WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Technikum

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2010/2011

Strona główna informatora

 

Technikum Budowlane

Zawód: technik budownictwa.

Absolwent 4-letniego technikum może być zatrudniony w przedsię­biorstwach bu­dowlanych, wytwórniach prefabry­katów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, admini­stracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzę­dach administracji pań­stwowej i samorządowej, instytu­cjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji za­bytków, biurach projektów. Może również prowadzić wła­sną dzia­łalność gospodarczą w za­kresie świadczenia usług budowla­nych lub kontynuować naukę w szkołach wyższych.

Technikum Samochodowe

Zawód: technik pojazdów samochodowych.

Absolwenci 4-letniego technikum mogą podjąć pracę w dowolnym sektorze motoryzacji, a w szczególności w sta­cjach obsługi i zakładach naprawczych pojazdów samocho­dowych, salo­nach prowadzące sprzedaż samochodów no­wych i używa­nych, sklepach i hurtowniach części samocho­dowych. Mogą również pro­wadzić własną działalność go­spodar­czą lub kontynuować naukę w szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem kierun­ków związanych z motoryzacją.

Technikum Gastronomiczne

Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego

Absolwenci 4-letniego technikum mogą znaleźć zatrudnie­nie w sektorze usług gastronomicznych pracując w restaura­cjach, barach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się pro­dukcją żywności. Mogą również kontynuować naukę w szkołach wyższych, na kierunkach związanych z technolo­gią i biotechnologią żywności, żywieniem człowieka, diete­tyką czy chemią spożywczą. Najbardziej przedsiębiorczy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Technikum Hotelarskie

Zawód: technik hotelarstwa.

Absolwenci 4-letniego technikum znajdą zatrudnienie w obiektach stacjonarnej bazy noclegowej takich jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery pry­watne, a także w obiektach współczesnej bazy mobilnej: promowej, żeglugowej, lotniczej, kolejowej czy autokaro­wej. Mogą również konty­nuować naukę w szkołach wyż­szych lub prowadzić własną działalność go­spodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: miclos Ostatnia modyfikacja: 2010-03-03 22:43:05

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]