WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Dokumenty i Terminy

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2012/2013

Strona główna informatora

 

 

Od 14 maja (poniedziałek), od godz. 10.00 do 25 maja (piątek), do godz. 13.00 kan­dydaci składają na­stępujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do szkoły,

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro­wot­nych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie,

trzy fotografie podpisane na odwrocie.

Od 22 czerwca (piątek), od godz. 10.00 do 26 czerwca (wtorek), do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

Od 29 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 2 lipca (poniedziałek), do godz. 14.00 kandydaci składają nastę­pujące doku­menty:

kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza­minu przeprowadzonego w ostat­nim roku nauki w gimna­zjum.

Obydwa dokumenty potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor gim­nazjum, które kandydat ukoń­czył.

5 lipca (czwartek), godz. 14.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjno-Kwalifi­kacyjna ogłasza listy kandydatów za­kwalifikowa­nych i niezakwa­lifikowanych do przyję­cia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 5 lipca (czwartek), od godz. 14.00 do 9 lipca (poniedziałek), godz. 14.00 - kandy­daci umieszczeni na listach zakwalifiko­wanych do przyjęcia składają oświadcze­nie potwierdza­jące wolę podjęcia nauki oraz oryginał świa­dectwa i oryginał za­świadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimna­zjum.

9 lipca (wtorek), godz. 16.00 - Szkolna Komisja Rekruta­cyjno-Kwalifi­ka­cyjna ogła­sza listę kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki, a także po­daje informa­cję o ewentualnych wolnych miejscach.

Od 10 lipca (wtorek) do 12 lipca (czwartek), odbę­dzie się ewentualna re­krutacja uzupełniająca.

12 lipca (czwartek) godz. 15.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjno-Kwalifika­cyjna ogła­sza listę przyjętych do szkoły.

 

Uwaga. Wszelkie dodatkowe informacje – w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.30 – 15.30, czwartki w godz. 7.30 – 17.00

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2012-03-14 17:45:35

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]