WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016 - Kryteria rekrutacji

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016

Strona tytułowa informatora

 

1. Kandydat do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymal­nie 200 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi maksymalnie 100 pkt. Uwzględnia się szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynik punktowy uzyskuje się mnożąc wynik procentowy przez współczynnik 0,2.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi mak­symalnie 100 pkt. Składają się na nie:

a) punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od za­wodu wybra­nego przez kandydata.

W kwalifikacji na rok szkolny 2015/2016 ustalono:


TECHNIKUM
Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik budownictwa język obcy nowożytny matematyka fizyka
Technik pojazdów samochodowych język obcy nowożytny matematyka fizyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych język obcy nowożytny biologia chemia
Technik handlowiec język obcy nowożytny matematyka geografia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawody język obcy nowożytny matematyka fizyka

 

Punkty są obliczane przy stosowaniu następującej wartości ocen:

- celujący 18 pkt.

- bardzo dobry 14 pkt.

- dobry 10 pkt.

- dostateczny 6 pkt.

- dopuszczający 2 pkt.

b) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 pkt. - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.).

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów.

7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim – zasady organizacji tych konkursów określone zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.).

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim,

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym

W przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym.

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego,

2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

Wykazy konkursów, olimpiad oraz dyscyplin sportowych uwzględnianych w procesie rekrutacji znajdują się w Załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w spra­wie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

c) punkty przyznawane za średnią arytmetyczną (maksymalnie 6 pkt.) zaokrą­gloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązko­wych zajęć edu­kacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienio­nych w świadec­twie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przy­padku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

Przy wyli­czaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące punktowe wartości ocen:

- 6 pkt. - ocena celujący

- 5 pkt. - ocena bardzo dobry

- 4 pkt. - ocena dobry

- 3 pkt. - ocena dostateczny

- 2 pkt. - dopuszczający

4. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego decyduje suma punktów, którą tworzą:

1) punkty uzyskane przez kandydata za egzamin przeprowadzony w ostat­nim roku gimnazjum,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen w świadectwie gimnazjum z języka polskiego i trzech obo­wiązkowych za­jęć edukacyjnych,

3) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,

4) punkty za średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć eduka­cyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki.

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

7. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna w trakcie naboru. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej szkoły lub klasy w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

8. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęci będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodyietnođ rodyinz kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

2. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w spra­wie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

3. Zarządzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 14:35:27

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]