WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

S T A T U T

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Do użytku wewnętrznego

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie zwane dalej "Centrum" jest placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Gostyniński.

2. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Kurator Oświaty.

 

II. Zadania

§2

1. Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych,

2) organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów i słuchaczy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3) organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów,

4) realizowanie innych zadań edukacyjnych, w tym zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teore­tycznych i zajęć praktycznych, w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,

b) organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożli­wiają­cych uzyskanie innych kwalifikacji (przekwalifikowanie) na zasadach określo­nych w odręb­nych przepisach,

c) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształce­nia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

d) organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez za­kłady w celu przygotowania zawodowego

 

III. Nazwa

§3

1. Nazwa Centrum zawiera:

1) określenie "Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie"

2) określenie siedziby: ul. Polna 39, 90-500 Gostynin

 

IV. Organy Centrum

§4

1. Organami Centrum są:

1) dyrektor

2) rada pedagogiczna

2. Organy Centrum współdziałają z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, na których rzecz Centrum wykonuje zadania, o których mowa w §2.

3. Dyrektorem Centrum jest dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie zwany dalej dyrektorem.

§5

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracji i obsługi.

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Centrum,

2) organizowanie całości pracy dydaktycznej,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

5) dysponowanie środkami finansowymi Centrum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Centrum,

7) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracowni­kom Centrum,

8) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Centrum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§6

Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

§7

W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną oraz rodzicami uczniów.

§8

1. Za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie d/s Centrum.

2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne dodatkowe stanowiska kie­rownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor.

§9

1. Włączenie Centrum w skład Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie nie narusza odręb­ności rady pedagogicznej Centrum.

2. Radę pedagogiczną Centrum tworzą wszyscy nauczyciele w nim zatrudnieni. Przewodni­czącym rady jest dyrektor.

3. W celu określenia głównych zadań szkół i analizy efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innych zadań dyrektor może zwoływać wspólne posiedzenia rad peda­gogicznych.

§10

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej Centrum należy:

1) zatwierdzanie planów pracy,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczących się w Centrum.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) roczną organizację pracy Centrum - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz inne informacje o pracy Centrum nie rzadziej niż dwa razy do roku.

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora Centrum lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze.

6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

 

V. Organizacja Centrum

§11

1. W skład Centrum wchodzą:

1) warsztaty szkolne o nazwie zawierającej:

a) określenie „Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie - Warsztaty Szkolne”

b) określenie siedziby: ul. Polna 39, 09-500 Gostynin

2) pracownie odpowiadające tematyce modułów lub bloków tematycznych określonych w programach nauczania liceum profilowanego lub szkoły zawodowej.

2. Praca dydaktyczna Centrum może odbywać się z wykorzystaniem bazy Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie.

3. W Centrum mogą być tworzone inne pracownie, laboratoria, magazyny i inne jednostki or­ganizacyjne.

§12

1. Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach, laboratoriach lub warsztatach szkolnych, a podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizująca określony program nauczania.

2. Organizację zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych, w szczególności liczebność grup, określa regulamin warsztatów szkolnych.

§13

1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Centrum, opracowany przez dyrektora co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

2. Arkusz organizacyjny Centrum na każdy rok zatwierdza organ prowadzący.

§14

1. Kalendarz każdego roku pracy Centrum określają odrębne przepisy.

2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odpowiednie przepisy „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie.

3. Organizację egzaminów zawodowych określają odrębne przepisy.

 

VI. Gospodarka finansowa

§15

1. Centrum jest jednostką budżetową.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

VII. Uczniowie i słuchacze

§16

Uczniami i słuchaczami Centrum mogą być:

1) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych skierowani przez macierzyste szkoły z terenu Powiatu Gostynińskiego lub z innych powiatów,

2) młodociani i dorośli skierowani przez organ prowadzący lub inne jednostki i podmioty gospodarcze (pracodawców).

§17

Uczniowie i słuchacze mają prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych modułów lub bloków tematycznych,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia,

4) opieki i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

7) rozwijania swych zdolności i zainteresowań,

8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z pomieszczeń Centrum, wyposażenia i środków dydaktycznych.

§18

Uczniowie i słuchacze mają obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach, regularnie uczęszczać na zajęcia i nie spóźniać się,

2) godnie reprezentować Centrum,

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Centrum,

4) dbać o kulturę słowa,

5) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny pracy

6) dbać o ład i porządek oraz mienie Centrum, własne i innych. Za szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu Centrum odpowiada uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie). Za szkody wyrządzone w mieniu Centrum przez słuchacza odpowiada on sam.

§19

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń lub słuchacz może zostać wyróżniony.

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń lub słuchacz może zostać ukarany.

3. W przypadku drastycznego lub nagminnego łamania postanowień niniejszego statutu rada pedagogiczna Centrum może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia lub słuchacza z listy uczących się w Centrum.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące nagradzania i karania uczniów określa Statut Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

 

VIII. Rekrutacja uczniów (słuchaczy) i współpraca z podmiotami zlecającymi prowadzenie zajęć

§20

1. Ze szkołami i innymi podmiotami (pracodawcami) zlecającymi prowadzenia zajęć edukacyjnych, a nie wchodzącymi w skład Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, dyrektor Centrum zawiera umowę.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu zajęć edukacyjnych.

3. Umowa określa:

a) nazwę i adres placówki lub podmiotu kierującego uczniów (słuchaczy) na zajęcia edukacyjne,

b) nazwę zawodu, w którym będą realizowane zajęcia edukacyjne,

c) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,

d) listę uczniów odbywających zajęcia edukacyjne,

e) tygodniowy rozkład zajęć,

f) formę zajęć edukacyjnych (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, pracownie specjalistyczne, zajęcia specjalizujące, kursy)

g) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych,

h) prawa i obowiązki stron umowy,

i) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji zajęć edukacyjnych,

j) dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem zajęć edukacyjnych

k) nazwiska osób upoważnionych do kontaktów w sprawach związanych z umową

§21

1. Uczniowie szkół wchodzących w skład Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego odbywają zajęcia praktyczne w Centrum na podstawie skierowania.

2. Skierowanie zawiera:

a) nazwę zawodu, w którym będą realizowane zajęcia edukacyjne,

b) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,

c) listę uczniów odbywających zajęcia edukacyjne,

d) tygodniowy rozkład zajęć,

e) formę zajęć edukacyjnych (zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa)

f) terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych,

g) nazwiska osób do kontaktów w sprawach związanych z zajęciami.

§22

1. W uzgodnionych terminach Centrum przekazuje szkołom i innym podmiotom (pracodawcom) zlecającym szkolenie informację o wynikach nauczania uczniów odbywających zajęcia edukacyjne.

2. Centrum informuje szkoły i inne podmioty (pracodawców) zlecające szkolenie o istotnych zdarzeniach związanych z pobytem ucznia w Centrum w celu wykorzystania tych informacji w bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 

IX. Pracownicy Centrum

§23

1. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami tzn. pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Centrum określają odrębne przepisy.

§24

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów i słuchaczy.

2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) realizowanie obowiązujących planów nauczania,

2) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów i słuchaczy, ich zdolności i zaintereso­wań,

3) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

4) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów i słuchaczy,

5) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów i słuchaczy,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

7) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

8) dbałość o wyposażenie pracowni, laboratoriów i warsztatów,

9) współpraca z rodzicami

§25

1. Nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna Centrum.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

4. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów i warsztatów, a także pomoc w ich wyposażaniu.

 

IX. Postanowienia końcowe

§26

Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie zasadami określonymi w od­rębnych przepisach.

§27

Centrum używa pieczęci podłużnej o treści:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie

ul. Polna 39, 09-500 Gostynin

 

§28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Statutu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]