Powrót

Wymagane dokumenty

 

Informator dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2008/2009

Strona główna informatora

 

Od 7 maja (środa), od godz. 1000 do 20 maja (wtorek), do godz. 1300 kan­dydaci składają na­stępujące dokumenty:

 

a) kandydaci do technikum:

 

podanie o przyjęcie do szkoły (stosowny druk otrzymuje kandydat w sekretariacie)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie (skierowanie na badania otrzymuje kan­dydat w sekretariacie).

trzy fotografie podpisane na odwrocie

 

b) kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej:

 

podanie o przyjęcie do szkoły (stosowny druk otrzymuje kandydat w sekretariacie szkoły)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształ­cenia w wybra­nym zawodzie (skierowanie na badania otrzymuje kan­dydat w sekretariacie szkoły).

trzy fotografie podpisane na odwrocie

 

 

Od 12 czerwca (czwartek) do 18 czerwca (środa), do godz. 1300 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół

 

 

Od 20 czerwca (piątek), od godz. 1300 do 23 czerwca (poniedziałek), do godz. 1500 kandydaci składają następujące dokumenty:

* kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

* kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostat­nim roku gimnazjum

 

Obydwa dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gim­nazjum, które kandydat ukończył.

 

Uwaga. Wszystkie dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły.

 

 

 

 

 

 


Dodano przez: B.Ł. Ostatnia modyfikacja: 2008-04-24 20:03:13


Tekst pochodzi z witryny www.gce.gostynin.edu.pl Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego
Copyright © GCE 2005.