WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

Szkolny Progam Wychowawczy

Do użytku wewnętrznego

Gostynin - 2011

 

Motto:

„... Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum,

Lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,

A więc także jego serce i charakter.

Wychowywać, to znaczy również –

z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości,

Które nadają życiu sens i wypełniają je treścią.

Przekazuje się je nie tylko słowami,

lecz przede wszystkim przykładem własnego życia...”

 

             Phil Bosmans

 

 

 

1. Wstęp

Szkolny Program Wychowawczy został opracowany w oparciu o:

Art. 72 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr 67 z później­szymi zmianami),

Konwencję Praw Dziecka ONZ z 1989 roku,

Program polityki prorodzinnej państwa z 17 listopada 1998 roku,

Rządowy program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,

Statut Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

 

2. Cele ogólne programu:

wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

kreowanie własnej osobowości i gotowość do samorozwoju,

komunikowanie się i współpraca z innymi,

kształtowanie świadomości ekologicznych i zdrowego stylu życia,

kultywowanie tradycji rodzinnych, własnego kraju i regionu oraz poznawanie, obycza­jów innych narodów.

 

3. Sylwetka Absolwenta

Absolwent Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego powinien:

być przygotowanym do życia w społeczeństwie i w rodzinie,

umieć porozumiewać się i współpracować z innymi,

znać i szanować historię i tradycję narodową,

być przygotowanym do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodo­wej,

umieć żyć w atmosferze tolerancji, szacunku i godności dla siebie i drugiego czło­wieka, być kreatywnym,

być przygotowanym do życia w zintegrowanej Europie,

umieć dokonywać wyborów i ponosić ich konsekwencje,

być wrażliwym na piękno przyrody i mieć poczucie odpowiedzialności za stan środowi­ska naturalnego,

umieć posługiwać się nowoczesnymi środkami informacyjnymi – przede wszystkim In­ternetem.

 

4. Sylwetka Wychowawcy

Wychowawca GCE:

wspiera indywidualny rozwój ucznia,

wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych,

jest autentyczny i ma poczucie własnej wartości,

wzbudza u uczniów ciekawość świata,

jest kreatywny,

inspiruje do podejmowania samodzielnych, twórczych działań,

motywuje uczniów do udziału w ich rozwoju,

wspiera uczniów w ich życiowych problemach,

nie unika sytuacji konfliktowych, potrafi je uzewnętrzniać i rozwiązywać,

buduje atmosferę tolerancji, wzajemnego szacunku, oczekuje poszanowania własnej godności i szanuje godność innych,

jasno formułuje swoje myśli, precyzyjnie określa swoje oczekiwania,

dba o własny rozwój,

jest specjalistą w swojej dziedzinie,

zna i przestrzega obowiązujące w szkole zasady,

organizuje wraz z zespołem klasowym życie kulturalne klasy i szkoły,

swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi.

 

5. Cele szczegółowe programu, zadania wychowawcze oraz sposoby ich realiza­cji

L.p. Cele Zadania wychowawcze Sposoby realizacji Odpowiedzialni
1. Rozwój społeczny

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych, za środowisko

- Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i przestrzegania ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm etyczno – moralnych

- Wychowanie do po­stawy szacunku i tolerancji

- Uwrażliwianie i zachęcanie do działań na rzecz ubogich i niepełnosprawnych

- Zapobieganie patologii społecznej, podejmowanie działań prewencyjnych

- Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych

- Działalność samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych

- Lekcje wychowawcze - zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dostępny dla wychowawców poszczególnych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego, lekcje wosu, historii, biologii, geografii, języka polskiego

- Nauka języków obcych jako ważnych środków komunikacji społecznej

- Praktykowanie pracy w grupach, mniejszych zespołach na wszystkich lekcjach

- Realizacja Programu Profilaktycznego szkoły

- Wycieczki

- Uroczyste obchodzenie świąt i rocznic narodowych

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

2. Rozwój intelektualny

- Wzbogacanie wiedzy szkolnej

- Uświadomienie wpływu kultury na kształtowanie własnej osobowości

- Kształtowanie wy­obraźni i wrażliwości estetycznej

- Wyzwalanie i kształ­towanie zdolności twór­czych

<-td>

- Lekcje i zajęcia poza­lekcyjne

- Wykorzystanie nowo­czesnych aktywnych metod oraz dostępnych pomocy naukowych

- Udział w olimpiadach i konkursach

- Udział w spektaklach, wyjściach do kina

- Wycieczki

Nauczyciele
3. Rozwój emocjonalno – moralny

- Wychowanie do pracy nad sobą, prawdy i uczciwości, pracy i odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka

- Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem, organizacji pracy

- Rozwijanie postawy asertywnej

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z proble­mami

- Wychowanie do równowagi emocjonalnej, umiejętności opano­wa­nia nastrojów i hu­morów

- Nabywanie umiejętności komunikowania się z innymi

- Kształtowanie twór­czej postawy wobec życia – eliminowanie patologicznych zachowań

- Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa

- Konsekwentne egze­kwowanie zobowiązań uczniów

- Wdrażanie do systema­tyczności poprzez systematyczne sprawdzanie prac klasowych i domowych

- Kształtowanie odpowiedzialności poprzez zlecanie funkcji społecznych w klasie i szkole

- Rozmowy indywidualne

- Zajęcia w grupach

- Procedury postępowania wobec uczniów sprawiających trudności

- Lekcje wychowawcze - zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dostępny dla wychowawców poszczególnych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

4. Rozwój fizyczno – zdrowotny

- Troska o zdrowie i rozwój fizyczny

- Stwarzanie możliwości sportowego współzawodnictwa

- Troska o higienę i bezpieczeństwo

- Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom

- Propagowanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia

- Dbanie o higienę osobistą

- Respektowanie zasad dotyczących ubioru i wyglądu zewnętrznego

- Przekazywanie informacji o chorobach XXI wieku

- Monitoring wizyjny wykorzystywany wg. następujących zasad:

system monitoringu zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole i na jej terenie,

system monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań o charakterze wychowawczym lub interwencyjnym np. wyjaśnianie przebiegu zdarzeń w celu ewentualnego zastosowania odpowiedniej procedury dyscyplinarnej,

zarejestrowany obraz wizyjny może być udostępniany za zgodą dyrektora szkoły,

zapis monitoringu wizyjnego obejmuje 90 dni.

- Realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego

- Filmy edukacyjne

- Pogadanki na lekcjach wychowawczych – zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dostępny dla wychowawców poszczególnych klas w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego

Dyrekcja

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny

5. Świadomość ekologiczna

- Kształtowanie odpo­wie­dzialności za śro­dowisko naturalne

- Dbałość o środowisko naturalne

- Udział w akcjach ekologicznych

- Udział w konkursach ekologicznych

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

6. Edukacja czytelnicza i medialna

- Zachęcanie uczniów do czytelnictwa po­przez różne formy pracy z tek­stem

- Rozwijanie umiejęt­ności korzystania ze środków audiowizual­nych oraz technik in­formacyjnych

- Lekcje w czytelni

- Konkursy recytatorskie

- Tworzenie strony inter­netowej szkoły

- Aktualizacja gazetki szkolnej i wystroju pra­cowni klasowych

Bibliotekarze

Nauczyciele ję­zyka polskiego i informatyki

Wychowawcy klas

7. Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym kraju i świata

- Poznawanie tradycji narodowej

- Uczestniczenie w uro­czystościach szkol­nych, lokalnych z nią związa­nych

- Pogłębianie wiedzy na temat zjednoczonej Eu­ropy

- Wycieczki

- Czynne uczestnictwo w uroczystościach szkol­nych i narodowych

- Filmy edukacyjne

- Lekcje historii, wos-u i lekcje wychowawcze – zbiór scenariuszy lekcji wychowawczych dla wychowawców poszczególnych klas dostępny w bibliotece, świetlicy szkolnej i u pedagoga szkolnego

- Nauka języków obcych

Nauczyciele

Wychowawcy klas

Wychowawca świetlicy szkolnej

8. Preorientacja zawodowa

- Przygotowanie uczniów do prawidłowego wybrania kierunku studiów lub podjęcia pracy

- Lekcje przedsiębiorczości

- Udostępnianie informatorów maturalnych i na wyższe uczelnie

- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Nauczyciel przed­siębiorczości

Pedagog szkolny

Dyrektor szkoły

 

 

Literatura:

M. Chomczyńska – Miliszkiewicz, „Polubić szkołę”, WSiP, Warszawa 1995

M.,W. Grabowscy i in., „Zanim wybierzesz”, Wydawnictwo Szkolne PWN, War­szawa !998

M. Jachimska, „Scenariusze lekcji wychowawczych”, Unus 1997

 

 

Program uchwalony przez Radę Rodziców działającą w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

.........................................................................................

podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej

.........................................................................................

podpis przewodniczącego Rady Rodziców

 

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]