Ustaw Gostyni�skie Centrum Edukacyjne jako stron� startow�Dodaj stron� Gostyni�skiego Centrum Edukacyjnego do stron ulubionych

WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Do użytku wewnętrznego

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 1 lutego 2008 roku

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego

§ 2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w nauce, trudnościach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia na posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach z rodzicami,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

Zakres oceniania wewnątrzszkolnego

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceny z zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §16 ust.2

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Organizacja roku szkolnego

§ 4

1. Rok szkolny składa się z 2 semestrów.

2. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły w kalendarzu danego roku szkolnego ustala terminy obu semestrów.

3. W kalendarzu roku szkolnego dyrektor szkoły ustala także terminy zebrań klasyfikacyjnych - śródrocznego i rocznego.

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)

 

§ 5

1. Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego semestru zobowiązany jest do przygotowania rozkładu treści nauczania na dany semestr, opracowanego w oparciu o program nauczania ze Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

2. Rozkład treści nauczania zawiera:

1) spis tematów zajęć,

2) treści (materiał) nauczania przyporządkowane poszczególnym zajęciom,

3) wymagania edukacyjne stawiane uczniom i zakładane osiągnięcia - co uczeń powinien wiedzieć i umieć( w ujęciu syntetycznym)

4) inne elementy wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu np. wykaz obowiązkowych doświadczeń laboratoryjnych, adnotacje o planowanym wykorzystaniu pomocy dydaktycznych itp.

Rozkład treści nauczania należy przedstawić dyrektorowi lub wicedyrektorowi (wg przyjętego w planie nadzoru pedagogicznego podziału zadań) do formalnego sprawdzenia przed rozpoczęciem każdego semestru.

§ 6

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o materiale nauczania z poszczególnych przedmiotów.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Przekazanie informacji, o których mowa w ust.1, 2 i 3 odbywa się poprzez:

1) osobiste poinformowanie uczniów przez nauczycieli i wychowawców na pierwszych zajęciach każdego roku szkolnego,

2) osobiste poinformowanie rodziców przez wychowawców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym,

3) wywieszenie stosownych informacji w gablocie, umieszczenie ich w bibliotece oraz na witrynie internetowej www.gce.gostynin.edu.pl

5. Dokumentowanie czynności związanych z informowaniem uczniów odbywa się poprzez wpis do dziennika lekcyjnego, a rodziców poprzez zapis w protokole zebrania..

 

Bieżące ocenianie uczniów

§ 7

1. Bieżące ocenianie uczniów odbywa się w terminach i formach zaplanowanych w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Ocenie podlegają:

1) wymagania edukacyjne (obowiązkowe),

2) wymagania formalne (obowiązkowe),

3) wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe).

3. Wymagania edukacyjne wynikają z realizowanego programu nauczania i obejmują całokształt wiadomości i umiejętności, których zdobycie jest obowiązkowe dla ucznia (ujęte w podstawach programowych).

§ 8

1. Ocenianie wymagań edukacyjnych odbywa się w następujących formach podstawowych (wspólnych dla większości przedmiotów):

1) praca klasowa (jedno lub kilkugodzinna) obejmująca dział nauczania lub większą partię materiału nauczania; nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia jej terminu z tygodniowym wyprzedzeniem i przeprowadzenia wcześniej lekcji powtórzeniowej; praca powinna być sprawdzona i oceniona w ciągu 2 tygodni od terminu jej przeprowadzenia, ale przed zakończeniem semestru,

2) referat polega na opracowaniu na piśmie jakiegoś zagadnienia i wygłoszeniu go na forum klasy lub przedstawieniu go w formie pisemnej do oceny nauczycielowi; referat może być sprawozdaniem pisemnym z jakiegoś dzieła, sprawy lub działalności; uczeń powinien otrzymać minimum 2 tygodnie na przygotowanie referatu; referat nie powinien przekraczać 3 stron papieru podaniowego, może być wzbogacony graficznie np. tabelą, wykresem, rysunkiem, mapą mentalną; referat musi być zakończony bibliografią,

3) sprawdzian zapowiedziany jest z trzydniowym wyprzedzeniem i trwa maksymalnie 30 minut; należy wskazać uczniowi zakres materiału, który nie powinien przekraczać 5 tematów; uczeń otrzymuje poprawioną pracę w ciągu tygodnia; liczbę sprawdzianów w semestrze ustala nauczyciel,

4) praca domowa może mieć formę ćwiczenia z podręcznika, wypracowania, przygotowania materiałów na lekcję np. wycinków prasowych, reprodukcji, przeczytania lektury lub jej fragmentu, przygotowania recytacji, inscenizacji, pracy plastycznej np. ilustracji do tekstu; wywiadu lub ankiety; uczeń ma prawo zgłosić 2 razy w ciągu semestru brak pracy domowej , wtedy powinien ją wykonać na następną lekcję; kilka razy w semestrze oceniany jest sposób wykonania zadania domowego i jego poprawność, pracę należy zadawać przed dzwonkiem na przerwę, czasem możną ją zadać w trakcie lekcji; na napisanie dłuższego wypracowania i przeczytanie dłuższej lektury uczeń powinien otrzymywać termin kilkudniowy,

5) odpowiedź ustna - obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji,

6) kartkówka z bieżącego materiału - krótki sprawdzian z zakresu 3 ostatnich tematów nie przekraczający czasu odpowiedzi ustnych - do 15 minut. Nauczyciel nie jest zobowiązany do podania dokładnego terminu kartkówki, która powinna być oceniona i omówiona na następnych zajęciach,

7) test to zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązania w czasie uzależnionym od ich liczby, dostosowanych do danego materiału nauczania w taki sposób , by opierając się na wynikach testu można było ustalić stopień opanowanych wiadomości i umiejętności; test powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, a roczny test badający wyniki nauczania z 2-tygodniowym; test należy go ocenić w ciągu 1 tygodnia. Dla sprawdzianów i testów z punktowanymi odpowiedziami wprowadza się kryteria procentowe:

L.p. Ocena Zakres procentowy
1 niedostateczny 0 - 34
2 dopuszczający 35 - 44
1 dostateczny 45 - 70
4 dobry 71 - 84
5 bardzo dobry 85 - 95
6 celujący powyżej 95

8) zeszyt - sprawdzany jest pod względem staranności, dokładności i systematyczności notowania; w zeszycie muszą znajdować się wszystkie notatki z lekcji i zadania domowe, z wyjątkiem prac domowych zlecanych w innej określonej formie np. na kartkach papieru; uczeń może być poproszony o wklejenie do zeszytu sprawdzonych zadań; uczeń nieobecny w szkole z powodu choroby ma obowiązek uzupełnienia zeszytu w terminie nie przekraczającym jednego tygodnia od dnia przyjścia do szkoły

9) aktywność polega na zaangażowaniu ucznia w tok lekcji poprzez udzielanie odpowiedzi, rozwiązywanie zadań, poleceń, ćwiczeń, pracę w grupach i metodami aktywnymi; aktywność jest oceniana według kryteriów zawartych w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Wymienionym w ust. 1 formom oceniania przyporządkowuje się następujące wagi:

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Praca klasowa 4
2 Referat 2
3 Sprawdzian 3
4 Praca domowa 1
5 Odpowiedź ustna 2
6 Kartkówka 2
7 Test 4
8 Zeszyt 1
9 Aktywność 0,5

3. Ocenianie wymagań edukacyjnych odbywa się również w innych formach charakterystycznych dla poszczególnych grup przedmiotowych.

§ 9

1. Na zajęciach z przedmiotów humanistycznych oprócz wymienionych w §8 ust. 1 stosuje się następujące, charakterystyczne formy sprawdzania wiedzy:

1) streszczenie - zwięzłe, pisemne lub ustne przedstawienie głównych wydarzeń w utworze bądź istotnych myśli lub ważnych stwierdzeń tekstu popularnonaukowego, zawiera najważniejsze, uporządkowane i krótko ujęte własnymi słowami informacje zaczerpnięte z przeczytanego tekstu, może być formą stosowaną w trakcie lekcji lub jako zadanie domowe, może być zadawane na następne zajęcia,

2) wypracowanie - każda pisemna forma dłuższej wypowiedzi, najczęściej o trójdzielnej kompozycji. Wypracowanie jako praca domowa nie może być zadawane z lekcji na lekcję, wypracowanie klasowe nie powinno przekraczać 250 słów (2 strony papieru podaniowego),

3) sprawozdanie - może mięć formę ustną lub pisemną, bezpośredni lub pośredni charakter, powinno być rzeczowe, dokładne i wierne faktom. Może być zadawane z lekcji na lekcję lub być formą ocenianą w trakcie lekcji.

4) rozprawka - rodzaj ćwiczenia szkolnego, które jest pisemnym opracowaniem jakiegoś problemu naukowego, a polega na rozumowaniu, wnioskowaniu, uzasadnieniu, wyjaśnianiu i ustalaniu związków między różnymi składnikami informacji, co ma prowadzić do rozwiązania zagadnienia. Musi zawierać tezę, argumenty i potwierdzenie tezy czyli wnioski i podsumowanie. Powinna być zadawana z tygodniowym wyprzedzeniem, jako praca klasowa musi przekroczyć limit 250 słów.

5) praca grupowa - rodzaj ćwiczenia szkolnego na konkretny temat rozwiązywany przez grupy uczniów liczące max. 6 osób, stosowany w trakcie zajęć, podczas pracy technikami lub odmianami dyskusji lub podczas pracy metodą projektu

6) pisma użytkowe - formy sprawdzające umiejętności praktyczne, w zakres wchodzą podanie, życiorys, curiculum vitae, list motywacyjny, list urzędowy, ogłoszenie, , zawiadomienie, protokół, list. Mogą być zadawane z lekcji na lekcję.

7) opowiadanie - szkolna odmiana opowiadania literackiego, może być odtwórcze, twórcze na podstawie lektury, oparte na doświadczeniach ucznia, fikcyjne i opowiadanie z dialogiem; może być formą sprawdzania wiedzy i umiejętności stosowaną na lekcji lub zadawaną do domu z lekcji na lekcję.

8) opis - szkolna forma wypowiedzi mająca kilka odmian, ze względu na przedmiot i funkcję opisu, może być opis przedmiotu, wyglądu człowieka, sytuacji, przeżyć wewnętrznych, zjawiska, procesu, narzędzia, aparatu itp.; może być zadawany z lekcji na lekcję i stosowany w czasie zajęć.

9) dyktando - forma sprawdzania stopnia umiejętności ortograficznych, najczęściej stosowana w trakcie zajęć językowych.

10) dyskusja - ustna forma wypowiedzi świadcząca o aktywności ucznia, rodzaj rozmowy polemicznej, w której ocenia się rzeczowość i kulturę wypowiedzi, stosowana w czasie zajęć, ale głos w dyskusji może też być pracą domową

11) charakterystyka - często stosowana forma wypowiedzi w pracy nad utworem literackim, sprawdza znajomość tekstu i umiejętność prezentowania postaci i jej oceniania, może być charakterystyka porównawcza, zbiorowa, postaci; nie wymaga dłuższego czasu do przygotowania.

12) drama - sposób analizy tekstu w szkole średniej, forma sprawdzająca umiejętność wyrażania emocji językiem ciała, wyrażania i prezentacji ocen i sądów, interesującego opowiadania, gry aktorskiej i wcielania się w różne role, jest formą sprawdzającą aktywność ucznia, stosowaną w trakcie zajęć

13) esej - forma wypowiedzi sprawdzająca samodzielność i błyskotliwość myślenia, analizę i interpretację wiersza, umiejętność nowego i oryginalnego ujęcia znanego tematu; może być formą pracy klasowej lub pracy domowej zadawanej z tygodniowym wyprzedzeniem.

14) test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem - test badający zrozumienie przeczytanego tekstu na trzech poziomach: znaczeń, struktury tekstu i komunikacji

15) projekt - forma sprawdzająca aktywność w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, umiejętność gromadzenia materiału, selekcjonowania go, sporządzania pomocy dydaktycznych, prezentacji tematu i sporządzania bibliografii. Powinien być zlecany minimum z miesięcznym wyprzedzeniem i 2 razy monitorowany.

16) wywiad - forma sprawdzająca aktywność ucznia i umiejętność komunikowania się oraz formułowania pytań; wywiad może być okolicznościowy, prezentujący osobowość bohatera literackiego lub postaci współcześnie żyjącej, lub o charakterze promocyjnym np. z autorem podręcznika,

17) synteza planszowa - forma sprawdzająca umiejętność syntetycznego przedstawienia fragmentu wiedzy w formie graficznej na plakacie; może być efektem pracy w grupach na zajęciach, projektu lub odrębnym zadaniem domowym.

18) recytacja - forma sprawdzająca umiejętność wygłaszania tekstu, opanowanie pamięciowe, artykulację i intonację, zgodność recytacji z budową wiersza i wrażenia artystyczne; w celu opanowania dłuższego tekstu uczeń powinien otrzymać tydzień na przygotowanie.

19) recenzja - forma sprawdzania znajomości danego dzieła i jego krytycznej analizy, zawiera wstęp informacyjny, omówienie i analizę dzieła. Może być odmianą pracy domowej, powinna być zadawana z tygodniowym wyprzedzeniem

2. Wymienionym w ust. 1 formom sprawdzania wiedzy przyporządkowuje się następujące wagi:

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Streszczenie 1
2 Wypracowanie 2
3 Sprawozdanie 1
4 Rozprawka 2
5 Praca w grupach 0,5
6 Pisma użytkowe 0,5
7 Opowiadanie 0,5
8 Opis 0,5
9 Dyktando 1
10 Dyskusja 0,5
11 Charakterystyka 1
12 Drama 1
13 Esej 3
14 Test sprawdzający czytanie ze zrozumieniem 3
15 Projekt 2
16 Wywiad 1
17 Synteza planszowa 0,5
18 Recytacja 1
19 Recenzja 2

 

§ 10

1. Na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oprócz wymienionych w §8 ust. 1 stosuje się następujące, charakterystyczne formy sprawdzania wiedzy:

1) ćwiczenie - szkolny sposób sprawdzania i utrwalania wiedzy i umiejętności stosowany w czasie lekcji i jako praca domowa np. w interpretowaniu mapy, wykresów, przekrojów, tabel, układu okresowego pierwiastków, danych z rocznika statystycznego

2) polecenie - szkolny sposób sprawdzania umiejętności łączenia zdobytej wiedzy z praktyką, wykorzystywane w trakcie zajęć dydaktycznych, może być oceniane jako forma aktywności na lekcji

3) zadanie - sposób sprawdzania toku rozumowania na konkretny temat lub w określonej sytuacji, pamięciowego opanowania wzorów i ich zastosowania, wykorzystywany najczęściej na lekcji lub jako praca domowa

4) gra dydaktyczna - forma sprawdzania aktywności i kreatywności ucznia polegająca na łączeniu wiedzy z zabawą np. krzyżówka, gra komputerowa, minikonkurs.

5) ćwiczenia laboratoryjne - forma sprawdzania wiedzy i umiejętności, obserwacji zjawisk i wyciągania wniosków, wykonywana samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń przy użyciu sprzętu laboratoryjnego; obejmuje także opracowanie wyników ćwiczenia i oszacowanie błędów : bezwzględnego i względnego wyrażonego w procentach.

2. Wymienionym w ust. 1 formom sprawdzania wiedzy przyporządkowuje się następujące wagi:

 

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Ćwiczenie 0,5
2 Polecenie 0,5
3 Zadanie 1
4 Gra dydaktyczna 0,5
5 Ćwiczenie laboratoryjne 4

 

§ 11

1. Na zajęciach wychowania fizycznego oprócz wymienionych w §8 ust. 1 stosuje się następujące, charakterystyczne formy sprawdzania wiedzy:

1) sprawdzian umiejętności - jest formą sprawdzającą poziom sprawności fizycznej ukierunkowanej na osiągnięcia ucznia po zakończeniu etapu szkolenia,

2) strój - jest formą sprawdzającą stanu przygotowania do zajęć, składa się z białego podkoszulka, granatowych spodenek i miękkiego obuwia sportowego. Taka kolorystyka stroju obowiązuje we wszystkich klasach Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Uczeń jest zobowiązany posiadać strój na każdą lekcję; w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zezwolić uczniowi na uczestniczenie w zajęciach w innym stroju niż wymagany,

3) aktywność - obejmuje następujące kryteria: podejmowanie maksymalnego wysiłku w czasie ćwiczeń, zaangażowanie w przebieg zajęć, wykazywanie inicjatywy i samodzielności, udział w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych; negatywną oceny aktywności otrzymuje uczeń za niechętny stosunek do zajęć, brak dyscypliny, podejmowanie działań naruszających bezpieczeństwo swoje i innych

4) sprawdzian postępów sportowych - sprawdza postęp sprawności fizycznej w ciągu roku szkolnego, uwzględnia także uczniów, którzy poprawili rekord szkoły w danej konkurencji.

2. Wymienionym w ust. 1 formom sprawdzania wiedzy przyporządkowuje się następujące wagi:

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Sprawdzian umiejętności 3
2 Strój 2
3 Aktywność 2
4 Sprawdzian postępów sportowych 1

§ 12

1. Na zajęciach z przedmiotów informatycznych oprócz wymienionych w §8 ust. 1 stosuje się następujące, charakterystyczne formy sprawdzania wiedzy:

1) ćwiczenie - forma sprawdzania i utrwalania wiedzy oraz umiejętności przetworzenia informacji stosowana w czasie jednej lub kilku lekcji, wykonywana samodzielnie lub przez grupę uczniów obejmująca np. krótkie ćwiczenie, zadanie lub polecenie z zakresu redagowania tekstu, opracowania danych i prowadzenia obliczeń, komunikacji i informacji w sieci, grafiki komputerowej, baz danych

2) projekt - forma sprawdzająca umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy , gromadzenia i selekcjonowania materiałów oraz ocena systematyczności pracy , może być wykonywany przez 1 ucznia lub przez grupę w czasie kilku lekcji , obejmować 1 lub kilka modułów nauczania , kończyć się prezentacją. Powinien być poprzedzony kontraktem zawartym między uczniem lub grupą uczniów a nauczycielem

3) prezentacja - forma sprawdzająca umiejętności przekazania i upowszechniania treści zawartej w pracy lub wyszukanej informacji

4) aktywność - obejmuje podejmowanie zadań w czasie ćwiczeń, zaangażowanie i wykazanie inicjatywy oraz respektowanie regulaminu pracowni, zachowanie porządku i bezpieczeństwa na stanowisku pracy, przygotowanie do zajęć, udział w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach oraz zdobycie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego korzystania ze stanowisk multimedialnych w czytelni.

2. Wymienionym w ust. 1 formom sprawdzania wiedzy przyporządkowuje się następujące wagi:

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Ćwiczenie 3
2 Projekt 4
3 Prezentacja 2
4 Aktywność 1

 

§ 13

1. Na zajęciach z przedmiotów zawodowych oprócz wymienionych w §8 ust. 1 stosuje się następujące, charakterystyczne formy sprawdzania wiedzy:

1) ćwiczenie praktyczne - forma sprawdzająca umiejętność wykonania czynności zawodowych, zadań, poleceń samodzielnie lub w grupach zlecanych uczniowi przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,

2) ćwiczenie projektowe - forma sprawdzająca praktyczne wykonanie zadania przez ucznia lub grupę uczniów w czasie lekcji lub jako praca domowa np. w opracowaniu dokumentacji technicznej, w obliczeniach konstrukcyjnych, rozwiązaniach technologicznych itp.

3) praca w grupach - forma sprawdzająca umiejętność wykonania zadania, ćwiczenia, polecenia na konkretny temat w trakcie zajęć przez grupę uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących zakończona prezentacją,

4) projekt - forma sprawdzająca samodzielność w zdobywaniu wiedzy ucznia lub grupy uczniów w czasie kilku lekcji lub w charakterze pracy domowej z jednego lub kilku działów - modułów zakończona prezentacją, poprzedzona zawarciem kontraktu między nauczycielem i uczniami,

5) aktywność - obejmuje gotowość do wykonania ćwiczeń, zadań, poleceń itp. zlecanych przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji, przygotowanie do zajęć, posiadanie zeszytu, przyborów lub innych materiałów wymaganych przez nauczyciela, udział w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę.

2. Wymienionym w ust. 1 formom sprawdzania wiedzy przyporządkowuje się następujące wagi:

L.p. Forma sprawdzania wiedzy Waga
1 Ćwiczenie praktyczne 4
2 Ćwiczenie projektowe 4
3 Praca w grupach 1
4 Projekt 4
5 Aktywność 1

 

§ 14

1. Wymagania formalne służą ocenie poziomu wywiązywania się ucznia ze stałych obowiązków związanych z organizacją nauki. Są to m.in.:

ˇ prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ocena uwzględnia kompletność notatek, poprawność merytoryczną, poprawność ortograficzną i stylistyczną , estetykę)

ˇ odrabianie prac domowych (oceniana jest rzetelność, terminowość i staranność)

ˇ przeczytanie lektury,

ˇ systematyczne przynoszenie podręczników i zeszytów ćwiczeń,

ˇ zachowanie porządku na stanowisku pracy,

ˇ zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

ˇ systematyczne przynoszenie przyrządów i przyborów szkolnych,

ˇ systematyczne przynoszenie stroju na zajęcia wychowania fizycznego

ˇ inne wynikające ze specyfiki zawodu

2. Zaplanowane wymagania formalne są obowiązkowe dla ucznia.

§ 15

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe) dotyczą treści edukacyjnych wykraczających poza program nauczania, zrealizowanych jednak na lekcji przez nauczyciela - są nieobowiązkowe i mogą być realizowane przez uczniów.

§ 16

1. Bieżące ocenianie odbywa się według 14-stopniowej skali ocen:

 

L.p. Ocena Oznaczenie cyfrowe
1 Celujący 6
2 Bardzo dobry+ 5+
3 Bardzo dobry 5
4 Bardzo dobry- 5-
5 Dobry+ 4+
6 Dobry 4
7 Dobry- 4-
8 Dostateczny+ 3+
9 Dostateczny 3
10 Dostateczny- 3-
11 Dopuszczający+ 2+
12 Dopuszczający 2
13 Dopuszczający- 2-
14 Niedostateczny 1

 

2. Znaki "-" i "+" stojące przy ocenie mają wartość 0,25 tzn. "5-" liczymy do średniej ważonej jako 4,75; "3+" liczymy do średniej ważonej jako 3,25 itd.

§ 17

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. We wniosku powinien być wskazany sposób uzasadnienia (ustny lub pisemny).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 18

1. Oceny uzyskane przez ucznia nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego.

2. W ocenianiu bieżącym podczas dokonywania wpisów do dziennika lekcyjnego, dopuszcza się stosowanie skrótów: nb - nieobecny; np - nieprzygotowany, A- oznaczenie aktywności, PD- praca domowa, O - odpowiedź ustna, Z - zeszyt i innych, będących najczęściej pierwszą literą danej formy np. E - esej. Szczegółowy wykaz stosowanych skrótów nauczyciel umieszcza w przedmiotowym systemie oceniania.

§ 19

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia podczas dowolnej formy sprawdzania wiedzy lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu lekcji (lub jej fragmentu) związanej ze sprawdzaniem wiedzy w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, nauczyciel przerywa pracę tego ucznia oraz wpisuje mu ocenę niedostateczną z danej formy sprawdzania wiedzy.

§ 20

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania każdej uzyskanej oceny. Ocena uzyskana z poprawy jest ostateczna nawet, jeśli jest gorsza od oceny wcześniejszej. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może odstąpić od wpisania oceny gorszej. Uczeń ma obowiązek uzgodnienia z nauczycielem terminu poprawiania oceny,

2. Uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy domowej. W przypadku przedmiotów o wymiarze jednej godziny tygodniowo może to nastąpić jeden raz w semestrze. W przypadku przedmiotów o większym, tygodniowym wymiarze godzin - dwa razy w semestrze. Uczeń, który zgłosił uznane przez nauczyciela nieprzygotowanie do lekcji nie bierze udziału w niezapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy.

§ 21

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §6 ust.2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §6 ust.2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust.3b ustawy OSO, zwanej dalej "ustawą".

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §6 ust.2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 22

1. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 23

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 24

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy OSO, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne

§ 25

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. W technikum oraz w zasadniczej szkole zawodowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

§ 26

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

L.p. Ocena Oznaczenie cyfrowe
1 Celujący 6
2 Bardzo dobry 5
3 Dobry 4
4 Dostateczny 3
5 Dopuszczający 2
6 Niedostateczny 1

 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 27

1. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie ocen bieżących z uwzględnieniem ich znaczenia - tzw. wag. Przyjmuje się najniższą wartość wagi - 0,5, a najwyższą - 4.

2. Wartości wag uzależnione są od form sprawdzania wiedzy określonych w §8 ust.2, §9 ust.2, §10 ust.2, §11 ust.2, §12 ust.2 oraz §13 ust.2.

§ 28

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen śródrocznych i rocznych:

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy czyli proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym, diecezjalnym) albo krajowym,

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

§ 29

1. Podstawą do wystawienia uczniowi klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych są bieżące oceny umieszczone w dzienniku lekcyjnym.

2. Dla przedmiotów, w wymiarze jednej godziny tygodniowo podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej są przynajmniej trzy oceny bieżące w semestrze. Dla przedmiotów o większym tygodniowym wymiarze godzin podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej jest przynajmniej pięć ocen bieżących w semestrze.

§ 30

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej §26 ust.1 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §26 ust.1.

 

§ 31

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne nie później niż na siedem dni przed śródrocznym, a nie później niż na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej informują uczniów o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Informacja jest przekazywana ustnie na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym.

§32

1. Wychowawca klasy nie później niż na siedem dni przed śródrocznym, a nie później niż na czternaście dni przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja jest przekazywana ustnie na podstawie wpisu w dzienniku lekcyjnym.

2. Wychowawca klasy nie później niż na siedem dni przed śródrocznym, a nie później niż na czternaście dni przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, wychowawca przekazuje za pośrednictwem ucznia na karcie (opatrzonej datą i podpisem) stanowiącej załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Po zapoznaniu się z ocenami rodzice powinni kartę podpisać, którą następnie uczeń zwraca wychowawcy. W przypadku niemożności powiadomienia rodziców za pośrednictwem ucznia kartę z przewidywanymi ocenami wychowawca przesyła pocztą na adres rodziców (prawnych opiekunów).

§ 33

Uczeń posiadający, który w trakcie semestru otrzymał liczbę ocen bieżących mniejszą niż określone w §29 ust.2 ma obowiązek poddania się indywidualnej formie kontroli wiedzy i uzyskania brakujących ocen - jednak nie później niż do ostatecznego terminu wystawienia oceny śródrocznej.

§ 34

1. Ocena na zakończenie semestru obliczana jest jako średnia ważona "SW" według wzoru:

2. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania wartości średniej ważonej na oceny semestralne:

 

L.p. Wartość średniej ważonej Ocena
1 SW > 5,50 celujący
2 5,50 SW > 4,50 bardzo dobry
3 4,50 SW > 3,50 dobry
4 3,50 SW > 2,50 dostateczny
5 2,50 SW > 1,50 dopuszczający
6 SW 1,50 niedostateczny

 

 

§ 35

1. Przy wystawianiu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych uwzględnia ocenę, którą uczeń otrzymał w wyniku śródrocznej klasyfikacji oraz ocenę, którą uzyskał na zakończenie II semestru. Ocena roczna wystawiana jest, z zastrzeżeniem ust. 2, według następującej tabeli:

 

 

 
X 1 2 3 4 5 6
1 1          
2   2 2 3 3 3
3   3 3 3 4 4
4   3 4 4 4 4
5   4 4 5 5 5
6   4 5 5 6 6

 

2. Przy ustalaniu rocznej oceny z zajęć edukacyjnych ucznia, który uzyskał ocenę niedostateczną z danych zajęć w wyniku śródrocznej klasyfikacji lub na zakończenie II semestru uwzględnia się wszystkie oceny bieżące, które otrzymał uczeń w trakcie I i II semestru stosując procedurę wystawiania oceny wg. §34. Jeżeli wyniknie z tego konieczność poprawiania bieżącej oceny niedostatecznej (ocen niedostatecznych) otrzymanych przez ucznia w I lub II semestrze można tego dokonać zgodnie z §20 ust.1.

§ 36

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w II semestrze, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Ocenianie zachowania

§ 37

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 38

1. Ustala się punktowy system oceniania zachowania wg. następujących zasad:

1) z chwilą rozpoczęcia semestru uczeń otrzymuje 160 punktów,

2) w wyniku bieżącego oceniania zachowania uczeń zyskuje dodatkowe punkty lub traci dotychczas posiadane,

3) uczeń może zdobyć punkty w wyniku następującego zachowania:

L.p. Oczekiwane zachowanie Max. liczba punktów
1.

Udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach

a) szkolnych

b) regionalnych

c) powiatowych

d) wojewódzkich i ogólnopolskich

50

10

20

20

50

2.Reprezentowanie szkoły i aktywny udział w zawodach sportowych

40

3.Udział i pomoc w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych (akademii, apeli, zawodów sportowych, wycieczek i innych)

40

4.Działalność społeczna poza szkołą (działalność w organizacjach charytatywnych, pozarządowych, młodzieżowych i innych)

40

5.Kultura osobista (dbałość o kulturę języka, dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny, życzliwy stosunek do koleżanek i kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, prawidłowe zachowanie na zajęciach edukacyjnych i w czasie przerw, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych)

60

6.Praca na rzecz klasy (koleżanek i kolegów) lub szkoły.

50

7.Pomoc w utrzymaniu i wzbogacaniu wyposażenia pracowni szkolnych

30

8.Do dyspozycji wychowawcy klasy*)

50

 

*) należy uwzględnić oceny zachowania podczas praktycznej nauki zawodu wg punktacji: wzorowe - 20 pkt; bardzo dobre - 15 pkt; dobre - 10 pkt; poprawne - 0 pkt

4) uczeń może stracić punkty w następującego zachowania:

 

 

L.p. Zachowanie niepożądane Max. liczba punktów
1.Niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji, przerw, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych, wycieczek

50

2Używanie w czasie lekcji, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń elektronicznych

5

3Agresywne zachowanie w stosunku do kolegów

50

4Wulgarne słownictwo

10

5Złe zachowanie w szkole i poza jej terenem

20

6Niszczenie sprzętu i wyposażenia szkolnego oraz mienia koleżanek i kolegów.

50

7Spóźnienia na lekcję

1

8Niewykonywanie zobowiązania

20

9Godzina nieusprawiedliwiona

2

10Wyłudzanie pieniędzy

60

11Palenie papierosów

30

12Spożywanie alkoholu, używanie środków odurzających

100

13Kradzież

100

14Nieprzestrzeganie zasady zmiany obuwia

5

15Do dyspozycji wychowawcy klasy*)

50

 

*) należy uwzględnić oceny zachowania podczas praktycznej nauki zawodu wg punktacji: nieodpowiednie - 15 pkt; naganne - 20 pkt;

2. Ocena śródroczna zachowania ustalana jest wg. sumy punktów, którą zgromadził uczeń na koniec I semestru. Roczna ocena zachowania ustalana jest wg. sumy punktów zgromadzonych przez ucznia w I i II semestrze.

 

Ocena zachowania Liczba punktów w I semestrze Liczba punktów w całym roku
Wzorowe

260 i więcej

520 i więcej

Bardzo dobre

200 - 259

400 - 519

Dobre

160 - 199

320 - 399

Poprawne

100 - 159

200 - 319

Nieodpowiednie

0 - 99

0 - 199

Naganne

mniej niż 0

mniej niż 0

 

3. Dokumentowanie gromadzenia punktów odbywa się przy pomocy "Arkusza oceny zachowania ucznia" stanowiącego załącznik do niniejszego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania"

Egzamin klasyfikacyjny

§ 39

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Dla ucznia technikum i zasadniczej szkoły zawodowej nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

§ 40

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §41.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §41 i §43 ust.1.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §41.

 

Tryb odwoławczy

§ 41

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Promowanie uczniów

§ 42

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §37 ust. 5 i 6. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

Egzamin poprawkowy

§ 43

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

Ukończenie szkoły

§ 44

1. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem §42 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §37 ust. 5 i 6.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 94/788, 122/1020, 131/1091, 167/1400, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 115/791, 120/818, 181/1292) o systemie oświaty.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007 r. (Dz.U. 2007/83/562, 130/906) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2021.05.28 - 16:07


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]