WYSZUKIWARKA

Szukaj w:

Zobacz również:

GŁÓWNE MENU

Wiadomości:

Informacje:

Programy edukacyjne

Plan lekcji:

Nasze galerie:

[ więcej... ]O stronie:


Webmaster

Statystyka serwisu

Administrowanie serwisem

Podziękowania dla firmy
PLOCMAN
za udostępnienie serwera

R E G U L A M I N

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

WARSZTATY SZKOLNE

 

Do użytku wewnętrznego

 

1. Postanowienia ogólne

Warsztaty szkolne działają w ramach organizacyjnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Gostyninie. Podstawowym zadaniem warsztatów jest organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, w pełnym zakresie progra­mowym bądź w zakresie wybranych treści pro­gramo­wych. W szczególności w warsztatach tworzone są dla uczniów warunki do:

rozwijania zainteresowań technicznych,

doskonalenia:

- czytania instrukcji, interpretowania rysunków technicznych i schematów,

- planowania przebiegu i sposobu wykonania swojej pracy,

+ posługiwania się instrukcjami użytkowania, tablicami, obliczania i dobierania parametrów,

+ posługiwania się narzędziami pomiarowymi i interpretowania wyników pomiarów,

- posługiwania się narzędziami, elektronarzędziami oraz odpowiednimi maszynami i urządzeniami,

- sprawnego wykonywania podstawowych operacji,

- stosowania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego,

- prezentowania wykonanej przez siebie pracy i oceniania jej jakości,

pracy w zespole.

Warsztaty szkolne w realizacji swoich zadań prowadzą działalność dydaktyczną jak również techniczno – produkcyjną i administracyjno – finansową.

 

2. Przydział czynności w warsztatach szkolnych

Pracą warsztatów szkolnych kieruje kierownik warsztatów, który podlega bezpośrednio dy­rektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego. Zakres obowiązków kierownika warsztatów określa dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego. W warsztatach szkolnych może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika warsztatów. Zakres obowiązków dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych określa kierownik warsztatów i przedkłada do akceptacji dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego. Schemat organizacyjny warsztatów szkolnych opracowuje kierownik i prze­kłada do akceptacji dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego. Kierownik warsztatów opracowuje na dany rok szkolny arkusz organizacyjny i przekłada go dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego do akceptacji.

Przy opracowaniu organizacji warsztatów szkolnych zakresu działania i obsady kadrowej należy kierować się:

a) wymaganiami wynikającymi z realizowanych programów nauczania zajęć praktycznych

b) liczbą uczniów i wielkością wykonywanej produkcji

c) wymaganiami związanymi z :

- planowaniem i przygotowywaniem produkcji i usług,

- organizacją przebiegu szkolenia i produkcji,

- zaopatrzeniem oraz zbytem produkcji i usług,

- eksploatacją maszyn i urządzeń,

- gospodarką narzędziową,

- kontrolą techniczną,

- bezpieczeństwem i higieną pracy,

- prowadzeniem administracji i księgowości,

c) aktualnymi taryfikatorami pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych,

d) wynikami analizy dotychczasowej pracy warsztatów.

 

3. Podział oddziałów na grupy

Podział oddziałów na grupy wynika z realizowanych programów nauczania zajęć praktycznych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej liczbę uczniów w grupie ustala się jak niżej:

 

L.p.

Nazwa działu Liczebność grupy
1 Naprawa pojazdów samochodowych 5 - 8
2 Diagnostyka pojazdów samochodowych 5 - 8
3 Spawalnia 6 - 8
4 Obróbka mechaniczna metali 6 - 8
5 Wypożyczalnia narzędzi (narzędziownia) 6 - 8
6 Obróbka mechaniczna drewna 6 - 8
7 Montaż wyrobów z drewna 6 - 10
8 Instalacje budowlane 6 - 10
9 Biuro techniczne 6 - 8
10 Dział budowlany (murarski, malarski) 8 - 15
11 Obróbka ręczna drewna i metali 8 - 10
12 Dział elektryczny (elektroniczny) 5 - 10

 

W przypadku małej liczby uczniów w grupie można łączyć grupy z różnych oddziałów i róż­nych zawodów, jeżeli pozwalają na to wymagania programowe zajęć praktycznych.

Liczba uczniów w grupie, przydzielona jednemu nauczycielowi, powinna być tak dobrana, aby pozwoliła osiągnąć jak najlepsze wyniki nauczania raz umożliwiania nauczycielowi peł­nienia nadzoru, zapewniającego bezpieczeństwo pracy.

 

4. Czas trwania zajęć praktycznych i przerw.

Kierownik warsztatów ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w warsztatach szkolnych. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się na dwie zmiany, najpóźniej do godziny 20.00.

Przerwa na wypoczynek w czasie zajęć praktycznych wynosi 5min/godz zajęć i jest wyznaczana jednorazowo na zmianę. Przerwy w zajęciach praktycznych wlicza się do ogólnego czasu zajęć.

Sposoby organizowania przerw raz harmonogram dyżurów nauczycieli podczas ich trwania ustala kierownik warsztatów szkolnych w uzgodnieniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

5. Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela zajęć praktycznych

Wykaz obowiązującej dokumentacji:

- program nauczania dla zawodu,

- rozkład treści nauczania (plan wynikowy),

- przedmiotowy system oceniania,

- dziennik lekcyjny,

- zeszyt zajęć praktycznych (ucznia),

- plan przejścia uczniów przez działy warsztatów,

 

6. Dokumentacja warsztatowa

Wykaz obowiązującej dokumentacji:

- karta ewidencyjna warsztatów,

- karta maszyny,

- dokumentacja techniczno-ruchowa,

- instrukcja obsługi i smarowania maszyny

- protokół uznania maszyny za zbędną,

- protokół zdawczo-odbiorczy,

- protokół odbioru technicznego,

- wykaz zbędnych maszyn i urządzeń,

- roczny harmonogram napraw,

- plan wyposażenia w warsztaty i urządzenia,

 

6.1. Karta ewidencyjna warsztatów

Kartę ewidencyjną warsztatów wypełnia się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz po­zostaje w aktach warsztatów szkolnych, a drugi przesyła się do organu prowadzącego. Warsztaty Szkolne raz w roku (w miesiącu styczniu) aktualizują dane zawartych w kartach ewidencyjnych warsztatów wg stanu na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. O dokonanych zmianach powiadamiany jest organ prowadzący.

 

6.2. Karta maszyny.

Kartę maszyn wypełniają warsztaty szkolne w jednym egzemplarzu. Silniki elektryczne, które stanowią składową część maszyn i urządzeń, należy wpisywać do kart maszyn. Silniki elek­tryczne niezwiązane z konkretną maszyną lub urządzeniem, a zainstalowane w warsztatach szkolnych powinny posiadać oddzielną kartę maszyn. Silniki elektryczne przeznaczone do celów produkcyjnych, awaryjnych lub do wymiany powinny znajdować się w magazynie. W tym przypadku podlegają one ewidencji magazynowej.

 

6.3. Dokumentacja techniczno - ruchowa.

Dokumentacja techniczno- ruchowa jest dostarczana przez producenta łącznie z maszyną. Przed uruchomieniem maszyny należy zapoznać się i postępować zgodnie z wytycznymi za­wartymi w dokumentacji techniczno- ruchowej.

 

6.4. Instrukcja obsługi i smarowania maszyn oraz bhp.

Instrukcje obsługi i smarowania maszyn oraz bhp opracowuje się dla maszyn nie posiadają­cych dokumentacji techniczno- ruchowej. Dla grup maszyn tego samego typu można prze­znaczyć jedną instrukcję obsługi i smarowania oraz bhp.

Obsługujący przed przystąpieniem do pracy na maszynie, jest zobowiązany szczegółowo za­poznać się i przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i smarowania oraz bhp.

 

6.5. Protokół uznania maszyny za zbędną

Protokół uznania maszyny za zbędną, w przypadku stwierdzenia zbędności, wypełnia w dwóch egzemplarzach komisja przeglądu technicznego składników majątkowych powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

6.6. Protokół zdawczo - odbiorczy

Protokół zdawczo – odbiorczy wypełnia się w dwóch egzemplarzach w przypadku wyrażenia zgody przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego, na przekazanie maszyny lub urzą­dzenia innemu użytkownikowi. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach warsztatów szkolnych i stanowi podstawę do spisania maszyny lub urządzenia z księgi inwentarzowej, a drugi otrzymuje drugi użytkownik.

 

6.8. Protokół odbioru technicznego

Protokół odbioru technicznego sporządza się przy odbiorze maszyny lub urządzenia po na­prawie głównej.

 

6.9. Wykaz zbędnych maszyn i urządzeń

Na podstawie protokołów uznania maszyny za zbędną, warsztaty szkolne sporządzają wykaz zbędnych maszyn i urządzeń, z których jeden z protokołów przekazuje się do wiadomości dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

6.10. Roczny harmonogram napraw

Roczny harmonogram napraw opracowuje się na podstawie:

- karty maszyn,

- wniosków komisji przeglądów technicznych,

- normatywów do planowania napraw, które obowiązują w odniesieniu do: obrabiarek skrawających do metali, obrabiarek do drewna i obróbki plastycznej.

Na wniosek komisji przeglądu technicznego składników majątkowych szkoła może dokonać korekty rocznego harmonogramu napraw.

 

6.11. Plan wyposażenia warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia

Warsztaty szkolne opracowują plan wyposażenia w maszyny i urządzenia w oparciu o pro­gramy nauczania zajęć praktycznych, planowaną wielkość produkcji i usług oraz potrzeby w zakresie unowocześnienia parku maszynowego.

 

7. Przegląd techniczny oraz przekazywanie lub sprzedaż składników majątkowych.

W miesiącu lutym lub marcu każdego roku dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego powołuje komisję przeglądu technicznego składników majątkowych w warsztatach szkolnych, zadaniem której jest:

- dokonanie przeglądu składników majątkowych pod względem jakości i przydatności dla potrzeb szkoleniowo – produkcyjnych warsztatów szkolnych,

- dokonanie oceny stanu technicznego i konserwacji maszyn i urządzeń oraz warunków bhp.

- przeprowadzenie analizy potrzeb dokonywania napraw.

 

W skład komisji wchodzą: kierownik warsztatów szkolnych – jako przewodniczący oraz członkowie: księgowy i nauczyciel zajęć praktycznych.

W przypadku stwierdzenia zbędności maszyn lub urządzeń, komisja wypełnia protokół uzna­nia maszyny za zbędną. Do maszyn zbędnych zaliczyć można te maszyny, które nie będą przydatne do celów szkoleniowo – produkcyjnych w warsztatach szkolnych. W protokole końcowym należy wykazać zbędne maszyny i urządzenia techniczne, ich części (elementy, części zamienne i zapasowe, silniki) oraz zbędne surowce i materiały.

Komisja przeglądu technicznego składników majątkowych może zakwalifikować na złom: surowce i materiały posiadające wady, maszyny i urządzenia techniczne oraz ich części, jeżeli są technicznie przestarzałe i których dalsze użycie lub eksploatacja jest niemożliwe.

Podobnie jak w przypadku określenia zbędności maszyn i urządzeń należy również postępo­wać w odniesieniu do pojazdów samochodowych. Decyzję w sprawie złomowania podejmuje, na wniosek komisji przeglądu technicznego składników majątkowych, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego.

Maszyny, urządzenia oraz inne zbędne materiały, przeznaczone do sprzedaży powinny być zbywane po cenach odpowiadających rzeczywistej ich wartości.

 

8. Naprawy parku maszynowego

W warsztatach szkolnych stosuje się system napraw planowo-zapobiegawczych w odniesie­niu do maszyn do obróbki metalu i drewna.

Podstawowym założeniem systemu napraw planowo- zapobiegawczych jest:

zapobieganie zbyt szybkiemu zużyciu się maszyn i urządzeń,

planowe wykonywanie napraw maszyn i urządzeń,

dozór, konserwacja i przeglądy okresowe maszyn i urządzeń.

 

8.1. Rodzaje czynności konserwacyjno - naprawczych

 

a) konserwacja - obejmuje czynności zmniejszające przebieg zużycia elementów i części, jak np. smarowanie powierzchni współpracujących, zabezpieczenie przed korozją, utrzymywanie maszyn i urządzeń w czystości itp.

 

b) przegląd - obejmuje czynności związane z ustaleniem stopnia zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów.

W zakres przeglądów wchodzą następujące operacje:

- oględziny zewnętrzne oraz próba biegu luzem,

- próba pod obciążeniem i pomiary dokładności,

- czyszczenie całej maszyny lub urządzenia,

- czyszczenie wszystkich trących się prowadnic, śrub, wałków, wymiana smarów

- czyszczenie i mycie instalacji napędów hydraulicznych i wymiana płynów hydraulicznych,

- regulacja luzów prowadnic, łożysk, łańcuchów i pasów,

- regulacja sterowania: mechanicznego, elektrycznego, hydraulicznego,

- kontrola wskazań aparatów pomiarowych, jak manometrów, obrotomierzy

- oczyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne silników elektrycznych łącznie z próbami odporności izolacji,

- naprawa lub wymiana uszczelnień i drobnych części maszyn. Okresowe przeglądy ma­szyn i urządzeń w warsztatach szkolnych przeprowadzają pracownicy odpowie­dzialni za gospodarkę parkiem maszynowym.

Z dokonanego przeglądu w zależności od potrzeb, sporządza się protokół.

 

c) naprawa bieżąca – obejmuje wymianę lub naprawę szybko zużywających cię części maszyn i urządzeń.

 

d) naprawa średnia - obejmuje wszystkie operacje naprawy bieżącej oraz naprawę lub wymianę wszystkich części, których nadmierne zużycie powoduje znaczne obniżenie sztywności maszyn i zdolności przenoszenia nacisku. Do zakresu naprawy średniej może być zliczana również i modernizacja maszyny o ile łączy zakres naprawy średniej i mo­dernizacji nie przekracza dolnej granicy finansowego zakresu naprawy głównej, tj. 70% wartości maszyny w stanie nowym.

 

e) naprawa główna - powinna przywracać utraconą w czasie eksploatacji użyteczność ma­szyn i urządzeń pierwotną lub zbliżoną do stanu pierwotnego.

 

8.2. Planowanie i wykonywanie napraw

Konserwacje, przeglądy i naprawy bieżące wykonywane są we własnym zakresie przez pracowników warsztatów szkolnych. Naprawy średnie i główne, w miarę możliwości, wykonywane są siłami warsztatów szkolnych. Jeżeli zakres naprawy przekracza możliwości tech­niczno-organizacyjne warsztatów należy zakontraktować usługę firmy specjalistycznej z uwzględnieniem możliwości finansowych warsztatów.

 

8.3. Normatywy naprawcze

W odniesieniu do obrabiarek skrawających do metali, obrabiarek do drewna i maszyn do obróbki plastycznej należy stosować metodą napraw okresowych jako obowiązującą. Metoda napraw okresowych polega na planowaniu napraw według z góry ustalonych normatywów i wykonaniu ich zgodnie z planem. Przy stosowaniu tej metody ostateczny zakres robót ustala się na podstawie przeglądu poprzedzającego daną naprawę.

 

9. Kontrola techniczna

9.1. Zasady organizacyjne działu kontroli technicznej

Warsztaty szkolne wykonujące wyroby na potrzeby własne i rynkowe, zobowiązane są do przestrzegania jakości zgodnej z normami i wymogami określonymi w dokumentacji tech­nicznej.

Organizację kontroli technicznej w warsztatach szkolnych ustala dyrektor Centrum Kształce­nia Praktycznego, uwzględniając ją w schemacie organizacyjnym warsztatów. Kierownik warsztatów szkolnych określa odpowiedzialność nauczycieli zajęć praktycznych i pracowników za przestrzeganie wytycznych w zakresie kontroli technicznej wyrobów, w ramach przydzielonych im obowiązków służbowych.

 

9.2. Znakowanie wyrobów

Wszystkie wyroby wyprodukowane przez warsztaty szkolne, które odpowiadają wymogom stawianym przez dokumentacje techniczną i Polskie Normy, musza być zaopatrzone w znaki kontrolne. Znaki kontroli technicznej należy umieszczać na przedmiotach w miejscach, które nie wpływają na jakość wyrobu. Znak kontrolny składa się z symbolu literowego "KT".

 

10. Gospodarka magazynowa

Organizację gospodarki magazynowej dla potrzeb warsztatów szkolnych ustala dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, powierzając nadzór i odpowiedzialność za gospodarkę magazynową kierownikowi warsztatów szkolnych

Kierownik warsztatów szkolnych ustala szczegółowy zakres zadań dla pracowników zatrud­nionych w magazynach.

Organizacja pracy w magazynach uwzględnia:

- ustalenie zakresu pracy w magazynach,

- prowadzenie dokumentacji magazynowej,

- przechowywanie materiałów oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem (zwłaszcza materiałów łatwopalnych),

- przeprowadzenie konserwacji materiałów i przedmiotów w celu zabezpieczenia ich przed korozją, obniżeniem wartości lub zniszczeniem,

- zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą: w tym celu należy drzwi zewnętrzne wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową, okna na parterze zakratować i zasłonić siatką drucianą, należy także dobrać odpowiednie zamki i ustalić sposób przechowy­wania kluczy,

- zabezpieczenie budynków i pomieszczeń magazynowych w urządzenia przeciwpożarowe; we wszystkich pomieszczeniach należy wywiesić instrukcje przeciwpożarowe,

- wyposażenie pomieszczeń magazynowych w niezbędny i bezpieczny sprzęt oraz środki transportowe,

- prowadzenie właściwej dokumentacji magazynowej, w szczególności używanie właściwych (zgodnych z obowiązującymi przepisami) druków i formularzy.

 

11. Plan szkoleniowo-produkcyjny

Plan szkoleniowo-produkcyjny i finansowy na nadchodzący rok budżetowy oraz założenia do planu na rok następny po planowanym opracowują warsztaty szkolne w miesiącu październiku – listopadzie.

Założenia do rocznego planu produkcji na rok następny ustalają warsztaty szkolne na podsta­wie realizacji planów w roku bieżącym i poprzednim, analizy programów n nauczania, liczby uczniów oraz analizy wydajności pracy uczniów.

Prawidłowe planowanie warsztatów powinno zapewnić:

- właściwe obciążenie wszystkich stanowisk roboczych,

- rytmiczny przebieg procesu szkoleniowo-produkcyjnego i zakończenie produkcji w przewidzianych terminach,

- wykonanie wyrobów gotowych i usług w granicach przewidywanych kosztów produkcji.

Projekt planu szkoleniowo-produkcyjnego przygotowuje powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego komisja, w skład której wchodzą: kierownik warsztatów szkolnych oraz nauczyciele reprezentujący zawody występujące w warsztatach szkolnych. Przy opracowaniu planu szkoleniowo-produkcyjnego należy uwzględnić:

- wymagania programowe zajęć praktycznych,

- stan organizacyjny warsztatów szkolnych,

- przewidywane wykonanie planu na rok bieżący ustalone o aktualne dane statystyczne,

- aktualne ceny, taryfy i stawki z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku budżetowego oraz od 1 stycznia roku następnego po planowanym.

 

11.1. Asortyment wyrobów i usług

Asortyment wyrobów i usług, objętych planem szkoleniowo-produkcyjnym, powinien zapewniać przede wszystkim realizację programu zajęć praktycznych, a ponadto gwarantować zbyt i prawidłową działalność gospodarczą warsztatów szkolnych. Należy wybierać z róż­nych rodzajów robót głównie takie, które jako typowe dla określonej specjalności umożliwiają uczniom opanowanie technologii produkcji i współczesnych metod pracy. Opracowując plan szkoleniowo-produkcyjny, należy zwrócić szczególna uwagę na pełne wykorzystanie czasu pracy uczniów przeznaczonego na zajęcia praktyczne jak również na wykorzystanie do celów szkoleniowych stanowisk pracy.

 

11.2. Plan zamierzeń techniczno-organizacyjnych

Plan zamierzeń techniczno-organizacyjnych opracowywany jest przez warsztaty szkolne w zależności od aktualnych i perspektywicznych potrzeb rozwoju warsztatów. Plan zamierzeń techniczno-organizacyjnych powinien zakładać polepszenie warunków technicznych i organizacyjnych warsztatów szkolnych, które spowodują w pierwszym rzędzie poprawę wyników nauczania praktycznego, jak również obniżkę kosztów własnych produkcji.

W opracowaniu planu zamierzeń techniczno-organizacyjnych powinni wziąć udział pracownicy pedagogiczni i techniczni zatrudnieni w warsztatach szkolnych oraz nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Punktem wyjściowym do opracowania planu zamierzeń techniczno-organizacyjnych powinien być uprzednio ustalony asortyment planu produkcji warsztatów szkolnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby tematyka wprowadzona przez warsztaty szkolne do planu zamierzeń przyczyniła się do poprawy metod nauczania oraz usprawnienia procesu produkcyjnego.

Tematyka planu zamierzeń techniczno-organizacyjnych może obejmować między innymi następujące zagadnienia:

- aktualizację i unowocześnienie procesów technologicznych, dostosowanych do potrzeb kształcenia praktycznego, w oparciu o nowe metody wytwarzania,

- usprawnienie organizacji pracy i produkcji,

- podniesienie jakości i estetyki wykonywanych wyrobów,

- modernizację posiadanego parku maszynowego i urządzeń,

- wykorzystanie maszyn i urządzeń warsztatowych,

- mechanizację pracochłonnych i ciężkich robót,

- polepszenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu i pracowników technicznych.

 

12. Postanowienia końcowe

Warsztaty szkolne używają pieczęci podłużnej o treści:

Centrum Kształcenia Praktycznego

Warsztaty Szkolne

09-500 Gostynin ul. Polna 39

na poczatek strony


Dodano przez: Webmaster Ostatnia modyfikacja: 2017.06.27 - 13:58

Copyright © GCE BŁ 2005. Ostatnia modyfikacja: 2022.05.09 - 09:12


[strona główna] | [programy edukacyjne] | [wiadomości szkolne] | [wiadomości sportowe] | [wiadomości samorządu] | [WDN] | [ODiDZ] | [CKP] | [internat] | [rekrutacja] | [egzaminy] | [komunikaty]