WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Szczegółowe kryteria rekrutacji do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

 

STRONA GŁOWNA | TECHNIKUM | ZSZ | NIEZBĘDNE DOKUMENTY | OGÓLNE KRYTERIA REKRUTACJI

 

1. Kandydat do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostyniń­skim Cen­trum Edukacyj­nym może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać mak­symal­nie 200 pkt.

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzo­ny w ostatnim roku na­uki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. Uwzględnia się szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynik procentowy z zakresu przelicza się na punkty przyjmując współczynnik 0,2.

 

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie ukończe­nia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi mak­symalnie 100 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od za­wodu wybra­nego przez kandydata.

W kwalifikacji na rok szkolny 2013/2014 ustalono:

Technikum

Zawód

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Technik budownictwajęzyk obcy nowożytnymatematykafizyka
Technik pojazdów samochodowychjęzyk obcy nowożytnymatematykafizyka
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk obcy nowożytnybiologiachemia
Technik handlowiecjęzyk obcy nowożytnymatematykageografia
Technik hotelarstwajęzyk obcy nowożytnymatematykageografia

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Wszystkie zawodyjęzyk obcy nowożytnymatematykafizyka

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

- celujący 18 pkt.
- bardzo dobry 14 pkt..
- dobry 10 pkt..
- dostateczny 6 pkt..
-dopuszczający 2 pkt..

 

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świa­dec­twie ukończenia gimnazjum:

- 13 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy progra­mowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finali­sty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów.

- 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

- 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym)

- 2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

- 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróż­nie­niem.

Wykazy kon­kursów, olimpiad oraz dyscyplin sportowych uwzględnianych w procesie rekrutacji znajdują się w Załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 roku w spra­wie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014.

 

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 punktów) zaokrą­gloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadec­twie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy obli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe dla stopni:

- 6 pkt - stopień celujący

- 5 pkt - stopień bardzo dobry

- 4 pkt - stopień dobry

- 3 pkt - stopień dostateczny

- 2 pkt - stopień dopuszczający

 

4. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskanych za:

- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

- inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki

mnoży się razy dwa.

 

5. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów:

uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny)

- 20 pkt - stopień celujący

- 16 pkt - stopień bardzo dobry

- 12 pkt - stopień dobry

- 8 pkt - stopień dostateczny

- 4 pkt - stopień dopuszczający

Uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotycz: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii)

- 20 pkt - średnia ocen 5,51 – 6,00

- 16 pkt - średnia ocen 4,51 – 5,50

- 12pkt - średnia ocen 3,51 – 4,50

- 8 pkt - średnia ocen 2,51 – 3,50

- 4 pkt - średnia ocen 2,00 – 2,50

 

6. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego de­cyduje suma punktów, którą tworzą:

1) punkty uzyskane przez kandydata za egzamin przeprowadzony w ostat­nim roku gimnazjum,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen w świadectwie gimnazjum z języka polskiego i trzech obo­wiązkowych za­jęć edukacyjnych,

3) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,

4) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć eduka­cyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

 

7. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Re­krutacyjno-Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje moż­liwość przyjęcia kan­dydata do innej szkoły lub klasy w przy­padku niezakwalifi­kowania się do wcześniej wybra­nej.

 

8. W przypadku braku miejsc Gostynińskie Centrum Edukacyjne wystawia od­po­wiednie zaświadczenie podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być pod­stawą do przyjęcia w innej szkole.

 

9. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych w postę­po­waniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifi­kacyjna przyj­mować będzie kolejno, jako pierw­szych kandydatów:

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umiesz­czone w rodzinach zastępczych,

- o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono in­dywidualny program lub tok nauki,

- z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów na egzaminie gimnazjalnym,

- z uzyskaną wyższą liczbą punktów za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych za­jęć edukacyjnych.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. 2004/26/232, 2009/31/208) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

2. Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2013 roku w spra­wie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014.

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2013-03-18 17:38:23

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]