WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
WDN

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

[ wykaz tematów ]

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Celem WDN jest współdziałanie wszystkich nauczycieli na rzecz zmiany szkoły od wewnątrz. Między rozwojem szkoły a WDN musi istnieć ścisła współzależność. Zaplanowane wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi mieć wyraźne odniesienie do planu rozwoju szkoły i być ciągiem wzajemnie ze sobą połączonych działań, w którym istnieje wewnętrzna spójność i logika.

Doskonalenie ujęte w programie WDN nie eliminuje chęci poszerzania wiedzy, wynikających z indywidualnych zainteresowań, aspiracji, ambicji czy rozwoju własnej osobowości przez pojedynczych nauczycieli. Przeciwnie, rozwój osobowościowy poszczególnych członków szkolnej zbiorowości może zaowocować wymianą doświadczeń, opinii, poglądów, wyzwolić istniejący w szkole potencjał ludzki i korzystnie wpłynąć na jakość prowadzonego w szkole WDN.

Termin wewnętrzne sugeruje, że doskonalenie powinno odbywać się na terenie szkoły, tymczasem miejsce nie ma tu istotnego znaczenia. Wewnętrzne znaczy w tym wypadku tyle, że kanwą doskonalenia nauczycieli powinny być wewnętrzne problemy szkoły, a ich rodzaj i charakter powinny przesądzać o miejscu, formach, treściach i metodach doskonalenia

Mając na myśli doskonalenie nauczycieli używamy raczej określenia ustawiczne kształcenie czyli ciąg wzajemnie ze sobą połączonych działań. Nie jest to doskonalenie od przypadku do przypadku.

Szkoła może realizować doskonalenie kwalifikacji nauczycieli we własnym zakresie, korzystając z wiedzy swoich nauczycieli lub korzystać z pomocy innych. WDN nie wyklucza więc doskonalenia wynikającego z indywidualnych zainteresowań, bądź aspiracji nauczycieli. Takie doskonalenie może wręcz korzystnie wpłynąć na jakość prowadzonego w szkole WDN.

 

Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ

Mając świadomość zmian na lepsze, mimo, że szkoła jest dobra, ale ma szereg pytań na które chcielibyśmy wspólnie odpowiedzieć, na zajęciach dokonaliśmy diagnozy, której celem było przyjrzenie się sytuacji całej szkoły, określenie "jak jest", "jak być powinno" w stosunku do potrzeb i problemów, jak tez mocnych i słabych stron.

WDN w GCE zmierza do:

1) celowego i kooperacyjnego uczenia się rady pedagogicznej

2) pracy na miejscu nad tematami ponadprzedmiotowymi

3) utrzymania, aktualizacji i poprawy tych kwalifikacji, które są ważne w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Efektem WDN ma być "lepsza szkoła", ponieważ kształcenie rozumiane jako proces osiągania kompetencji musi się dokonywać w takich sytuacjach, w których uczeń ma szansę na samodzielność w myśleniu, poszukiwaniu rozwiązań, wykorzystaniu źródeł informacji i zdobytych doświadczeń.

Takie rozumienie celów kształcenia wskazuje na konieczność stosowania metod aktywizujących, dzięki którym uczeń ma możliwość uczenia się sposobów zdobywania i wykorzystania wiedzy i umiejętności.

Nasze dotychczasowe doświadczenie udowodniło, że nie ma powrotu do starych form pracy, "nudnych referatów". Tylko twórcza praca może przynieść oczekiwane rezultaty w formie istnienia współczesnej szkoły z nauczycielami zaangażowanymi, ceniącymi aktywne formy pracy.

 

Rada Pedagogiczna w GCE przy pracy.

Dzielimy się wiedzą

Pracujemy w grupach

Przygotowujemy się do prezentacji

Prezentujemy

Uczestniczymy w lekcjach koleżeńskich

Podsumowując:

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jest ukierunkowane na rozwój szkoły, zmierza do lepszej szkoły i uczynienia życia szkolnego bardziej wartościowym.

 

 

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.10.05 - 14:03


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]