WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Dokumenty i Terminy

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2014/2015

Strona główna informatora

 

 

Od 12 maja (poniedziałek), od godz. 10.00 do 23 maja (piątek), do godz. 15.00 kan­dydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły,

 

Od 20 czerwca (piątek), od godz. 10.00 do 24 czerwca (wtorek), do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

 

Od 27 czerwca (piątek), od godz. 11.00 do 30 czerwca (poniedziałek), do godz. 16.00 kandydaci składają nastę­pujące doku­menty:

oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza­minu przeprowadzonego w ostat­nim roku nauki w gimna­zjum.

Kopie potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor gim­nazjum, które kandydat ukoń­czył.

 

3 lipca (czwartek), godz. 16.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjno-Kwalifi­kacyjna ogłasza listy kandydatów za­kwalifikowa­nych i niezakwa­lifikowanych do przyję­cia do oddziałów klasy pierwszej.

 

Od 4 lipca (piątek) do 7 lipca (poniedziałek) - kandy­daci umieszczeni na listach zakwalifiko­wanych do przyjęcia składają oświadcze­nie potwierdza­jące wolę podjęcia nauki oraz oryginał świa­dectwa i oryginał za­świadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimna­zjum. Kandydaci otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro­wot­nych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 sierpnia. Do dnia 25 sierpnia należy również złożyć trzy fotografie podpisane na odwrocie.

 

8 lipca (poniedziałek), godz. 16.00 - Szkolna Komisja Rekruta­cyjno-Kwalifi­ka­cyjna ogła­sza listę kandydatów przyjętych do szkoły, a także po­daje informa­cję o ewentualnych wolnych miejscach.

 

Od 25 sierpnia (poniedziałek) do 29 sierpnia (piątek), odbę­dzie się ewentualna re­krutacja uzupełniająca.

 

Uwaga. Wszelkie dodatkowe informacje – w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.30 – 15.30, czwartki w godz. 7.30 – 17.00

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2014-03-10 09:48:10

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]