WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

S T A T U T

TECHNIKUM

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 8 lutego 2011 roku

 

Postanowienia ogólne

§1

Technikum zwane dalej „szkołą” jest publiczną placówką edukacyjną.

§2

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Gostyniński.

§3

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§4

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

§5

Technikum kształci w zawodach grupy mechanicznej, ekonomicznej, gastronomicznej, bu­dowlanej zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w odrębnych przepisach.

§6

Czas trwania nauki w Technikum wynosi 4 lata.

 

Nazwa

§7

Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie „Gostynińskie Centrum Edukacyjne”

                      "TECHNIKUM"

2) określenie siedziby: ul. Polna 39, 90-500 Gostynin

 

Cele i zadania szkoły

§8

1. Celem szkoły jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

3. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

4. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wychowaw­czym i szkolnym programem profilaktycznym.

§9

1. Szkoła przekazuje uczniom wiedzę ogólną o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie oraz wiedzę i umiejętności związane z określonym zawodem.

2. Szkoła zapewnia uczniom warunki do:

1) zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

2) świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

3) rozwijania takich cech jak: godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny roz­wój, wytrwałość i obowiązkowość,

4) kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

5) kształcenia umiejętności pracy w zespole,

6) korzystania z różnych źródeł wiedzy,

7) kształcenia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,

8) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

9) kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi,

10) uzyskania świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu zawodo­wego

11) dokonania wyboru związanego z kontynuowaniem nauki lub podjęciem pracy

11) współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,

12) poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję psychiczną i fi­zyczną.

§10

Szkoła organizuje naukę religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§11

Szkoła zgodnie z ustawą o systemie oświaty i jako placówka publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązujących planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, wg kryteriów stanowiących załącznik do niniejszego statutu.

3) realizuje podstawy programowe ustalone dla poszczególnych rodzajów szkół,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na zajęciach odbywających się w szkole, a także na zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami na warun­kach określonych w odrębnych przepisach.

 

Organy szkoły i ich kompetencje

§12

1. Organami szkoły są :

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców

4) samorząd uczniowski.

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regula­miny swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

§13

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompe­tencji stanowiących,

5) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły zaopinio­wanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko­rzystanie,

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i egzaminu po­twierdzającego kwalifikacje zawodowe,

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§14

Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach okre­ślonych w niniejszym statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicz­nej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§15

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowni­ków nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracow­nikom szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie od­znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

§16

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

§17

Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.

§18

1. W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów z uwzględnieniem zasady, że jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać na niemniej niż 12 oddziałów. Powierze­nia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne dodatkowe stanowi­ska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły.

§19

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§20

Dyrektorem szkoły jest dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

§21

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebra­nia, oraz jest odpowiedzialny za zawiado­mienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad, zgodnie z regulaminem rady.

§22

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§23

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po­zalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycz­nych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§24

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.

2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o od­wołanie nauczyciela z funkcji dy­rektora lub innego stanowiska kierowni­czego w szkole.

§25

1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który stanowi załącznik do niniej­szego statutu. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pe­dagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczy­cieli i innych pracowników szkoły.

§26

1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4) występowanie do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami doty­czącymi placówki,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności ce­lem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły,

7) środki, o których mowa w pkt. 6, są przechowywane na wydzielonym rachunku banko­wym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

8) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawi­cieli rodziców wszystkich klas.

§27

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działanie organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi re­prezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§28

1. Dyrektor szkoły współpracuje z pozostałymi organami szkoły, umożliwia każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji.

2. Dyrektor szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podej­mowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

3. Sprawy konfliktowe pomiędzy radą pedagogiczna, radą szkoły, radą rodziców, sa­mo­rządem uczniowskim rozpatruje i rozstrzyga dyrektor szkoły.

Organizacja szkoły

§29

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Ar­kusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nad­zór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiąz­kowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązko­wych, w tym kół zainteresowań i in­nych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowa­dzący szkołę.

§30

1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, ustala tygodniowy roz­kład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych z uwzględ­nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jed­norocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiąz­kowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem naucza­nia i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 25 do 35 uczniów. W szcze­gólnie uzasadnionych przypadkach liczba uczniów może być inna od wymienionej wcześniej.

§31

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz­nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§32

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone w „We­wnątrzszkolnym systemie oceniania”, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§33

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada pedagogiczna, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lek­cyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obli­czany na podstawie ramowego planu nauczania.

4. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Harmonogram dzienny zajęć lekcyjnych stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§34

1. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się zgodnie z przepisami w sprawie ramo­wych pla­nów nauczania i z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę.

§35

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe: języki obce, elementy informatyki, zajęcia profilowe, zaję­cia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i mię­dzyszkol­nych, a także podczas wycieczek, obozów. Poza systemem klasowo - lekcyjnym mogą być prowadzone również inne niż wymienione wyżej zajęcia - po uzyskaniu akceptacji dyrek­tora szkoły.

2. Praktyczna nauka zawodu w szkole może być organizowana w warsztatach szkolnych, pra­cowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz u pracodawców na zasadach okre­ślonych w odrębnych przepisach.

3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z §33 ust. 2.

§36

1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

2. Przeciętna liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć nadobowiązkowych finanso­wanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.

4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

5. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości finansowych i organizacyjnych szkoły.

§37

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - pomię­dzy po­szczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§38

Szkoła udziela zezwolenia na indywidualny tok nauczania na zasadach określonych w odręb­nych przepisach.

§39

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy do realizacji celów dydaktyczno-wy­chowawczych i popularyzowania wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracow­nią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenia zajęć z grupą uczniów. Użytkow­nikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego roz­kładu zajęć - tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zasobów podczas zajęć lekcyj­nych i po ich zakończeniu.

3. Szczegółowe zadania biblioteki i zasady jej funkcjonowania określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§40

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły, zorganizowana jest świetlica szkolna.

2. Zadania świetlicy oraz organizację pracy określa regulamin stanowiący załącznik do niniej­szego statutu.

§41

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze i wychowawcze poprzez zapewnienie opieki podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych w tym:

1) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur,

4) za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest nauczyciel - organizator tych zajęć lub wycieczki.

2. Dyrektor szkoły określa zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów nauczyciel­skich w szkole.

§42

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z na­uczycieli zwanemu dalej „wychowawcą”. W szczególnych przypadkach dyrektor może powie­rzyć obowiązki wychowawcy dwóch klas jednemu wychowawcy.

2. Funkcję wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

3. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowanie zainteresowanych w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

§43

Nad uczniami mieszkającymi na stancji opiekę sprawuje wychowawca klasy wraz z pedago­giem szkolnym, kontrolując sytuację przynajmniej raz w kwartale.

§44

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole i na jej terenie funkcjonuje monitoring wizyjny.

2. Kamery wizyjne zainstalowane są w następujących obszarach:

a) hole i korytarze

b) rejony wejść do szkoły

c) rejony parkingów

3. Rejestrator zapisu i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły.

4. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 90 dni.

5. Zarejestrowany obraz wizyjny może być udostępniany za zgodą dyrektora szkoły

 

Uczniowie

§45

Zasady rekrutacji uczniów ustalone są odrębnymi przepisami w sprawie warunków przyjmo­wania uczniów do szkół.

§46

Uczeń ma prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną i poszanowania jego godności,

3) korzystanie z pomocy stypendialnych bądź doraźnych zgodnie z odrębnymi przepi­sami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postę­pów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo­zbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w or­ga­nizacjach działających w szkole.

§47

Uczeń ma obowiązek :

1) systematycznego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych,

2) przygotowania się do zajęć edukacyjnych,

3) właściwego zachowania się trakcie zajęć edukacyjnych tzn.:

podporządkowania się poleceniom nauczyciela,

odnoszenia się z szacunkiem do nauczyciela oraz kolegów i koleżanek,

niezakłócania przebiegu zajęć edukacyjnych.

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczy­cieli i in­nych pracowników szkoły, a w szczególności:

okazywać im szacunek,

przeciwstawiać się przejawom agresji, brutalności i wulgarności,

szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

5) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,

6) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę,

7) dbać o ład i porządek w szkole i jej otoczeniu,

8) podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli, uchwałom rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

§48

Zasady usprawiedliwiania opuszczonych godzin:

1) opuszczone godziny lekcyjne usprawiedliwia uczniowi rodzic lub jego prawny opiekun,

2) usprawiedliwienie ma formę pisemną,

3) usprawiedliwienie uczeń dostarcza w ciągu 14 dni od ostatniego opuszczonego dnia,

4) wychowawca klasy w obecności ucznia , który dostarczył mu usprawiedliwienie wpisuje na tymże usprawiedliwieniu datę jego wpłynięcia,

5) usprawiedliwienie przechowuje wychowawca klasy przez okres roku szkolnego,

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic może usprawiedliwić nieobecne go­dziny lekcyjne ustnie – osobiście, telefonicznie lub mailowo.

§49

Uczeń ma obowiązek:

1) dbania o schludny wygląd

2) noszenia skromnego stroju - w szczególności, uczeń nie może nosić:

a) krótkich szortów,

b) mini spódniczek,

c) bluzek odsłaniających brzuch i dekolt,

d) strojów w jaskrawych kolorach,

e) nakryć głowy z wyłączeniem zajęć praktycznych oraz przypadków uzasadnionych względami zdrowotnymi.

 

§50

W czasie zajęć edukacyjnych lub podczas przerw w zajęciach uczniowie przebywają w budynkach szkolnych lub na posesji szkoły z wyłączeniem zajęć organizowanych programowo poza szkołą.

§51

Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1) w czasie lekcji, uroczystości szkolnych, zawodach sportowych uczeń nie może korzy­stać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

2) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych pod­czas przerw międzylekcyjnych.

§52

Na terenie szkoły uczeń nie może:

1) palić papierosów,

2) przebywać w stanie nietrzeźwym,

3) przebywać pod wpływem środków odurzających.,

4) dokonywać obrotu wyrobami nikotynowymi, alkoholowymi i środkami odurzającymi.

§53

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

2) pracę na rzecz społeczności szkolnej,

3) osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne i inne

4) dzielność i odwagę

2. Uczeń może uzyskać następujące rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy klasy,

2) pochwała dyrektora szkoły,

3) dofinansowanie do wycieczki, biletu do kina, teatru itp.,

3) list pochwalny skierowany do rodziców,

4) nagrodę rzeczową,

5) nagrodę pieniężną.

§54

1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie lub łamanie postanowień zawartych w statucie dotyczących obowiązków ucznia:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) naganą wychowawcy klasy,

3) upomnieniem dyrektora szkoły,

4) naganą dyrektora szkoły,

5) naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów,

6) skreśleniem z listy uczniów.

2. W sposób szczególnie surowy karani są uczniowie, którzy na terenie szkoły:

1) przebywali w stanie nietrzeźwym,

2) przebywali pod wpływem środków odurzających,

3) rozprowadzali wyroby alkoholowe lub środki odurzające.

§55

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów jeżeli:

1) uczeń nie podjął nauki po upływie jednego miesiąca od rozpoczęcia zajęć szkolnych (przyjęcia do szkoły) lub zaprzestał uczęszczania do szkoły (ponad miesiąc ciągłej, nie­usprawiedli­wionej nieobecności), a podejmowane przez szkołę działania wychowawcze zmierzające do zmiany tej sytuacji nie dają żadnego rezultatu.

2) uczeń w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymał naganną ocenę zachowania, a łączna liczba zajęć edukacyjnych, z których uczeń jest nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych i zajęć, z których otrzymał oceny niedostateczne przekracza połowę wszystkich zajęć oraz w opinii Rady Pedagogicznej lekceważącym stosunkiem do podstawowych obowiązków szkolnych wpływa w sposób demoralizujący na innych uczniów.

3) uczeń dokonał czynu naruszającego w sposób drastyczny obowiązki ucznia, będącego przeja­wem agresywności, brutalności czym spowodował zagrożenie zdrowia lub życia innych osób społeczności szkol­nej.

4) uczeń wcześniej otrzymał karę nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów - dalej łamie postanowienia Statutu, a oddziaływania wychowawcze nie przy­noszą żadnego efektu.

§56

1. Udzielona uczniowi kara ulega zatarciu po upływie jednego roku kalendarzowego.

2. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§57

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§58

1. Absolwenci szkoły mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, będącego formą oceny po­ziomu wykształcenia ogólnego.

2. Egzamin maturalny składa się z części wewnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego, i z części zewnętrznej, mającej formę egzaminu pisemnego.

3. Egzamin maturalny przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy.

§59

1. Absolwenci szkoły mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za­wodowe.

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu.

3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadza Okręgowa Komisja Egza­minacyjna.

4. Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określają odrębne przepisy.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§60

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§61

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie­dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) realizowanie obowiązujących programów nauczania i szkolnego programu wycho­wawczego

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

3) czuwanie nad bezpieczeństwem

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

6) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

8) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

9) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,

10) współpraca z rodzicami.

§62

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe

2. W szkole działa zespół wychowawczy oraz zespoły przedmiotowe:

1) humanistyczny,

2) językowy,

3) matematyczno-przyrodniczy,

4) wychowania fizycznego,

5) teoretycznych przedmiotów zawodowych,

6) przedmiotów informatycznych,

3. Dyrektor szkoły może tworzyć inne od wymienionych w ust. 2 zespoły.

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i ekspe­rymentalnych programów nauczania.

6. Przewodniczący zespołu składa półroczne i roczne sprawozdanie na zebraniach Rady Peda­gogicznej.

§63

1. Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i ko­ordynowanie działań wychowawczych,

5) współpraca z pedagogiem szkolnym,

6) kontrolowanie regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,

8) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,

9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkła­danie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji wy­chowawczo-opiekuńczej.

2. Jedną z form współpracy wychowawcy z rodzicami są stałe spotkania (zebrania klasowe rodzi­ców), których częstotliwość nie powinna być mniejsza niż raz na kwartał. Częstotliwość kontaktów indywidualnych z rodzicami oraz innych form określona jest wg. sytuacji wycho­wawczej w klasie.

3. Wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formę swo­jej działalności wychowawczej.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych i innych współpracujących ze szkołą w zakresie pracy wychowawczej.

§64

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania dzieci i młodzieży,

3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,

4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,

5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej szkoły,

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeu­tyczną, psychologiczną i wychowawczą,

8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,

9) prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zacho­wania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz zaburzenia emocjonalne,

10) udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia bądź poruszania się po rynku pracy,

11) organizowanie opieki i pomocy dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,

§65

Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy w szczególności:

1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, wycho­wanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem szkolnym w zakre­sie bez­pieczeń­stwa,

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szko­le szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

4) pomoc nauczycielom i wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,

5) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

6) prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej,

7) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

8) dokumentowanie działań,

9) doskonalenie własne.

§66

Do zadań nauczycieli - bibliotekarzy należą:

1) prace pedagogiczne:

- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

- rozmowy z czytelnikami o książkach, pomoc w kształtowaniu zainteresowań czy­telni­czych,

- udostępnienie posiadanych zbiorów,

- pośrednictwo w dokonywaniu wyboru lektury zgodnie z potrzebami i możliwo­ściami intelektualnymi uczniów,

- organizacja i realizacja przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

- informowanie uczniów i nauczycieli o nowych pozycjach zbioru bibliotecznego,

- informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

- przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenie rady peda­gogicz­nej, zespołów przedmiotowych,

- organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

- prowadzenie różnych form aktywizowania czytelnictwa i rozwijania kultury czy­telni­czej uczniów,

2) prace organizacyjno-techniczne:

- gromadzenie, ewidencja, klasyfikowanie, katalogowanie,

- przeprowadzanie selekcji zbiorów,

- konserwacja zbiorów,

- organizacja warsztatu informacyjnego: wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowa­dzenie katalogów - alfabetycznego i rzeczowego,

- zorganizowanie procesu udostępniania zbiorów,

- prowadzenie statystyki czytelnictwa,

- planowanie i realizacja wydatków przeznaczonych z budżetu szkoły,

- sporządzanie sprawozdań z pracy biblioteki dla rady pedagogicznej,

- prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,

- udział nauczycieli bibliotekarzy w konferencjach metodycznych, zespołach samo­kształceniowych i innych formach doskonalenia zawodowego,

- inicjowanie działalności dla pozyskania środków finansowych na potrzeby biblio­teki.

§67

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektów i ich otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

Rodzice (prawni opiekunowie)

§68

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole, określonych w przedmiotowych systemach oceniania oraz szkolnym progra­mie wychowawczym i szkolnym programie profilaktycznym,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego za­chowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

2) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

3) systematyczny kontakt z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów

 

Postanowienia końcowe

§69

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§70

1. Dla wzmocnienia więzi uczniów z nauczycielami i szkołą planowane są i organizowane uro­czystości szkolne zgodne z ceremoniałem szkolnym:

1) rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie uczniów klas pierwszych,

2) Dzień Edukacji Narodowej,

3) Święto Niepodległości,

4) „Studniówka”,

5) rocznica Konstytucji 3 Maja,

6) pożegnanie absolwentów,

7) zakończenie roku szkolnego.

2. W szkole mogą być organizowane inne uroczystości wynikające z potrzeb społeczności szkolnej.

§71

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

2. Zasady

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]