WYSZUKIWARKA

Szukaj w:
wiadomości szkolne

Zobacz również:

[więcej...]

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera


Wydrukuj

[ Wykaz tematów działu ]

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNO – POLONISTYCZNEGO „FIZYKA MOŻE BYĆ PIĘKNA”

 

1. Organizatorem konkursu jest Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie.

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

3. Cele konkursu:

- wyszukiwanie młodych talentów,

- popularyzowanie fizyki wśród uczniów,

- przyczynianie się do wnikliwej obserwacji otaczającego świata,

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów,

- inspirowanie do tworzenia własnych tekstów literackich,

- integracja młodzieży z różnych szkół.

 

4. Struktura i przebieg konkursu:

- uczestnik konkursu wybiera dowolne zjawisko fizyczne i wykonuje na jego temat pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A3 lub pisze wiersz bądź opowiadanie,

- wykonane prace muszą być własne, wcześniej nieopublikowane,

- uczestnik może przekazać tylko jedną pracę,

- praca musi być opatrzona opisem, który należy umieścić na jej odwrocie (zgodnie z tabelą)

Tytuł Nazwisko i imię ucznia Klasa Adres szkoły Opiekun Nazwisko i imię, tel lub email
a

prace bez powyższego opisu nie będą brane pod uwagę,

szkoła składa prace i zgłoszenie uczniów w sekretariacie organizatora lub przesyła na adres:

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

09 – 500 Gostynin, ul. Polna 39

dopiskiem na kopercie: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNO – POLONISTYCZNY „FIZYKA MOŻE BYĆ PIĘKNA”

 

prace należy złożyć/przesłać do 28 lutego 2018 roku wraz ze zgłoszeniem uczestników (karta zgłoszenia w załączeniu)

 

5. Wyniki konkursu i nagrody:

- jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w kategorii wiersz, opowiadanie, praca plastyczna,

- rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy w marcu 2018r., o dokładnym terminie zostaną poinformowani opiekunowie drogą telefoniczną lub elektroniczną

- dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gostynina,

- decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna,

- nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Odbiór nagród osobisty.

 

6. Prawa organizatora do prac konkursowych

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Nieletni uczestnicy konkursu dołączają formularz zgłoszeniowy wypełniony przez opiekuna prawnego, w którym wyrażają pisemną zgodę na udział podopiecznego w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na publikację wizerunku uczestnika na stronie GCE, facebooku i innych w celu inspirowania młodzieży do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań (załącznik nr 1). Pełnoletni uczestnicy samodzielnie mogą wypisać kartę zgłoszeniową.

Prace konkursowe złożone w terminie stają się własnością Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.

Najlepsze prace posłużą do opracowania albumu lub kalendarza.

 

7. Postanowienia końcowe:

niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady konkursu

autorzy zgadzają się na publikowanie prac i fotografii prac,

biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin,

regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.gce.gostynin.edu.pl,

w rozstrzygnięciu spraw nie objętych regulaminem decyzję podejmuje jury.

 

Jury:

Śnieć Renata

Świderek Monika

Kosada Anna

 

 

 

 

Na początek strony


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 17:43:54

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2018.03.15 - 19:40


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]