WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018 - Kryteria rekrutacji

 

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

 

Kryteria rekrutacji do technikum i branżowej szkoły I stopnia

na rok szkolny 2017/2018

 

Gostynin 2017

Pierwszy Etap Rekrutacyjny

1. Uwzględniane są łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytu­łem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne pod­mioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno­polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkol­nego, w szczególności w formie wolontariatu;

2. Kandydat do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej może w postępowaniu kwalifika­cyjnym uzyskać mak­symal­nie 200 pkt.

3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi mak­symalnie 100 pkt. Uwzględnia się szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procento­wej dla zadań z zakresu:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Wynik punktowy uzyskuje się mnożąc wynik procentowy przez współczynnik 0,2

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończe­nia gimnazjum, za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróż­nieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi mak­symalnie 100 pkt.

5. Punkty za oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum z ję­zyka polskiego, matematyki i dwóch obo­wiązkowych zajęć edukacyjnych uzależnionych od szkoły i za­wodu wybra­nego przez kandy­data przeliczane są według następującej wartości stopni:

- celujący - 18 pkt.

- bardzo dobry - 17 pkt.

- dobry - 14 pkt.

- dostateczny - 8 pkt.

- dopuszczający - 2 pkt.

W rekrutacji na rok szkolny 2017/18 ustalono następujące obowiązkowe, dwa zajęcia eduka­cyjne:

Technikum

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Technik budownictwa język obcy nowożytny* fizyka
Technik pojazdów samochodowych język obcy nowożytny* fizyka
Technik żywienia i usług gastronomicznych język obcy nowożytny* biologia
Technik handlowiec język obcy nowożytny* geografia

* - język, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę

Branżowa Szkoła I Stopnia

Zawód Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, lakiernik język obcy nowożytny* fizyka
Kucharz, sprzedawca, rolnik, fryzjer, cukiernik, wędliniarz, piekarz język obcy nowożytny* biologia

* - język, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim or­ganizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizo­wanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu pona­dwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów arty­stycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz­nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycz­nych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ra­mowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne pod­mioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawo­dach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1-5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

UWAGA. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum znajdują się w Załącznikach Nr 1-3 do niniejszych Kryteriów.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeń­stwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świa­dectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowied­niej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1-4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gim­nazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnie­nie.

10. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r., są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

11. O przyjęciu do wybranej szkoły Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego de­cyduje suma punktów, którą tworzą:

1) punkty uzyskane przez kandydata za wyniki egzaminu gimnazjalnego,

2) punkty pochodzące z przeliczenia ocen w świadectwie gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obo­wiązkowych za­jęć edukacyjnych,

3) punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

4) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimna­zjum,

Przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą sumę punktów.

11. Wstępna, minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie kandydata do technikum wynosi 55. Ostateczną jej wartość ustala Komisja Re­krutacyjna w trakcie postępowania re­krutacyjnego. Istnieje moż­liwość przyjęcia kan­dydata do innej szkoły lub klasy w przy­padku niezakwalifi­kowania się do wcześniej wybra­nej.

Drugi Etap Rekrutacyjny

1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyska­nych na pierwszym etapie po­stę­po­wania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przejęci będą kan­dydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej po­radni psy­chologiczno-peda­gogicznej, w tym publicznej poradni specjali­stycznej.

Trzeci Etap Rekrutacyjny

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te maja jednakową wartość.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 20172018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

4. Zarządzenia Nr 20. Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w spra­wie rekrutacji uczniów do publicznych szkół liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty i terminy | Kierunki kształcenia

Strona główna informatora

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 18:24:54

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.21 - 16:33


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]