WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

S T A T U T

Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Gostyninie

 

Do użytku wewnętrznego

I. Zadania i założenia organizacyjne Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

§1

1. Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Gostyninie zwany dalej „Ośrodkiem” jest placówką publiczną prowadzoną przez Powiat Gostyniński.

2. Ośrodek realizuje cele i zadania zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Ośrodek przeznaczony jest dla młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu, dla któ­rych ze względu na rozproszenie zakładów pracy i trudne warunki komunikacyjne nie można organizować zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych - oddziały wielozawodowe.

4. Ośrodek koordynuje organizacją dokształcania młodocianych w obrębie województwa ma­zowieckiego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie i organami prowadzącymi szkolnictwo ponadgimnazjalne tj. powiatami i gminami.

5. Ośrodek na podstawie informacji ze szkół ponadgimnazjalnych, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Warszawie i ośrod­kami dokształcania i doskonalenia za­wodowego opracowuje wstępny projekt zadań rzeczowych na dany rok szkolny w tych ośrodkach. Ostateczny zakres zadań rzeczowych ustalany jest na naradach koordynacyjnych, które Ośrodek organizuje. W naradach uczestniczą przedstawiciele ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego z województwa mazowieckiego.

6. Ośrodek może współpracować z ośrodkami innych województw w organizowaniu turnu­sów o cha­rakterze międzywojewódzkim, o ile liczba kandydatów nie uzasadnia tworzenia tur­nusów na terenie województwa.

7. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delega­tura w Płocku.

§2

1. Ośrodek prowadzi kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - dla młodocianych pracowników uczęszczają­cych do oddziałów wielozawodowych w szkołach zasadniczych i dla młodocianych pracowników nie uczęszczających do tych szkół.

2. Ośrodek może prowadzić inną działalność kursową w zakresie kształcenia i dokształcania.

3. Kształcenie w Ośrodku realizowane jest w zawodach i specjalnościach określonych w obo­wiązującej kla­syfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

§3

1. Dyrektor ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym może w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach losowych, zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami".

2. Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20 % liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

§4

Nauczanie w Ośrodku odbywa się z oderwaniem młodocianych od pracy.

§5

Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek liczba młodocianych uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.

§6

W Ośrodku mogą być organizowane turnusy obejmujące uczniów :

1) tego samego zawodu,

2) tej samej grupy zawodowej (zawodów pokrewnych),

3) w szczególnych przypadkach różnych grup zawodowych (bloki przedmiotowe),

§7

Organizacja nauczania i wychowania w Ośrodku przebiega w trybie przewidzianym dla szkół zasadniczych.

§8

Ośrodek funkcjonuje na bazie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Polna 39.

 

II. Organy i pracownicy Ośrodka

§9

Pracą Ośrodka kieruje dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie zwany dalej „dyrektorem Ośrodka”.

§10

1. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z placówkami prowadzącymi teoretyczne dokształcanie młodocianych wypracowuje najpóźniej do 30 kwietnia, wstępną organizację pracy tych placówek na tere­nie województwa mazowieckiego na przyszły rok szkolny.

2. Dyrektor Ośrodka, może projektować z podmiotami określonymi w ust. 1 działalność w zakresie dokształcania na terenie innych województw.

3. W przypadku zawodów unikalnych, o bardzo małej liczbie młodocianych uczących się tych zawodów dyrektor Ośrodka może współpracować z innymi dyrektorami koordynującymi sprawy do­kształcania, w celu zorganizowania dokształcania dla uczniów z kilku województw lub z całego kraju.

§11

W Ośrodku działa rada pedagogiczna pracująca według obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

§12

Zajęcia dydaktyczne w Ośrodku prowadzą nauczyciele mający odpowiednie kwalifikacje za­wodowe i pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu, zatrudnieni na czas trwania tur­nusu.

§13

Opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad uczniami poszczególnych turnusów sprawują wyzna­czeni przez dyrektora Ośrodka nauczyciele - wychowawcy, którzy mają do dyspozycji jedną godzinę wycho­wawczą tygodniowo.

 

III. Uczniowie

§14

Prawa i obowiązki uczniów wynikają z przepisów prawa oświatowego, niniejszego statutu oraz statutu Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie.

§15

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określają odpowiednie przepisy „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie.

 

IV. Rekrutacja uczniów oraz pracowników młodocianych niebędących uczniami oraz współpraca z podmiotami zlecającymi dokształcanie

§16

Do Ośrodka przyjmuje się :

1) młodocianych uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, skierowanych do Ośrodka przez szkoły macierzyste,

2) młodocianych, którzy nie uczą się w zasadniczych szkołach zawodowych skierowanych przez inne niż szkoły podmioty np. pracodawców.

§17

Przyjęcie do Ośrodka następuje na podstawie skierowania zawierającego:

1) imię i nazwisko młodocianego oraz datę i miejsce jego urodzenia;

2) nazwę szkoły, placówki lub pracodawcy kierującego młodocianego na dokształcanie teoretyczne w ośrodku;

3) nazwę i kod zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.

Skierowanie składa się do dyrektora ośrodka przed rozpoczęciem turnusu.

§18

1. Dyrektor ośrodka, na podstawie skierowań, o których mowa w 17, sporządza plan dokształcania teoretycznego młodocianych na dany rok szkolny, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Plan zawiera:

1) liczbę młodocianych, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;

2) wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz kody zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;

3) zakres i formę dokształcania teoretycznego młodocianych.

3. Organ prowadzący ośrodek zatwierdza plan, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 maja danego roku

§19

Ośrodek informuje kierującego o istotnych zdarzeniach związanych z pobytem ucznia bądź młodocianego w Ośrodku w celu wykorzystania tych informacji w bieżącej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

§20

Uczniowie oddziałów wielozawodowych oraz młodociani pracownicy nie uczęszczający do zasadniczych szkół zawodowych, po zakończeniu turnusu, otrzymują zaświadczenia z Ośrodka wg. wzoru ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§21

1. Koszty związane z realizacją programu edukacyjnego pokrywane są przez kierującego.

2. Koszty przejazdu i pobytu w Ośrodku mogą być pokrywane przez pracodawców na zasadzie odrębnych przepisów.

IV. Samorząd uczniowski

§22

1. W Ośrodku może działać samorząd uczniowski.

2. Zasady organizacji i działania samorządu uczniowskiego wynikają z przepisów prawa oświatowego.

 

V. Zakwaterowanie

§23

1. Ośrodek korzysta z zakwaterowania w internacie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyni­nie.

2. Grupa wychowanków w internacie powinna liczyć minimum 25 uczniów.

3. Szczegółową organizację oraz regulamin internatu określają przepisy prawa oświatowego.

 

VII. Działalność administracyjno - gospodarcza Ośrodka

§24

1. Dla załatwiania spraw administracyjno - gospodarczych i finansowych mogą być zatrudnieni w Ośrodku pracownicy ekonomiczno - administracyjni i obsługi.

2. Obsługę Ośrodka prowadzą także pracownicy Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyni­nie.

§25

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Ośrodka określają odrębne przepisy.

§26

Ośrodek prowadzi dokumentację ustaloną wg. przepisów prawa oświatowego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§27

1. Statut może być aktualizowany w formie aneksu.

2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści zgodnej z jego nazwą tj.

Ośrodek Dokształcania

i Doskonalenia Zawodowego

w Gostyninie

ul. Polna 39, 09-500 Gostynin

 

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]