyjnych oraz religii lub etyki. Przy wyli­czaniu średniej aryt­metycznej przyjmuje się następu­jące punktowe wartości ocen: celujący – 6 pkt., bardzo dobry – 5 pkt., dobry – 4 pkt., dosta­teczny – 3 pkt., dopuszczający – 2pkt.

O przyjęciu kandydata do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego de­cyduje suma uzyskanych punktów. Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów.

Uwaga. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Istnieje moż­liwość przyjęcia kan­dydata do innej szkoły lub klasy w przy­padku niezakwalifi­kowania się do wcześniej wybra­nej.

 

Zobacz szczegółowe kryteria rekrutacji do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2010-03-03 21:14:56

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]