WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 - Kryteria rekrutacji

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Strona główna informatora

 

Kryteria rekrutacji

do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

na rok szkolny 2016/2017

 

Pierwszy Etap Rekrutacyjny

1. Uwzględniane są łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytu­łem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne pod­mioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno­polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkol­nego, w szczególności w formie wolontariatu;

2. Kandydat do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej może w postępowaniu kwalifika­cyjnym uzyskać mak­symal­nie 200 pkt.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi mak­symalnie 100 pkt. Uwzględnia się szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procento­wej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynik punktowy uzyskuje się mnożąc wynik procentowy przez współczynnik 0,2

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróż­nieniem, za oceny na świadectwie ukończe­nia gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi mak­symalnie 100 pkt.

5. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

6. Punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z ję­zyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od szkoły i za­wodu wybranego przez kandy­data przeliczane są według następującej wartości stopni:

- celujący - 20 pkt.

- bardzo dobry - 16 pkt.

- dobry - 12 pkt.

- dostateczny - 8 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

W rekrutacji na rok szkolny 2016/17 ustalono następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Technikum

ZawódObowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik budownictwajęzyk obcy nowożytny*matematykafizyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk obcy nowożytny*matematykafizyka
Technik pojazdów samochodowychjęzyk obcy nowożytny*matematykafizyka
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk obcy nowożytny*biologiachemia
Technik rolnikjęzyk obcy nowożytny*biologiachemia
Technik handlowiecjęzyk obcy nowożytny*matematykageografia

* - język, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

ZawódObowiązkowe zajęcia edukacyjne
Wszystkie zawodyjęzyk obcy nowożytny*matematykafizyka

 

* - język, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę

7. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim or­ganizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizo­wanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu pona­dwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów arty­stycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz­nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz­nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne pod­mioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6). W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawo­dach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów;

7) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty.

UWAGA. Wykazy kon­kursów, olimpiad oraz dyscyplin sportowych uwzględnianych w pro­cesie rekrutacji znajdują się w Załącznikach do Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w spra­wie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponad­gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeń­stwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świa­dectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 12 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowied­niej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1-4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gim­nazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnie­nie.

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64), są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

11. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego de­cyduje suma punktów, którą tworzą:

1) punkty uzyskane przez kandydata za wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen w świadectwie gimnazjum z języka polskiego i trzech obo­wiązkowych za­jęć edukacyjnych,

3) punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

4) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimna­zjum,

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

11. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Komisja Re­krutacyjna w trakcie postępowania re­krutacyjnego. Istnieje moż­liwość przyjęcia kan­dydata do innej szkoły lub klasy w przy­padku niezakwalifi­kowania się do wcześniej wybra­nej.

Drugi Etap Rekrutacyjny

1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych na pierwszym etapie po­stę­po­wania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przejęci będą kan­dydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-peda­gogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

Trzeci Etap Rekrutacyjny

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te maja jednakową wartość.

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

4. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w spra­wie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 18:37:46

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]