WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2015/2016

Strona główna informatora

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów samochodowych;

2) diagnozowania pojazdów samochodowych;

3) naprawiania pojazdów samochodowych.

2. Kwalifikacje

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych:

- diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

- naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realzacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

 

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

 

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

 

ELEKRTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

2) naprawianie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

3) prowadzenie pojazdów samochodowych.

2. Kwalifikacje

M.12. Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

- diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

- naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realzacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

 

2. Kształcenie zawodowe teortyczne w szkole

 

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

 

MECHANIK MOTOCYKLOWY

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania motocykli;

2) diagnozowania podzespołów i zespołów motocykli;

3) naprawianie motocykli.

2. Kwalifikacje

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli:

- diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli,

- naprawa i obsługa motocykli.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

UWAGA: Nowy zawód. Wystąpiono dp Powiatowej Rady Zatrudnienia z prośbą owyrażenie opinii co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

 

LAKIERNIK

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykony­wania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

2) nanoszenia powłok lakierniczych;

3) wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

2. Kwalifikacje

M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

- przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok lakierniczych,

- przygotowanie powłok lakierniczych,

- nanoszenie powłok lakierniczych.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygoto­wany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;

2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;

3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Kwalifikacje

M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych:

- ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych,

- naprawa nadwozi pojazdów samochodowych.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

MONTER ZABUDOWY i ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w BUDOWNICTWIE

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawo­dowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

2. Kwalifikacje

B.5. Montaż systemów suchej zabudowy

- montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dacho­wych w systemie suchej zabudowy

- montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

- wykonywanie robót malarskich

- wykonywanie robót tapeciarskich

B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

- wykonywanie robót posadzkarskich

- wykonywanie robót okładzinowych

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych po­winien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ga­zowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzew­czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunal­nych oraz instalacji sanitarnych.

2. Kwalifikacje

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

- wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kana­lizacyjnych,

- wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych,

- wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych,

- wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych,

- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych,

- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

ELEKTRYK

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykony­wania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumenta­cji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji tech­nicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycz­nych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podsta­wie dokumentacji technicznej.

2. Kwalifikacje

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

- konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

- montaż instalacji elektrycznych

- konserwacja instalacji elektrycznych

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

STOLARZ

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywa­nia następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stoso­wanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

2. Kwalifikacje

A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

- wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,

- wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowego

3. Kształcenie zawodowe praktyczne w warsztatach szkolnych

 

 

 

 

SPRZEDAWCA

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wyko­nywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

2. Kwalifikacje

A.18. Prowadzenie sprzedaży

- organizowanie sprzedaży

- sprzedaż towarów

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w szkole

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

KUCHARZ

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykony­wania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

2. Kwalifikacje

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

- przechowywanie żywności,

- sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowgo

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

FRYZJER

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywa­nia następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur.

2. Kwalifikacje

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,

- strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie,

- zmiana koloru włosów.

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowgo

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

CUKIERNIK

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wyko­nywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

2. Kwalifikacje

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

- magazynowanie surowców cukierniczych

- wytwarzanie wyrobów cukierniczych

- dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowgo

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

WĘDLINIARZ

R1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie wędliniarz powinien być przygotowany do wyko­nywania następujących zadań zawodowych:

1) dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;

2) magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji;

3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa;

4) wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych;

5) magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

2. Kwalifikacje

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

- rozbiór i wykrawanie mięsa

- magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji

- wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

- magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowgo

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

PIEKARZ

1. Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykony­wania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich;

2) sporządzania półproduktów piekarskich;

3) dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;

4) przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa;

5) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

2. Kwalifikacje

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

- magazynowanie surowców piekarskich

- wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

- przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

3. Planowany sposób kształcenia

lp Wyszczególnienie Realizacja Uwagi
1. Przedmioty ogólnokształcące w szkole

2. Kształcenie zawodowe teoretyczne w Ośrodku Dokształcanie
i Doskonalenia Zawodowgo

3. Kształcenie zawodowe praktyczne u pracodawców

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 14:56:40

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]