WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

S T A T U T

GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 8 lutego 2011 roku

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Gostynińskie Centrum Edukacyjne zwane dalej „Centrum” jest publiczną placówką eduka­cyjną.

§2

Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Gostyniński.

§3

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Centrum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§4

W skład Centrum wchodzą:

1. Szkoły:

1) Technikum

2) Technikum Uzupełniające

3) Liceum Profilowane

4) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

2. Centrum Kształcenia Praktycznego

3. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

4. Internat

§5

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego statutu mowa jest o szkole należy rozumieć przez to każdą ze szkół wymienionych w §4 ust. 1

§6

1. Technikum i Technikum Uzupełniające kształci w zawodach grupy mechanicznej, ekono­micznej, gastronomicznej, budowlanej zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawo­dowego określoną w odrębnych przepisach.

2. Liceum Profilowane kształci w profilach:

1) zarządzanie informacją

2) socjalny

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształci w zawo­dach grupy mechanicznej, ekonomicznej, gastronomicznej budowlanej, elektrycznej i drzew­nej zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w odrębnych przepi­sach.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształcą również uczniów, którzy zajęcia praktyczne odbywają jako pracownicy młodociani w zawodach wg. klasyfi­kacji zawo­dów szkolnictwa zawodowego określonej w odrębnych przepisach.

§7

Czas trwania nauki:

1) w Technikum - 4 lata

3) w Technikum Uzupełniającym - 3 lata

4) w Liceum Profilowanym - 3 lata

5) w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym – 2 lata

5) w Zasadniczej Szkole Zawodowej - 2 lub 3 lata

6) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej - 2 lub 3 lata

§8

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania praktycznej nauki zawodu, a także inne zadania zlecone szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

2. Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania zawiera Statut Centrum Kształcenia Prak­tycznego stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§9

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuje zadania związane ze szkole­niem młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu w zakresie teoretycznych przedmio­tów zawodowych oraz koordynuje organizacją dokształcania młodocianych w obrębie woje­wództwa mazowieckiego.

2. Szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania zawiera Statut Ośrodka Dokształcania Za­wodowego stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§10

1. Dla uczniów spoza Gostynina Centrum prowadzi internat zapewniający opiekę, wychowa­nie, warunki do nauki, rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

2. Internat może prowadzić działalność związaną z odpłatnym udostępnianiem własnej bazy i świadczeniem usług o charakterze gastronomiczno-hotelarskim osobom fizycznym i praw­nym.

3. Zasady funkcjonowania internatu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§11

Centrum posiada sztandar, logo oraz ceremoniał - wspólne dla szkół wchodzących w jego skład.

Nazwa

§12

Nazwa Centrum zawiera:

1) określenie „Gostynińskie Centrum Edukacyjne”

2) określenie siedziby: ul. Polna 39, 90-500 Gostynin

Cele i zadania

§13

1. Celem Centrum jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

3. Centrum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

4. Centrum kształtuje środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wycho­wawczym i szkolnym programem profilaktycznym.

§14

1. Centrum przekazuje uczniom wiedzę ogólną o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie oraz wiedzę i umiejętności związane z określonym zawodem lub profilem.

2. Centrum zapewnia uczniom warunki do:

1) zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

2) świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

3) rozwijania takich cech jak: godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny roz­wój, wytrwałość i obowiązkowość,

4) kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

5) kształcenia umiejętności pracy w zespole,

6) korzystania z różnych źródeł wiedzy,

7) kształcenia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,

8) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

9) kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi,

10) uzyskania świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu zawodo­wego,

11) dokonania wyboru związanego z kontynuowaniem nauki lub podjęciem pracy

11) współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,

12) poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję psychiczną i fi­zyczną.

§15

Centrum organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§16

Centrum zgodnie z ustawą o systemie oświaty i jako placówka publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązujących planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, wg kryteriów stanowiących załącznik do niniejszego statutu.

3) realizuje podstawy programowe ustalone dla poszczególnych rodzajów szkół,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na zajęciach odbywających się w szkole, a także na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami na warun­kach określonych w odrębnych przepisach.

Organy Centrum i ich kompetencje

§17

1. Organami Centrum są :

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) samorząd uczniowski.

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regula­miny swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

§18

1. Dyrektor Centrum w szczególności:

1) kieruje działalnością Centrum i reprezentuje ja na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompe­tencji stanowiących,

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Centrum zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

9) stwarza warunki do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum.

§19

Dyrektor Centrum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§20

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Centrum,

2) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Centrum,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Centrum.

§21

Dyrektor Centrum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§22

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna.

§23

Dyrektor Centrum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w liceum profilowanym.

§24

1. W Centrum mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów z uwzględnieniem zasady, że jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na niemniej niż 12 oddziałów. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

2. Dyrektor Centrum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne dodatkowe stanowi­ska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor Centrum.

§25

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§26

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Centrum.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego Centrum albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebra­nia, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad, zgodnie z regulaminem rady.

5. Zachowuje się odrębność obrad rady pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego. W sprawach szczególnej wagi odbywane są zebrania całej rady pedagogicznej Centrum.

§27

Dyrektor Centrum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Centrum.

§28

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy Centrum,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Centrum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po­zalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Centrum,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora Centrum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz­nych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor Centrum wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Centrum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§29

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Centrum albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie Centrum.

2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o od­wołanie nauczyciela z funkcji dy­rektora lub innego stanowiska kierowni­czego w Centrum.

§30

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik do niniejszego statutu. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.

§31

1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową Cen­trum.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Centrum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Centrum

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Centrum.

4) występowanie do dyrektora Centrum, rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi placówki,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla Centrum,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności ce­lem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby Centrum,

7) środki, o których mowa w pkt. 6, są przechowywane na wydzielonym rachunku banko­wym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

8) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

§32

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Centrum.

2. Zasady wybierania i działanie organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we sprawach dotyczących Centrum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§33

1. Dyrektor Centrum współpracuje z pozostałymi organami Centrum, umożliwia każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji.

2. Dyrektor Centrum zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Centrum o podej­mowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Sprawy konfliktowe pomiędzy radą pedagogiczna, radą rodziców, sa­mo­rządem uczniowskim rozpatruje i rozstrzyga dyrektor Centrum.

 

Organizacja Centrum

§34

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Centrum opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Ar­kusz organizacji Centrum zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacji Centrum zawiera:

1) arkusz organizacji szkół

2) arkusz organizacji Centrum Kształcenia Praktycznego

3) arkusz organizacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

2. W arkuszu organizacji Centrum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Centrum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiąz­kowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązko­wych, w tym kół zainteresowań i in­nych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowa­dzący Centrum.

§35

1. Dyrektor Centrum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, ustala tygodniowy roz­kład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych z uwzględ­nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jed­norocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiąz­kowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba uczniów może być inna od wymienionej wcześniej.

§36

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§37

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów jednolite dla wszystkich podmiotów wymienionych w §4 określone są w „We­wnątrzszkolnym systemie oceniania”, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§38

1. Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada pedagogiczna, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie ramowego planu nauczania.

4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Centrum. Harmonogram dzienny zajęć lekcyjnych stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§39

1. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się zgodnie z przepisami w sprawie ramo­wych pla­nów nauczania i z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Centrum.

§40

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe: języki obce, elementy informatyki, zajęcia profilowe, zajęcia praktyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i mię­dzyszkol­nych, a także podczas wycieczek, obozów. Poza systemem klasowo - lekcyjnym mogą być prowadzone również inne niż wymienione wyżej zajęcia - po uzyskaniu akceptacji dyrek­tora Centrum.

2. Praktyczna nauka zawodu w technikum, technikum uzupełniającym, zasadniczej szkole zawodowej oraz zasadniczej szkole zawodowej specjalnej może być organizowana w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz u pracodawców na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z §34 ust. 2.

§41

1. Centrum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2. Przeciętna liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć nadobowiązkowych finanso­wanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.

4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

5. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor Centrum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości finansowych i organizacyjnych Centrum.

§42

Centrum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Centrum lub za jego zgodą - pomiędzy po­szczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§43

Centrum udziela zezwolenia na indywidualny tok nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§44

1. W Centrum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowania wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenia zajęć z grupą uczniów. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Centrum i rodzice.

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego rozkładu zajęć - tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zasobów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Szczegółowe zadania biblioteki i zasady jej funkcjonowania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§45

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Centrum ze względu na dojazd, zorganizowana jest świetlica.

2. Zadania świetlicy oraz organizację pracy określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§46

1. Centrum realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze poprzez zapewnienie opieki podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w tym:

1) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur,

4) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć poza terenem Centrum i w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest nauczyciel - organizator tych zajęć lub wycieczki.

2. Dyrektor Centrum określa zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczyciel­skich w szkole.

§47

1. Dyrektor Centrum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z na­uczycieli zwanemu dalej „wychowawcą”. W szczególnych przypadkach dyrektor może powierzyć obowiązki wychowawcy dwóch klas jednemu wychowawcy.

2. Funkcję wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora Centrum o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor Centrum zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowanie zainteresowanych o swojej decyzji w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

§48

Nad uczniami mieszkającymi na stancji opiekę sprawuje wychowawca klasy wraz z pedago­giem szkolnym, kontrolując sytuację przynajmniej raz w kwartale.

§49

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole i na jej terenie funkcjonuje monitoring wizyjny.

2. Kamery wizyjne zainstalowane są w następujących obszarach:

a) hole i korytarze

b) rejony wejść do szkoły

c) rejony parkingów

3. Rejestrator zapisu i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły.

4. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 90 dni.

5. Zarejestrowany obraz wizyjny może być udostępniany za zgodą dyrektora szkoły

 

Uczniowie

§50

Zasady rekrutacji uczniów ustalone są odrębnymi przepisami w sprawie warunków przyjmo­wania uczniów do szkół.

§51

Uczeń ma prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną i poszanowania jego godności,

3) korzystanie z pomocy stypendialnych bądź doraźnych zgodnie z odrębnymi przepi­sami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę­pów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo­zbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w or­ganizacjach działających w szkole.

§52

Uczeń na obowiązek:

1) systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,

2) przygotowania się do zajęć edukacyjnych,

3) właściwego zachowania się trakcie zajęć edukacyjnych tzn.:

podporządkowania się poleceniom nauczyciela,

odnoszenia się z szacunkiem do nauczyciela oraz kolegów i koleżanek,

niezakłócania przebiegu zajęć edukacyjnych.

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli i in­nych pracowników szkoły, a w szczególności:

okazywać im szacunek,

przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności i wulgarności,

szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

5) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje Centrum,

6) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę,

7) dbać o ład i porządek w Centrum i jego otoczeniu,

8) podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli, uchwałom rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

§53

Zasady usprawiedliwiania opuszczonych godzin:

1) opuszczone godziny lekcyjne usprawiedliwia uczniowi rodzic lub jego prawny opiekun,

2) usprawiedliwienie ma formę pisemną,

3) usprawiedliwienie uczeń dostarcza w ciągu 14 dni od ostatniego opuszczonego dnia

4) wychowawca klasy w obecności ucznia, który dostarczył mu usprawiedliwienie wpisuje na tymże usprawiedliwieniu datę jego wpłynięcia,

5) usprawiedliwienie przechowuje wychowawca klasy przez okres roku szkolnego,

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic może usprawiedliwić nieobecne godziny lekcyjne ustnie – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

§54

Uczeń ma obowiązek:

1. dbania o schludny wygląd

2. noszenia skromnego stroju - w szczególności, uczeń nie może nosić:

a) krótkich szortów,

b) mini spódniczek,

c) bluzek odsłaniających brzuch i dekolt,

d) strojów w jaskrawych kolorach,

e) nakryć głowy z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz przypadków uzasadnionych względami zdrowotnymi.

§55

W czasie zajęć edukacyjnych lub podczas przerw w zajęciach uczniowie przebywają w budynkach szkolnych lub na posesji szkoły z wyłączeniem zajęć organizowanych programowo poza szkołą.

§56

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Centrum:

1) w czasie lekcji, uroczystości szkolnych, zawodach sportowych uczeń nie może korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

2) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw międzylekcyjnych

§57

Na terenie Centrum uczeń nie może:

1) palić papierosów,

2) przebywać w stanie nietrzeźwym,

3) przebywać pod wpływem środków odurzających.,

4) dokonywać obrotu wyrobami nikotynowymi, alkoholowymi i środkami odurzającymi.

§58

1. Społeczność Centrum nagradza ucznia za:

1) bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

2) pracę na rzecz społeczności Centrum,

3) znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne

4) dzielność i odwagę

2. Uczeń może uzyskać następujące rodzaje nagród:

1) pochwałę wychowawcy klasy

2) pochwalę dyrektora Centrum

3) dofinansowanie do wycieczki, biletu do kina, teatru itp.

3) list pochwalny skierowany do rodziców

4) nagrodę rzeczową

5) nagrodę pieniężną

§59

1. Społeczność Centrum karze ucznia za nieprzestrzeganie lub łamanie postanowień zawartych w statucie dotyczących obowiązków ucznia:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) naganą wychowawcy klasy,

3) upomnieniem dyrektora Centrum,

4) naganą dyrektora Centrum,

5) naganą dyrektora Centrum z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów,

6) skreśleniem z listy uczniów.

2. W sposób szczególnie surowy karani są uczniowie, którzy na terenie Centrum:

1) przebywali w stanie nietrzeźwym,

2) przebywali pod wpływem środków odurzających,

3) rozprowadzali wyroby alkoholowe lub środki odurzające.

§60

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów jeżeli:

1) uczeń nie podjął nauki po upływie jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć szkolnych (przyjęcia do szkoły) lub zaprzestał uczęszczania do szkoły (ponad miesiąc ciągłej, nie­usprawiedli­wionej nieobecności), a podejmowane przez szkołę działania wychowawcze zmierzające do zmiany tej sytuacji nie dają żadnego rezultatu.

2) uczeń w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymał naganną ocenę zachowania, a łączna liczba zajęć edukacyjnych, których uczeń jest nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych i zajęć, z których otrzymał oceny niedostateczne przekracza połowę wszystkich zajęć oraz w opinii Rady Pedagogicznej lekceważącym stosunkiem do podstawowych obowiązków szkolnych wpływa w sposób demoralizujący na innych uczniów.

3) uczeń dokonał czynu naruszającego w sposób drastyczny obowiązki ucznia, będącego przeja­wem agresywności, brutalności czym spowodował zagrożenie zdrowia lub życia innych osób społeczności szkol­nej.

4) uczeń wcześniej otrzymał karę nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów - dalej łamie postanowienia Statutu, a oddziaływania wychowawcze nie przy­noszą żadnego efektu.

§61

1. Udzielona uczniowi kara ulega zatarciu po upływie jednego roku kalendarzowego.

2. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§62

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor Centrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§63

1. Absolwenci technikum i liceum profilowanego mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, będącego formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego.

2. Egzamin maturalny składa się z części wewnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego, i z części zewnętrznej, mającej formę egzaminu pisemnego.

3. Egzamin maturalny przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.

§64

1. Absolwenci technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu.

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

4. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określają odrębne przepisy.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§65

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§66

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie­dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) realizowanie obowiązujących programów nauczania, szkolnego programu wycho­wawczego i szkolnego programu profilaktycznego,

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

3) czuwanie nad bezpieczeństwem

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

8) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

9) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

10) współpraca z rodzicami.

§67

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe

2. W Centrum działa zespół wychowawczy oraz zespoły przedmiotowe:

1) humanistyczny,

2) językowy,

3) matematyczno-przyrodniczy,

4) wychowania fizycznego,

5) teoretycznych przedmiotów zawodowych,

6) przedmiotów informatycznych,

6) zespół zajęć praktycznych.

3. Dyrektor Centrum może tworzyć inne od wymienionych w ust. 2 zespoły.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Centrum przewodniczący zespołu.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ekspe­rymentalnych programów nauczania.

6. Przewodniczący zespołu składa półroczne i roczne sprawozdanie na zebraniach Rady Peda­gogicznej.

§68

1. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,

5) współpraca z pedagogiem szkolnym,

6) kontrolowanie regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,

8) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji wychowawczo-opiekuńczej.

2. Jedną z form współpracy wychowawcy z rodzicami są stałe spotkania (zebrania klasowe rodzi­ców), których częstotliwość nie powinna być mniejsza niż raz na kwartał. Częstotliwość kontaktów indywidualnych z rodzicami oraz innych form określona jest wg. sytuacji wychowawczej w klasie.

3. Wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formę swo­jej działalności wychowawczej.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych i innych współpracujących ze szkołą w zakresie pracy wychowawczej.

§69

Do obowiązków wychowawcy internatu należy w szczególności:

1) kierowanie pracą powierzonej grupy,

2) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka o wszelkich sprawach związanych z jego pobytem w internacie oraz (w miarę możliwości) o wynikach w nauce i zachowaniu,

3) systematyczne organizowanie nauki własnej wychowanków, a w razie potrzeby udzie­la­nie im odpowiedniej pomocy,

4) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez or­ganizowanie właściwych zajęć,

5) otaczanie opieką wychowanków

§70

Do zadań pedagoga Centrum należy w szczególności:

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania dzieci i młodzieży,

3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,

5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej Centrum,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,

8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,

9) prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz zaburzenia emocjonalne,

10) udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia bądź poruszania się po rynku pracy,

11) organizowanie opieki i pomocy dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,

§71

Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy w szczególności:

1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wycho­wanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem szkolnym w zakre­sie bez­pieczeń­stwa,

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szko­le szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

4) pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,

5) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

6) prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej,

7) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

8) dokumentowanie działań,

9) doskonalenie własne.

§72

Do zadań nauczycieli - bibliotekarzy należą:

1) prace pedagogiczne:

- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

- rozmowy z czytelnikami o książkach, pomoc w kształtowaniu zainteresowań czy­telniczych,

- udostępnienie posiadanych zbiorów,

- pośrednictwo w dokonywaniu wyboru lektury zgodnie z potrzebami i możliwo­ściami intelektualnymi uczniów,

- organizacja i realizacja przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

- informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach zbioru bibliotecznego,

- informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

- przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenie rady peda­gogicznej, zespołów przedmiotowych,

- organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

- prowadzenie różnych form aktywizowania czytelnictwa i rozwijania kultury czy­telniczej uczniów,

2) prace organizacyjno-techniczne:

- gromadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie,

- przeprowadzanie selekcji zbiorów,

- konserwacja zbiorów,

- organizacja warsztatu informacyjnego: wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego,

- zorganizowanie procesu udostępniania zbiorów,

- prowadzenie statystyki czytelnictwa,

- planowanie i realizacja wydatków przeznaczonych z budżetu szkoły,

- sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej,

- prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,

- udział nauczycieli bibliotekarzy w konferencjach metodycznych, zespołach samo­kształceniowych i innych formach doskonalenia zawodowego,

- inicjowanie działalności dla pozyskania środków finansowych na potrzeby biblio­teki.

§73

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Centrum, utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Centrum.

 

Rodzice (prawni opiekunowie)

§74

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania konieczna jest współpraca rodziców z organami Centrum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, określonych w przedmiotowych systemach oceniania oraz szkolnym programie wychowawczym i szkolnym programie profilaktycznym,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego za­chowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie Centrum.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

3) systematyczny kontakt z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów

 

Postanowienia końcowe

§75

1. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład zawierającą nazwę „Gostynińskie Centrum Edukacyjne”.

§76

1. Dla wzmocnienia więzi uczniów z nauczycielami i szkołą planowane są i organizowane uro­czystości zgodne z ceremoniałem Centrum:

1) rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie uczniów klas pierwszych

2) Dzień Edukacji Narodowej

3) Święto Niepodległości

4) „Studniówka”

5) rocznica Konstytucji 3 Maja

6) pożegnanie absolwentów

7) zakończenie roku szkolnego

2. W Centrum mogą być organizowane inne uroczystości wynikające z potrzeb społeczności Centrum.

§77

1. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Obsługę finansowo-księgową jednostek wchodzących w skład Centrum, wymienionych w §4 ust. 1-4, prowadzi Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]