WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Kryteria rekrutacji do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego

 

Strona tytułowa informatora

 

1. Kandydat do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego może w postępo­waniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymal­nie 190 pkt.

 

2. Liczba punktów za wyniki egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyj­nej wynosi maksymalnie 100 pkt. Za pozytywny wynik egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się wynik powyżej 29 punktów.

 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz za inne osiągnięcia ucznia wynosi mak­symalnie 90 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny ze świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyj­nych ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. W kwalifikacji na rok szkolny 2011/2012 ustalono:

- język obcy nowożytny

- matematyka

- historia i wiedza o społeczeństwie

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

- celujący 18 pkt.

- bardzo dobry 14 pkt.

- dobry 10 pkt.

- dostateczny 6 pkt.

- dopuszczający 2 pkt.

 

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świa­dec­twie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej:

- 8 pkt. - ukończenie szkoły z wyróżnieniem;

- 4 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu woje­wódzkim;

- 2 pkt. - osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powia­to­wym;

 

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szcze­blu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4 pkt.

 

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrą­gloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadec­twie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej)..

 

Przy wyli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

- 6 pkt. - ocena celujący

- 5 pkt. - ocena bardzo dobry

- 4 pkt. - ocena dobry

- 3 pkt. - ocena dostateczny

- 2 pkt. - dopuszczający

 

4. O przyjęciu do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego de­cyduje łącznie:

1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej

2) suma punktów, którą tworzą:

a) punkty uzyskane przez kandydata na eg­za­mi­nie wstępnym lub roz­mo­wie kwalifikacyjnej,

b) punkty pochodzące z przeli­cze­nia ocen z języka polskiego i trzech usta­lonych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) punkty za inne osiągnięcia ucznia,

d) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­ka­cyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świa­dec­twie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz religii lub etyki.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów. Istnieje możliwość przyjęcia kan­dydata do innej klasy w przy­padku niezakwali­fikowania się do wcześniej wybra­nej.

W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia odpo­wiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być pod­stawą do przyjęcia w innej szkole.

 

5. Laureaci turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych (szkół za­sadniczych) przyjmowani są niezależ­nie od kryte­riów zawartych w niniejszym dokumencie.

 

6. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych w postę­po­waniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifi­kacyjna przyj­mować będzie kolejno, jako pierw­szych kandydatów:

- z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umiesz­czone w rodzinach zastępczych,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie wstępnym lub rozmowie kwalifikacyjnej,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny z języka polskiego i ustalone za­jęcia edukacyjne.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warun­ków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jed­nych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232).

2. Zarządzenie Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011 roku w spra­wie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2011/2012.

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 21:00:35

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]