WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
rekrutacja

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018
Dokumenty i Terminy

 

Rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

na rok szkolny 2017/18

Od 8 maja (poniedziałek), od godz. 10.00 do 19 maja (piątek), do godz. 15.00 kan­dydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 16 czerwca (piątek), od godz. 10.00 do 19 czerwca (poniedziałek), do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

Od 23 czerwca (piątek), od godz. 12.00 do 28 czerwca (środa), do godz. 16.00 kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o nastę­pujące doku­menty:

- kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

- kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza­minu gimna­zjalnego

Kopie potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor gim­nazjum, które kandydat ukoń­czył.

5 lipca (środa), o godz. 16.00 - Szkolna Komisja Re­kruta­cyjna ogłasza listy kandydatów za­kwalifikowa­nych i niezakwa­lifikowanych do przyję­cia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 6 lipca (czwartek), godz. 10.00 do 7 lipca (piątek), godz. 16.00 - kandy­daci otrzymują skierowanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdro­wot­nych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14 lipca.

Od 6 lipca (czwartek), godz. 10.00 do 14 lipca (piątek), godz. 12.00 - kandy­daci umieszczeni na listach zakwalifiko­wanych do przyjęcia składają oświadcze­nie potwierdza­jące wolę podjęcia nauki oraz oryginał świa­dectwa i oryginał za­świadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimna­zjalnego.

14 lipca (piątek), godz. 16.00 - Szkolna Komisja Rekruta­cyjna ogła­sza listę kandydatów przyjętych do szkoły, a także po­daje informa­cję o ewentualnych wolnych miejscach.

Od dnia 10 sierpnia do 30 sierpnia odbę­dzie się ewentualna re­krutacja uzupełniająca.

 

Uwagi:

1. Kandydaci przyjęci do szkoły dostarczają do dnia 14 lipca trzy fotografie podpisane na odwrocie.

2. Wszelkie dodatkowe informacje – w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 7.30 – 15.30 oraz na witrynie internetowej www.gce.gostynin.edu.pl


Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia [doc 39 kB] [pdf 102 kB]

Wniosek o przyjecie do_technikum [doc 35 kB] [pdf 104 kB]


Opracowano na podstawie Załącznika do Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Kryteria rekrutacji | Kierunki kształcenia

Strona główna informatora

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2017-04-19 18:33:41

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.01.12 - 17:37


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]