WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

Szkolny Progam Profolaktyki

Do użytku wewnętrznego

Gostynin - 2010

 

 

1. Wstęp

Program profilaktyczny realizuje cele związane z wszechstronnym rozwojem osobowości ucznia. Zadaniem programu jest wspomaganie pracy wychowawczej szkoły w zakresie profi­laktyki i zapobieganie uzależnieniom. Jest on adresowany do uczniów, rodziców i nauczycieli GCE i przeznaczony do realizacji w ramach lekcji wychowawczych, zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i spotkań z rodzicami.

 

2. Cele programu

Cel główny: Promowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe.

1. Wyrobienie nawyku troski i poszanowania zdrowia własnego i innych. Uświadomienie i poszerzenie wiedzy uczniów o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy i innych), spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz o ich negatywnym wpływie na organizm człowieka.

2. Przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole i poza nią dla uzyskania przyja­znych więzi w relacjach międzyludzkich. Przeciwdziałanie i redukowanie przejawów wandalizmu i nieposzanowania mienia. Przeciwdziałanie zjawisku wagarowania.

 

3. Sposoby osiągania celów programu

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich, pożądanych postaw wobec zjawisk uzależnienia, wandalizmu i przemocy.

2. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

3. Podejmowanie środków zaradczych mających na celu zredukowanie negatywnych skutków, wynikających z zagrożenia młodzieży przemocą w szkole, domu, środowi­sku lokalnym, dotyczących również przejawów wandalizmu oraz uzależnień.

4. Podjęcie szeroko rozumianej współpracy z rodzicami.

5. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją, sądem.

6. Pedagogizacja rodziców.

7. Niezwłoczne reagowanie wszystkich pracowników szkoły, rodziców, uczniów na jakiekolwiek przejawy przemocy, wandalizmu, wagarowania oraz pojawiające się zagrożenia uzależnieniami.

8. Systematyczne kontrolowanie absencji uczniów na zajęciach i bieżące informowanie rodziców.

9. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań profilaktycznych.

 

4. Plan działań profilaktycznych

 

L.p. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin
1. Propagowanie zdrowego stylu żyia

- Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach

- Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną lub lekarzem

- Zajęcia integracyjne, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki

- Promowanie różnych dyscyplin sportowych

- Koła zainteresowań

- Zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego

- Zapoznanie uczniów z zasa­dami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze

Wychowawcy klas

Pielęgniarka szkolna lub lekarz

Pedagog szkolny

Wychowawca świetlicy szkolnej

Nauczyciele wychowania fizycznego

Przedstawiciele policji

Cały rok

2.

Zapobieganie palenia tytoniu przez młodzież

- Ankieta diagnozująca problem palenia papierosów

- Realizacja programu antynikotynowego

- Filmy edukacyjne

- Omawianie artykułów z prasy o tematyce nikotynowej na godzinach wychowawczych

- Pogadanki na godzinach wychowawczych – zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dostępny dla wychowawców poszczególnych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Wg planu

3. Zapobieganie używania alkoholu przez młodzież

- Ankieta diagnozująca pro­blem picia alkoholu przez młodzież GCE

- Realizacja tematyki antyal­ko­holowej na godzinach wycho­wawczych – zbiór scenariuszy lekcji wycho­wawczych do­stępny dla wy­chowawców po­szczegól­nych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u peda­goga szkolnego

- Zajęcia z asertywności

- Filmy edukacyjne

- Wdrażanie procedur postę­po­wania z uczniami zaży­wającymi alkohol

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

Policja

Cały rok
4 Zapobieganie używania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy i innych) przez młodzież

- Ankieta diagnozująca problem zażywania środków psychoaktyw­nych (narkotyków, dopalaczy i innych) przez młodzież GCE

- Filmy edukacyjne

- Zapoznanie rodziców z zagrożeniami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy i innych) przez młodzież

- Wdrażanie procedur postępowania z uczniami zażywającymi środki psychoaktywne

- Pogadanki na lekcjach wychowawczych – zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dostępny dla wychowawców poszczególnych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Zaproszeni goście

Cały rok
5. Szkolenie się nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych

- Kursy

- Szkolenia

- Konferencje

- Warsztaty

- Konsultacje metodyczne

Nauczyciele Wg potrzeb
6. Poznanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym uczeń przebywa

- Wizyty wychowawców klas w domach patologicznych oraz niewydolnych wychowawczo celem rozpoznania sytuacji i podjęcia właściwych działań

- Sporządzenie listy uczniów wymagających pomocy

- Rozmowy z uczniami

- Rozmowy z rodzicami

- Wywiady środowiskowe

- Współpraca z OPS

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

Na bieżąco
7. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich

- Zajęcia integrujące w klasie

- Wycieczki

- Imprezy klasowe

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole

- Organizowanie rozrywek sportowych na terenie szkoły

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Nauczyciele wychowania fizycznego

Zgodnie z planem wychowawczym i programem imprez szkolnych
8. Zapoznanie uczniów z zasadami dobrego zachowania i kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz eliminowanie wulgaryzmów

- Ustalenie zasad zachowania ucznia

- Zajęcia edukacyjno – in­forma­cyjne w ramach go­dzin wycho­wawczych

- Spotkania z przedstawicie­lami policji

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

Specjalista do spraw nielet­nich i patologii

Wg planu
9. Dbałość o wysoką frekwencję i dyscyplinę

- Zapoznanie uczniów z re­gula­minem oceniania za­chowania i karami za waga­rowanie

- Objęcie pomocą uczniów mają­cych trudności w nauce

- Sprawdzanie nieobecności na każdej lekcji

- Rozliczenie opuszczonych go­dzin lekcyjnych

- Systematyczne comie­sięczne podliczanie fre­kwencji przez wychowaw­ców klas wszystkim uczniom i wyciąganie kon­se­kwencji z nieuczęszczania na zajęcia szkolne

- Oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opusz­czają zajęć szkolnych

- Prowadzenie ciekawych lekcji metodami aktywizują­cymi

- Spotkania informacyjne z ro­dzicami

Wszyscy nauczyciele Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 

Zgodnie z planem wywiadówek oraz wg potrzeb

10. Redukowanie zjawisk przemocy i wandalizmu

- Szybkie reagowanie i wy­ciąga­nie konsekwencji w przypadku aktu przemocy lub wandalizmu – powia­domienie rodziców, po­licji, kuratorów sądowych, itp.

- Pogadanki, spotkania z pro­fe­sjonalistami, mające na celu stworzenie motywacji do zmiany zachowań przez uświa­domienie uczniom, że można wpływać na emocje

- Rozmowy indywidualne ucznia z wychowawcą klasy, z pedago­giem szkolnym, z dyrektorem szkoły

- Egzekwowanie od ucznia i jego rodziców naprawy uszkodzo­nego mienia

- Przestrzeganie kryteriów oceny z zachowania

- Organizowanie czasu wol­nego dla młodzieży

- Stworzenie systemu inter­wencji wobec sprawców przemocy

Wychowawcy klas

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

Dyrekcja

Wg potrzeb
11. Poszanowanie i tolerancja dla odmienności kultur zachowań i różnic między ludźmi

- Angażowanie niepełno­spraw­nych kolegów w życie szkoły

- Pogadanki

- Filmy edukacyjne

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

Wg potrzeb
12. Współpraca z rodzicami

- Zapoznanie rodziców z: WSO, zasadami oceniania zachowania, programem profilaktycznym szkoły, programem wychowaw­czym szkoły, statutem szkoły, rzą­dowym programem po­prawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach ”Zero tolerancji dla prze­mocy w szkole”

- Informowanie o dostępnych formach pomocy

- Wymiana informacji

- Wspólne organizowanie imprez szkolnych

- Pedagogizacja rodziców

- Zaangażowanie rodziców w poszukiwanie konstruktyw­nych rozwiązań i środków zaradczych

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Specjaliści

Wrzesień/

październik

 

 

 

 

Cały rok

13. Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie wychowania, profilaktyki i interwencji

- Spotkania z przedstawicie­lami Rady Rodziców

- Indywidualne konsultacje

- Wzajemna wymiana infor­macji

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Wg potrzeb
14.

Utworzenie grupy wsparcia dla uczniów nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych

Pomoc młodzieży nadpobudliwej, ma­jącej kłopoty w na­uce i zachowaniu

- Zajęcia socjoterapeutyczne z młodzieżą mające na celu zdo­bycie umiejętności współdziała­nia w grupie, ra­dzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Wspieranie rodziców w nawią­zywaniu kontaktu z poradniami specjalistycz­nymi

Wychowawcy klas

Pedagog szkolny

Wg potrzeb

 

 

W wyniku realizacji zadań wynikających z założonych w Programie Profilaktycznym celów uczniowie mają posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań dla bezpie­czeństwa i zdrowia własnego oraz innych ludzi.

 

Literatura:

M. Łakomski, „Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole”, Kraków 2004

J. Szymańska, „Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalne psychoprofilak­tyki”, Warszawa 2002

E. Sim, „Budowanie szkolnego programu profilaktyki”, Kraków 2002

K. Wojcieszek, „Wygrać życie. Szkolny program profilaktyki”, Kraków 2002

Z. Gaś, „Profilaktyka w szkole”, (w:) B. Kamińska – Kuśko (red.), „Zapobieganie uza­leżnieniom uczniów”, Warszawa 1997

J. Grochulska, „Agresja u dzieci i młodzieży”, Warszawa 1993

K. Kmicik – Baran, „Młodzież i przemoc”, Warszawa 12002

A. Kołodziejczyk, „Agresja w szkole. Programy zapobiegania i przeciwdziałania agre­sji w środowisku szkolnym”, (w:) K. Ostrowska (red.), „Zanim w szkole”, Warszawa 1996

M. Ryś, „Systemy rodzinne”, Warszawa 2001

 

 

Program uchwalony w dniu 18 października 2010 roku przez Radę Rodziców działającą w Go­stynińskim Centrum Edukacyjnym w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

.........................................................................................

podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej

.........................................................................................

podpis przewodniczącego Rady Rodziców

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]