WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
WDN

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Strona główna działu ]
[ Wykaz tematów działu ]

Plan WDN 2016/2017

PLAN WDN na rok szkolny 2015/2016

CELE WDN:

1. GŁÓWNY:

Wzrost efektywności pracy szkoły poprzez profesjonalny rozwój kadry pedagogicznej.

2. SZCZEGÓŁOWE:

• Wzmocnienie osobowości nauczyciela.

• Poprawa komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej.

• Wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli za jakość pracy szkoły.

• Poprawa efektywności procesu nauczania i uczenia się oraz poznanie nowych metod pracy z uczniem.

• Rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych.

• Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli.

• Doskonalenie posiadanych i aktualizacja uzyskanych już kwalifikacji.

• Poznanie nowych metod pracy z uczniem.

• Przygotowanie uczniów do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

• Rozpoznawanie i wyszukiwanie zdolności uczniów celem osiągania

sukcesów przez indywidualnych uczniów.

 

 

 

 

 

Nr kolejny Przedsięwzięcia szkoleniowe Termin realizacji Zadania Odpowiedzialni
1 Rozpoznanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli wrzesień rozmowa z dyrektorem,

rozmowy z nauczycielami,

opracowanie ankiety diagnozującej,

wywiad wśród nauczycieli

lider WDN
2 Systematyczna analiza ofert szkoleniowych ośrodków edukacyjnych. cały rok nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi,

prezentacja ofert

lider WDN
3 Opracowanie planów zajęć zespołów przedmiotowych. wrzesień - zebrania zespołów przedmiotowych przewodniczący zespołów przedmiotowych
4 Opracowanie szczegółowego planu doskonalenia nauczycieli (ustalenie sposobu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania problemu szkoły)

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego.

wrzesień Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych

-określenie tematów szkoleń

-organizacja szkoleń na terenie placówki

dyrekcja szkoły, lider WDN

5 Monitoring. cały rok - przeprowadzenie diagnozy potrzeb

- przekazywanie informacji zwrotnej

nauczyciele, lider WDN

6 Hospitacje koleżeńskie.

Hospitacje odbywane obowiązkowo przez opiekunów stażu u nauczycieli kontraktowych.

Hospitacje odbywane przez nauczycieli pokrewnych przedmiotów w celach samokształceniowych.

cały rok konkretyzacja celów,

określenie przedmiotu hospitacji i jej procedury,

podsumowanie i wnioski

opiekunowie stażu,

nauczyciele,

przewodniczące zespołów samokształceniowych

7 Edukacja na odległość. cały rok udostępnianie nauczycielom Internetu w szkole,

wymiana doświadczeń,

wzbogacanie szkolnego centrum informacji metodyczno - dydaktycznego na stronie internetowej szkoły

dyrekcja szkoły,

lider WDN,

nauczyciele

8 Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i różnych formach samokształcenia cały rok

udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia

wszyscy nauczyciele

9 Doskonalenie nauczycieli mające na celu lepsze przygotowanie do przeprowadzenia „Matury” oraz przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe cały rok

-udział w szkoleniach organizowanych na egzaminatora przez OKE

-udział w szkoleniach dot. przygotowania ucznia do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

wszyscy nauczyciele

10 Doradztwo zawodowe cały rok

-udział młodzieży w programie „Start zawodowy”

-współpraca szkoły z Urzędem pracy w Gostyninie

-udział nauczycieli w szkoleniach dt .doradztwa zawodowego

wszyscy nauczyciele

11 Dzielenie się nabyta wiedzą zdobytą na kursach zewnętrznych cały rok

-spotkania w zespołach przedmiotowych

- szkolenia

wszyscy nauczyciele

12 Bezpieczeństwo naszych uczniów cały rok

- współpraca z Państwową Inspekcją Pracy

- prowadzenie lekcji z młodzieżą dot. bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz nowo podjetej pracy

nauczyciele

13 Ocena efektywności WDN na bieżąco

monitoring

lider WDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: E.D. Ostatnia modyfikacja: 2010-01-10 12:48:33

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]