Powrót

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNO – POLONISTYCZNY „FIZYKA MOŻE BYĆ PIĘKNA”

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorem konkursu jest Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Cele konkursu:

• wyszukiwanie młodych talentów,

• popularyzowanie fizyki wśród uczniów,

• przyczynianie się do wnikliwej obserwacji otaczającego świata,

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów,

• inspirowanie do tworzenia własnych tekstów literackich,

• integracja młodzieży z różnych szkół.

4. Struktura i przebieg konkursu:

• uczestnik konkursu wybiera dowolne zjawisko fizyczne i wykonuje na jego temat pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką w formacie A3 lub pisze wiersz bądź opowiadanie,

• wykonane prace muszą być własne, wcześniej nieopublikowane,

• uczestnik może przekazać tylko jedną pracę,

• praca musi być opatrzona opisem, który należy umieścić na jej odwrocie

 

Tytuł pracyImię i nazwisko uczniaKlasaPieczęć lub adres szkołyNauczyciel koordynujący. Imię i nazwisko, telefon lub e-mail
     

(zgodnie z tabelą)

• prace bez powyższego opisu nie będą brane pod uwagę,

• szkoła składa prace i zgłoszenie uczniów w sekretariacie organizatora lub przesyła na adres:

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

09 – 500 Gostynin, ul. Polna 39 

 

z dopiskiem na kopercie: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNO – POLONISTYCZNY „FIZYKA MOŻE BYĆ PIĘKNA”

• prace należy złożyć/przesłać do 8 marca 2019 roku wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem wyrażenia zgody (załącznik 1).

5. Wyniki konkursu i nagrody:

• jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu w kategorii wiersz, opowiadanie, praca plastyczna,

• rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 marca 2019 roku w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym,

• dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora, w publikacjach wydawniczych oraz innych środkach masowego przekazu,

• decyzja jury, co do wskazania laureatów oraz przyznania im nagród jest ostateczna,

• nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. Odbiór nagród osobisty.

6. Prawa organizatora do prac konkursowych

• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nich na rzecz Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz podmioty przez niego wskazane.

Wszyscy uczestnicy konkursu dołączają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie wyrażenia zgody (załącznik 2) i oświadczenie o udzieleniu licencji (załącznik 3). W przypadku małoletniego uczestnika załączniki 2 i 3 wypełnia rodzic lub opiekun prawny, w których wyraża pisemną zgodę na udział podopiecznego w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu oraz na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej organizatora, w publikacjach wydawniczych oraz innych środkach masowego przekazu w celu inspirowania młodzieży do rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań.

• Prace konkursowe złożone w terminie stają się własnością Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

• Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.

• Najlepsze prace posłużą do opracowania albumu lub kalendarza.

7. Postanowienia końcowe:

• autorzy zgadzają się na publikowanie prac i fotografii prac podczas rozstrzygnięcia konkursu w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym oraz na stronie internetowej organizatora, w publikacjach wydawniczych oraz innych środkach masowego przekazu,

• biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin,

• regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.gce.gostynin.edu.pl,

• w rozstrzygnięciu spraw nie objętych regulaminem decyzję podejmuje jury.

 

Zatwierdził:

Jury:

Śnieć Renata

Świderek Monika

Anna Kosada

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 20:19:53


Tekst pochodzi z witryny www.gce.gostynin.edu.pl Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Copyright © GCE 2005.